Univers de poésie d'un auteur

Poème:J’aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuse

Le Poème

On c’est toujours connus
Mais aujourd’hui on ne se parle plus
On était les meilleurs amis du monde
On a grandi ensemble
Tu étais le petit voisin
Que ma mère detestait
Mais moi je t’aimais
Les années ont passées
Et je me suis encore plus attachée
Un soir, on était tranquille dans ton salon
La maison était vide
On c’est collés
Et tu ma embrassé
Aucun de nous deux avait fait ce genre de chose avant
Et ta douceur ma faite craquer
Tu étais le gars que j’avais toujours aimé
Et je t’es donné ma virginité
Tu ma faite la cour comme on fait l’amour
Après se moment d’attention
Je te voyais dans ma soupe
Quand je t’ai avouer que je t’avais toujours aimer
Tu t’es facher parce que je te l’avais caché
On c’était promis de ne pas avoir de secret l’un envers l’autre
Pour toi c’étais te trahir
Si j’avais su que nous deux, sa aurais pus marcher
Je te l’aurais dit, dès le début
Maintenant on ne se parle plus
Mais tout est de ma faute

J’AURAIS DU, NE PAS ETRE AMOUREUSE.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Angel_One_Night

Poète Angel_One_Night

Angel_One_Night a publié sur le site 40 écrits. Angel_One_Night est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: J’aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuseon=cest=tou=jours=con=nus 6
mais=au=jourdhui=on=ne=se=par=le=plus 9
on=é=tait=les=meilleurs=a=mis=du=monde 9
on=a=gran=di=en=semble 6
tu=é=tais=le=pe=tit=voi=sin 8
que=ma=mère=de=tes=tait 6
mais=moi=je=tai=mais 5
les=an=nées=ont=pas=sées 6
et=je=me=suis=en=core=plus=at=ta=chée 10
un=soir=on=é=tait=tran=quille=dans=ton=sa=lon 11
la=mai=son=é=tait=vide 6
on=cest=col=lés 4
et=tu=ma=em=bras=sé 6
au=cun=de=nous=deux=a=vait=fait=ce=genre=de=cho=sea=vant 14
et=ta=dou=ceur=ma=faite=cra=quer 8
tu=é=tais=le=gars=que=ja=vais=tou=jours=ai=mé 12
et=je=tes=don=né=ma=vir=gi=ni=té 10
tu=ma=faite=la=cour=com=meon=fait=la=mour 10
après=se=moment=dat=ten=tion 6
je=te=vo=yais=dans=ma=soupe 7
quand=je=tai=a=vouer=que=je=ta=vais=tou=jours=ai=mer 13
tu=tes=fa=cher=par=ce=que=je=te=la=vais=ca=ché 13
on=cé=tait=pro=mis=de=ne=pas=a=voir=de=se=cret=lun=en=vers=lautre 17
pour=toi=cé=tais=te=tra=hir 7
si=ja=vais=su=que=nous=deux=sa=au=rais=pus=mar=cher 13
je=te=lau=rais=dit=dès=le=dé=but 9
mainte=nant=on=ne=se=par=le=plus 8
mais=tout=est=de=ma=faute 6

