Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuse

Poème Amour
Publié le 30/03/2004 00:00

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Angel_One_Night

J’Aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuse

On c’est toujours connus
Mais aujourd’hui on ne se parle plus
On était les meilleurs amis du monde
On a grandi ensemble
Tu étais le petit voisin
Que ma mère detestait
Mais moi je t’aimais
Les années ont passées
Et je me suis encore plus attachée
Un soir, on était tranquille dans ton salon
La maison était vide
On c’est collés
Et tu ma embrassé
Aucun de nous deux avait fait ce genre de chose avant
Et ta douceur ma faite craquer
Tu étais le gars que j’avais toujours aimé
Et je t’es donné ma virginité
Tu ma faite la cour comme on fait l’amour
Après se moment d’attention
Je te voyais dans ma soupe
Quand je t’ai avouer que je t’avais toujours aimer
Tu t’es facher parce que je te l’avais caché
On c’était promis de ne pas avoir de secret l’un envers l’autre
Pour toi c’étais te trahir
Si j’avais su que nous deux, sa aurais pus marcher
Je te l’aurais dit, dès le début
Maintenant on ne se parle plus
Mais tout est de ma faute

J’AURAIS DU, NE PAS ETRE AMOUREUSE.
 • Pieds Hyphénique: J’Aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuse

  on=cest=tou=jours=con=nus 6
  mais=au=jourdhui=on=ne=se=par=le=plus 9
  on=é=tait=les=meilleurs=a=mis=du=monde 9
  on=a=gran=di=en=semble 6
  tu=é=tais=le=pe=tit=voi=sin 8
  que=ma=mère=de=tes=tait 6
  mais=moi=je=tai=mais 5
  les=an=nées=ont=pas=sées 6
  et=je=me=suis=en=core=plus=at=ta=chée 10
  un=soir=on=é=tait=tran=quille=dans=ton=sa=lon 11
  la=mai=son=é=tait=vide 6
  on=cest=col=lés 4
  et=tu=ma=em=bras=sé 6
  au=cun=de=nous=deux=a=vait=fait=ce=genre=de=cho=sea=vant 14
  et=ta=dou=ceur=ma=faite=cra=quer 8
  tu=é=tais=le=gars=que=ja=vais=tou=jours=ai=mé 12
  et=je=tes=don=né=ma=vir=gi=ni=té 10
  tu=ma=faite=la=cour=com=meon=fait=la=mour 10
  après=se=moment=dat=ten=tion 6
  je=te=vo=yais=dans=ma=soupe 7
  quand=je=tai=a=vouer=que=je=ta=vais=tou=jours=ai=mer 13
  tu=tes=fa=cher=par=ce=que=je=te=la=vais=ca=ché 13
  on=cé=tait=pro=mis=de=ne=pas=a=voir=de=se=cret=lun=en=vers=lautre 17
  pour=toi=cé=tais=te=tra=hir 7
  si=ja=vais=su=que=nous=deux=sa=au=rais=pus=mar=cher 13
  je=te=lau=rais=dit=dès=le=dé=but 9
  mainte=nant=on=ne=se=par=le=plus 8
  mais=tout=est=de=ma=faute 6

  jau=rais=du=ne=pas=e=trea=mou=reuse 9
 • Phonétique : J’Aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuse

