Poème-France.com

Poeme : L’Amour D’Un ProfL’Amour D’Un Prof

Assise dans ton cours
Je te regarde et t’écoute
Jamais t’aurais penser
Que tu aurais pu m’intéresser
Le jour ou tu ma invité,
À te rencontré, en privé
Tu as tout compris et moi aussi
Entre tes cours,
Tu me fesais l’amour
Ta femme n’en savais rien
Mais c’étais mieux, pour ton bien
Notre relation a durée toute l’année
Et même toute l’été
Jusqu’au jour ou ta femme nous a surpris dans ta cours
Tu lui a dit que je n’étais qu’une étudiante à qui tu donnais un cours
Plus le temps avançais,
Plus il étais dur d’en finir là
Et c’est là,
Que j’ai découvert que t’avais des enfants
Si je l’aurais su avant
Je ne t’aurais jamais laissé me toucher
Mais sa me fesait plaisir autant qu’a toi
Après quelque mois, j’ai découvert que j’avais un souvenir de toi
Mais je ne voulais pas que tu sois encore Papa
En too cas, pas pour une troisième fois
Sans te demander ton avis
Je lui es enlever la vie en me fessant avorter
Et je disparu de ta vie
Pendant des semaines tu ma téléphoné
Mais moi je ne pouvais plus te parlé
Maintenant à chaque année je t’écris une seule lettre,
Pour te montrer que je suis encore en vie
Chaque jour a présent on ce croise
Mais tu ne me reconnais pas car j’ai changer de vie
Même que je travail avec toi, car je suis ta stagière
Et notre relation continue encore
Même si tu ne me reconnais pas
Mais moi je ne pouvais me passer de toi
Mais peut-être qu’au fond tu sais qui je suis
Mais que tu veuilles pas m’en parler.

Incapable d’arrêter cette relation.
Angel_One_Night

PostScriptum

Une relation comme celle la c’est pas évident à oublier…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

asizə dɑ̃ tɔ̃ kuʁ
ʒə tə ʁəɡaʁdə e tekutə
ʒamε toʁε pɑ̃se
kə ty oʁε py mɛ̃teʁese
lə ʒuʁ u ty ma ɛ̃vite,
a tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe, ɑ̃ pʁive
ty a tu kɔ̃pʁiz- e mwa osi
ɑ̃tʁə tε kuʁ,
ty mə fəzε lamuʁ
ta famə nɑ̃ savε ʁjɛ̃
mε setε mjø, puʁ tɔ̃ bjɛ̃
nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ a dyʁe tutə lane
e mεmə tutə lete
ʒysko ʒuʁ u ta famə nuz- a syʁpʁi dɑ̃ ta kuʁ
ty lɥi a di kə ʒə netε kynə etydjɑ̃tə a ki ty dɔnεz- œ̃ kuʁ
plys lə tɑ̃z- avɑ̃sε,
plysz- il etε dyʁ dɑ̃ finiʁ la
e sε la,
kə ʒε dekuvεʁ kə tavε dεz- ɑ̃fɑ̃
si ʒə loʁε sy avɑ̃
ʒə nə toʁε ʒamε lεse mə tuʃe
mε sa mə fəzε plεziʁ otɑ̃ ka twa
apʁε kεlkə mwa, ʒε dekuvεʁ kə ʒavεz- œ̃ suvəniʁ də twa
mε ʒə nə vulε pa kə ty swaz- ɑ̃kɔʁə papa
ɑ̃ tu ka, pa puʁ ynə tʁwazjεmə fwa
sɑ̃ tə dəmɑ̃de tɔ̃n- avi
ʒə lɥi ε ɑ̃ləve la vi ɑ̃ mə fesɑ̃ avɔʁte
e ʒə dispaʁy də ta vi
pɑ̃dɑ̃ dε səmεnə ty ma telefɔne
mε mwa ʒə nə puvε plys tə paʁle
mɛ̃tənɑ̃ a ʃakə ane ʒə tekʁiz- ynə sələ lεtʁə,
puʁ tə mɔ̃tʁe kə ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi
ʃakə ʒuʁ a pʁezɑ̃ ɔ̃ sə kʁwazə
mε ty nə mə ʁəkɔnε pa kaʁ ʒε ʃɑ̃ʒe də vi
mεmə kə ʒə tʁavaj avεk twa, kaʁ ʒə sɥi ta staʒjεʁə
e nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ kɔ̃tinɥ ɑ̃kɔʁə
mεmə si ty nə mə ʁəkɔnε pa
mε mwa ʒə nə puvε mə pase də twa
mε pø tεtʁə ko fɔ̃ ty sε ki ʒə sɥi
mε kə ty vœjə pa mɑ̃ paʁle.

ɛ̃kapablə daʁεte sεtə ʁəlasjɔ̃.