jau=rais=du=ne=pas=e=trea=mou=reuse 9
Phonétique : J’aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuseɔ̃ sε tuʒuʁ kɔnys
mεz- oʒuʁdɥi ɔ̃ nə sə paʁlə plys
ɔ̃n- etε lε mεjœʁz- ami dy mɔ̃də
ɔ̃n- a ɡʁɑ̃di ɑ̃sɑ̃blə
ty etε lə pəti vwazɛ̃
kə ma mεʁə dətεstε
mε mwa ʒə tεmε
lεz- anez- ɔ̃ pase
e ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə plysz- ataʃe
œ̃ swaʁ, ɔ̃n- etε tʁɑ̃kjə dɑ̃ tɔ̃ salɔ̃
la mεzɔ̃ etε vidə
ɔ̃ sε kɔle
e ty ma ɑ̃bʁase
okœ̃ də nu døz- avε fε sə ʒɑ̃ʁə də ʃozə avɑ̃
e ta dusœʁ ma fεtə kʁake
ty etε lə ɡaʁ kə ʒavε tuʒuʁz- εme
e ʒə tε dɔne ma viʁʒinite
ty ma fεtə la kuʁ kɔmə ɔ̃ fε lamuʁ
apʁε sə mɔmɑ̃ datɑ̃sjɔ̃
ʒə tə vwajε dɑ̃ ma supə
kɑ̃ ʒə tε avue kə ʒə tavε tuʒuʁz- εme
ty tε faʃe paʁsə kə ʒə tə lavε kaʃe
ɔ̃ setε pʁɔmi də nə pa avwaʁ də sεkʁε lœ̃n- ɑ̃vεʁ lotʁə
puʁ twa setε tə tʁaiʁ
si ʒavε sy kə nu dø, sa oʁε py maʁʃe
ʒə tə loʁε di, dε lə deby
mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃ nə sə paʁlə plys
mε tut- ε də ma fotə

ʒoʁε dy, nə pa εtʁə amuʁøzə.
Syllabes Phonétique : J’aurais Du, Ne Pas Etre Amoureuseɔ̃=sε=tu=ʒuʁ=kɔ=nys 6
mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ɔ̃nə=sə=paʁ=lə=plys 9
ɔ̃=ne=tε=lε=mε=jœʁ=za=mi=dymɔ̃də 9
ɔ̃=na=ɡʁɑ̃=di=ɑ̃=sɑ̃blə 6
ty=e=tεlə=pə=ti=vwa=zɛ̃ 7
kə=ma=mεʁə=də=tεs=tε 6
mε=mwa=ʒə=tε=mε 5
lε=za=ne=zɔ̃=pa=se 6
e=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃kɔʁə=plys=za=ta=ʃe 9
œ̃=swaʁ=ɔ̃=ne=tε=tʁɑ̃kjə=dɑ̃=tɔ̃=sa=lɔ̃ 10
la=mε=zɔ̃=e=tε=vidə 6
ɔ̃=sε=kɔ=le 4
e=ty=ma=ɑ̃=bʁa=se 6
o=kœ̃=də=nu=dø=za=vε=fεsə=ʒɑ̃=ʁə=də=ʃo=zəa=vɑ̃ 14
e=ta=du=sœʁ=ma=fεtə=kʁa=ke 8
ty=e=tεlə=ɡaʁ=kə=ʒa=vε=tu=ʒuʁ=zε=me 11
e=ʒə=tε=dɔ=ne=ma=viʁ=ʒi=ni=te 10
ty=ma=fεtə=la=kuʁ=kɔ=məɔ̃=fε=la=muʁ 10
a=pʁεsə=mɔ=mɑ̃=da=tɑ̃=sjɔ̃ 7
ʒə=tə=vwa=jε=dɑ̃=ma=supə 7
kɑ̃ʒə=tε=a=vu=e=kə=ʒə=ta=vε=tu=ʒuʁ=zε=me 13
ty=tε=fa=ʃe=paʁsə=kə=ʒə=tə=la=vε=ka=ʃe 12
ɔ̃se=tε=pʁɔ=mi=də=nə=pa=a=vwaʁ=də=sε=kʁε=lœ̃=nɑ̃=vεʁ=lotʁə 16
puʁ=twase=tε=tə=tʁa=iʁ 6
si=ʒa=vε=sykə=nu=dø=sa=o=ʁε=py=maʁ=ʃe 12
ʒə=tə=lo=ʁε=di=dεlə=de=by 8
mɛ̃tə=nɑ̃=ɔ̃nə=sə=paʁ=lə=plys 7
mε=tu=tε=də=ma=fotə 6

ʒo=ʁε=dy=nə=pa=εtʁəa=muʁøzə 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
30/03/2004 00:00Silva Fernando

Un poème beau et réaliste! Dommage que la conjugaison des verbes ainsi que certains singuliers -pluriels soient systématiquement méprisés.

Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Didi

c un trop bo poeme et c pa grave si ya des fautes!!

Poème Amour
Du 30/03/2004 00:00

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 2 strophes.