Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Amour D’Un Prof

Poème Amour
Publié le 05/03/2004 00:00

L'écrit contient 308 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Angel_One_Night

L’Amour D’Un Prof

Assise dans ton cours
Je te regarde et t’écoute
Jamais t’aurais penser
Que tu aurais pu m’intéresser
Le jour ou tu ma invité,
À te rencontré, en privé
Tu as tout compris et moi aussi
Entre tes cours,
Tu me fesais l’amour
Ta femme n’en savais rien
Mais c’étais mieux, pour ton bien
Notre relation a durée toute l’année
Et même toute l’été
Jusqu’au jour ou ta femme nous a surpris dans ta cours
Tu lui a dit que je n’étais qu’une étudiante à qui tu donnais un cours
Plus le temps avançais,
Plus il étais dur d’en finir là
Et c’est là,
Que j’ai découvert que t’avais des enfants
Si je l’aurais su avant
Je ne t’aurais jamais laissé me toucher
Mais sa me fesait plaisir autant qu’a toi
Après quelque mois, j’ai découvert que j’avais un souvenir de toi
Mais je ne voulais pas que tu sois encore Papa
En too cas, pas pour une troisième fois
Sans te demander ton avis
Je lui es enlever la vie en me fessant avorter
Et je disparu de ta vie
Pendant des semaines tu ma téléphoné
Mais moi je ne pouvais plus te parlé
Maintenant à chaque année je t’écris une seule lettre,
Pour te montrer que je suis encore en vie
Chaque jour a présent on ce croise
Mais tu ne me reconnais pas car j’ai changer de vie
Même que je travail avec toi, car je suis ta stagière
Et notre relation continue encore
Même si tu ne me reconnais pas
Mais moi je ne pouvais me passer de toi
Mais peut-être qu’au fond tu sais qui je suis
Mais que tu veuilles pas m’en parler.

Incapable d’arrêter cette relation.
 • Pieds Hyphénique: L’Amour D’Un Prof

  as=si=se=dans=ton=cours 6
  je=te=re=gar=de=et=té=coute 8
  ja=mais=tau=rais=pen=ser 6
  que=tu=au=rais=pu=min=téres=ser 8
  le=jour=ou=tu=ma=in=vi=té 8
  à=te=ren=con=tré=en=pri=vé 8
  tu=as=tout=com=pris=et=moi=aus=si 9
  en=tre=tes=cours 4
  tu=me=fe=sais=la=mour 6
  ta=fem=me=nen=sa=vais=rien 7
  mais=cé=tais=mieux=pour=ton=bien 7
  notre=re=la=tion=a=du=rée=tou=te=lan=née 11
  et=mê=me=tou=te=lé=té 7
  jus=quau=jour=ou=ta=fem=me=nous=a=sur=pris=dans=ta=cours 14
  tu=lui=a=dit=que=je=né=tais=quuneé=tu=dian=te=à=qui=tu=don=nais=un=cours 19
  plus=le=temps=a=van=çais 6
  plus=il=é=tais=dur=den=fi=nir=là 9
  et=cest=là 3
  que=jai=dé=cou=vert=que=ta=vais=des=en=fants 11
  si=je=lau=rais=su=a=vant 7
  je=ne=tau=rais=ja=mais=lais=sé=me=tou=cher 11
  mais=sa=me=fe=sait=plai=sir=au=tant=qua=toi 11
  après=quel=que=mois=jai=dé=cou=vert=que=ja=vais=un=souve=nir=de=toi 16
  mais=je=ne=vou=lais=pas=que=tu=sois=en=core=pa=pa 13
  en=too=cas=pas=pour=une=troi=sième=fois 9
  sans=te=de=man=der=ton=a=vis 8
  je=lui=es=enle=ver=la=vieen=me=fes=sant=a=vor=ter 13
  et=je=dis=pa=ru=de=ta=vie 8
  pen=dant=des=se=maines=tu=ma=té=lé=pho=né 11
  mais=moi=je=ne=pou=vais=plus=te=par=lé 10
  mainte=nant=à=cha=quean=née=je=té=cris=u=ne=seu=le=lettre 14
  pour=te=mon=trer=que=je=suis=en=coreen=vie 10
  cha=que=jour=a=présent=on=ce=croise 8
  mais=tu=ne=me=re=con=nais=pas=car=jai=chan=ger=de=vie 14
  même=que=je=tra=vail=a=vec=toi=car=je=suis=ta=sta=gière 14
  et=notre=re=la=tion=con=ti=nueen=core 9
  même=si=tu=ne=me=re=con=nais=pas 9
  mais=moi=je=ne=pou=vais=me=pas=ser=de=toi 11
  mais=peut=têtre=quau=fond=tu=sais=qui=je=suis 10
  mais=que=tu=veuilles=pas=men=par=ler 8