  ɔ̃ sε tuʒuʁ kɔnys
  mεz- oʒuʁdɥi ɔ̃ nə sə paʁlə plys
  ɔ̃n- etε lε mεjœʁz- ami dy mɔ̃də
  ɔ̃n- a ɡʁɑ̃di ɑ̃sɑ̃blə
  ty etε lə pəti vwazɛ̃
  kə ma mεʁə dətεstε
  mε mwa ʒə tεmε
  lεz- anez- ɔ̃ pase
  e ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə plysz- ataʃe
  œ̃ swaʁ, ɔ̃n- etε tʁɑ̃kjə dɑ̃ tɔ̃ salɔ̃
  la mεzɔ̃ etε vidə
  ɔ̃ sε kɔle
  e ty ma ɑ̃bʁase
  okœ̃ də nu døz- avε fε sə ʒɑ̃ʁə də ʃozə avɑ̃
  e ta dusœʁ ma fεtə kʁake
  ty etε lə ɡaʁ kə ʒavε tuʒuʁz- εme
  e ʒə tε dɔne ma viʁʒinite
  ty ma fεtə la kuʁ kɔmə ɔ̃ fε lamuʁ
  apʁε sə mɔmɑ̃ datɑ̃sjɔ̃
  ʒə tə vwajε dɑ̃ ma supə
  kɑ̃ ʒə tε avue kə ʒə tavε tuʒuʁz- εme
  ty tε faʃe paʁsə kə ʒə tə lavε kaʃe
  ɔ̃ setε pʁɔmi də nə pa avwaʁ də sεkʁε lœ̃n- ɑ̃vεʁ lotʁə
  puʁ twa setε tə tʁaiʁ
  si ʒavε sy kə nu dø, sa oʁε py maʁʃe
  ʒə tə loʁε di, dε lə deby
  mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃ nə sə paʁlə plys
  mε tut- ε də ma fotə

  ʒoʁε dy, nə pa εtʁə amuʁøzə.
 • Pieds Phonétique : J’Aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuse

  ɔ̃=sε=tu=ʒuʁ=kɔ=nys 6
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ɔ̃nə=sə=paʁ=lə=plys 9
  ɔ̃=ne=tε=lε=mε=jœʁ=za=mi=dymɔ̃də 9
  ɔ̃=na=ɡʁɑ̃=di=ɑ̃=sɑ̃blə 6
  ty=e=tεlə=pə=ti=vwa=zɛ̃ 7
  kə=ma=mεʁə=də=tεs=tε 6
  mε=mwa=ʒə=tε=mε 5
  lε=za=ne=zɔ̃=pa=se 6
  e=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃kɔʁə=plys=za=ta=ʃe 9
  œ̃=swaʁ=ɔ̃=ne=tε=tʁɑ̃kjə=dɑ̃=tɔ̃=sa=lɔ̃ 10
  la=mε=zɔ̃=e=tε=vidə 6
  ɔ̃=sε=kɔ=le 4
  e=ty=ma=ɑ̃=bʁa=se 6
  o=kœ̃=də=nu=dø=za=vε=fεsə=ʒɑ̃=ʁə=də=ʃo=zəa=vɑ̃ 14
  e=ta=du=sœʁ=ma=fεtə=kʁa=ke 8
  ty=e=tεlə=ɡaʁ=kə=ʒa=vε=tu=ʒuʁ=zε=me 11
  e=ʒə=tε=dɔ=ne=ma=viʁ=ʒi=ni=te 10
  ty=ma=fεtə=la=kuʁ=kɔ=məɔ̃=fε=la=muʁ 10
  a=pʁεsə=mɔ=mɑ̃=da=tɑ̃=sjɔ̃ 7
  ʒə=tə=vwa=jε=dɑ̃=ma=supə 7
  kɑ̃ʒə=tε=a=vu=e=kə=ʒə=ta=vε=tu=ʒuʁ=zε=me 13
  ty=tε=fa=ʃe=paʁsə=kə=ʒə=tə=la=vε=ka=ʃe 12
  ɔ̃se=tε=pʁɔ=mi=də=nə=pa=a=vwaʁ=də=sε=kʁε=lœ̃=nɑ̃=vεʁ=lotʁə 16
  puʁ=twase=tε=tə=tʁa=iʁ 6
  si=ʒa=vε=sykə=nu=dø=sa=o=ʁε=py=maʁ=ʃe 12
  ʒə=tə=lo=ʁε=di=dεlə=de=by 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=ɔ̃nə=sə=paʁ=lə=plys 7
  mε=tu=tε=də=ma=fotə 6

  ʒo=ʁε=dy=nə=pa=εtʁəa=muʁøzə 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/03/2004 00:00Silva Fernando

Un poème beau et réaliste! Dommage que la conjugaison des verbes ainsi que certains singuliers -pluriels soient systématiquement méprisés.

Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Didi

c un trop bo poeme et c pa grave si ya des fautes!!