Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Voeux

Poème Amour
Publié le 29/06/2004 00:00

L'écrit contient 75 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Angel__

Voeux

Je t’es vu descendre du ciel
Volant de tes propres ailes.
Tu venais doucement vers moi
Moi qui ne voulais que toi.
Tu t ’es soudain approché
Et tu m’as embrassé.
Je cru que je rêvassais
Mais je t’aimerai à jamais
Puisque mon cœur t’a choisi
Et ceci sera à vie.
Je garderai ton cœur sacré,
Qui pour l’éternité,
Rayonnera de mille feux
Car tel est mon plus grand vœux.
 • Pieds Hyphénique: Voeux

  je=tes=vu=des=cen=dre=du=ciel 8
  vo=lant=de=tes=pro=pres=ai=les 8
  tu=ve=nais=dou=ce=ment=vers=moi 8
  moi=qui=ne=vou=lais=que=toi 7
  tu=tes=sou=dain=ap=pro=ché 7
  et=tu=mas=em=bras=sé 6
  je=cru=que=je=rê=vas=sais 7
  mais=je=tai=me=rai=à=ja=mais 8
  puis=que=mon=cœur=ta=choi=si 7
  et=ce=ci=se=ra=à=vie 7
  je=gar=de=rai=ton=cœur=sa=cré 8
  qui=pour=lé=ter=ni=té 6
  ray=on=ne=ra=de=mil=le=feux 8
  car=tel=est=mon=plus=grand=vœux 7
 • Phonétique : Voeux

  ʒə tε vy desɑ̃dʁə dy sjεl
  vɔlɑ̃ də tε pʁɔpʁəz- εlə.
  ty vənε dusəmɑ̃ vεʁ mwa
  mwa ki nə vulε kə twa.
  ty tε sudɛ̃ apʁoʃe
  e ty ma ɑ̃bʁase.
  ʒə kʁy kə ʒə ʁεvasε
  mε ʒə tεməʁε a ʒamε
  pɥiskə mɔ̃ kœʁ ta ʃwazi
  e səsi səʁa a vi.
  ʒə ɡaʁdəʁε tɔ̃ kœʁ sakʁe,
  ki puʁ letεʁnite,
  ʁεjɔnəʁa də milə fø
  kaʁ tεl ε mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ veyks.
 • Pieds Phonétique : Voeux

  ʒə=tε=vy=de=sɑ̃=dʁə=dy=sjεl 8
  vɔ=lɑ̃=də=tε=pʁɔ=pʁə=zε=lə 8
  ty=və=nε=du=sə=mɑ̃=vεʁ=mwa 8
  mwa=ki=nə=vu=lε=kə=twa 7
  ty=tε=su=dɛ̃=a=pʁo=ʃe 7
  e=ty=ma=ɑ̃=bʁa=se 6
  ʒə=kʁy=kə=ʒə=ʁε=va=sε 7
  mε=ʒə=tε=mə=ʁε=a=ʒa=mε 8
  pɥis=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=ta=ʃwa=zi 8
  e=sə=si=sə=ʁa=a=vi 7
  ʒə=ɡaʁ=də=ʁε=tɔ̃=kœʁ=sa=kʁe 8
  ki=puʁ=le=tεʁ=ni=te 6
  ʁε=jɔ=nə=ʁa=də=mi=lə=fø 8
  kaʁ=tεl=ε=mɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=ve=yks 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Thierry

Vivement le prochain. . .
Bravo. . . . . thierry. . . . .