  in=ca=pable=dar=rê=ter=cet=te=re=la=tion 11
 • Phonétique : L’Amour D’Un Prof

  asizə dɑ̃ tɔ̃ kuʁ
  ʒə tə ʁəɡaʁdə e tekutə
  ʒamε toʁε pɑ̃se
  kə ty oʁε py mɛ̃teʁese
  lə ʒuʁ u ty ma ɛ̃vite,
  a tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe, ɑ̃ pʁive
  ty a tu kɔ̃pʁiz- e mwa osi
  ɑ̃tʁə tε kuʁ,
  ty mə fəzε lamuʁ
  ta famə nɑ̃ savε ʁjɛ̃
  mε setε mjø, puʁ tɔ̃ bjɛ̃
  nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ a dyʁe tutə lane
  e mεmə tutə lete
  ʒysko ʒuʁ u ta famə nuz- a syʁpʁi dɑ̃ ta kuʁ
  ty lɥi a di kə ʒə netε kynə etydjɑ̃tə a ki ty dɔnεz- œ̃ kuʁ
  plys lə tɑ̃z- avɑ̃sε,
  plysz- il etε dyʁ dɑ̃ finiʁ la
  e sε la,
  kə ʒε dekuvεʁ kə tavε dεz- ɑ̃fɑ̃
  si ʒə loʁε sy avɑ̃
  ʒə nə toʁε ʒamε lεse mə tuʃe
  mε sa mə fəzε plεziʁ otɑ̃ ka twa
  apʁε kεlkə mwa, ʒε dekuvεʁ kə ʒavεz- œ̃ suvəniʁ də twa
  mε ʒə nə vulε pa kə ty swaz- ɑ̃kɔʁə papa
  ɑ̃ tu ka, pa puʁ ynə tʁwazjεmə fwa
  sɑ̃ tə dəmɑ̃de tɔ̃n- avi
  ʒə lɥi ε ɑ̃ləve la vi ɑ̃ mə fesɑ̃ avɔʁte
  e ʒə dispaʁy də ta vi
  pɑ̃dɑ̃ dε səmεnə ty ma telefɔne
  mε mwa ʒə nə puvε plys tə paʁle
  mɛ̃tənɑ̃ a ʃakə ane ʒə tekʁiz- ynə sələ lεtʁə,
  puʁ tə mɔ̃tʁe kə ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi
  ʃakə ʒuʁ a pʁezɑ̃ ɔ̃ sə kʁwazə
  mε ty nə mə ʁəkɔnε pa kaʁ ʒε ʃɑ̃ʒe də vi
  mεmə kə ʒə tʁavaj avεk twa, kaʁ ʒə sɥi ta staʒjεʁə
  e nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ kɔ̃tinɥ ɑ̃kɔʁə
  mεmə si ty nə mə ʁəkɔnε pa
  mε mwa ʒə nə puvε mə pase də twa
  mε pø tεtʁə ko fɔ̃ ty sε ki ʒə sɥi
  mε kə ty vœjə pa mɑ̃ paʁle.

  ɛ̃kapablə daʁεte sεtə ʁəlasjɔ̃.
 • Pieds Phonétique : L’Amour D’Un Prof

  a=si=zə=dɑ̃=tɔ̃=kuʁ 6
  ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=e=te=kutə 8
  ʒa=mε=to=ʁε=pɑ̃=se 6
  kə=ty=o=ʁε=py=mɛ̃=te=ʁe=se 9
  lə=ʒuʁ=u=ty=ma=ɛ̃=vi=te 8
  a=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ɑ̃=pʁi=ve 8
  ty=a=tu=kɔ̃=pʁi=ze=mwa=o=si 9
  ɑ̃=tʁə=tε=kuʁ 4
  ty=mə=fə=zε=la=muʁ 6
  ta=fa=mə=nɑ̃=sa=vε=ʁj=ɛ̃ 8
  mε=se=tε=mjø=puʁ=tɔ̃=bj=ɛ̃ 8
  nɔtʁə=ʁə=la=sjɔ̃=a=dyʁe=tu=tə=la=ne 10
  e=mε=mə=tu=tə=le=te 7
  ʒys=ko=ʒuʁ=u=ta=famə=nu=za=syʁ=pʁi=dɑ̃=ta=kuʁ 13
  ty=lɥi=a=dikə=ʒə=ne=tε=ky=nəe=ty=djɑ̃=tə=a=ki=ty=dɔ=nε=zœ̃=kuʁ 19
  plys=lə=tɑ̃=za=vɑ̃=sε 6
  plys=zil=e=tε=dyʁ=dɑ̃=fi=niʁ=la 9
  e=sε=la 3
  kə=ʒε=de=kuvεʁkə=ta=vε=dε=zɑ̃=fɑ̃ 9
  si=ʒə=lo=ʁε=sy=a=vɑ̃ 7
  ʒə=nə=to=ʁε=ʒa=mε=lεse=mə=tu=ʃe 10
  mε=samə=fə=zε=plε=ziʁ=o=tɑ̃=ka=twa 10
  a=pʁε=kεl=kə=mwa=ʒε=de=ku=vεʁkə=ʒa=vε=zœ̃=su=və=niʁ=də=twa 17
  mεʒə=nə=vu=lε=pa=kə=ty=swa=zɑ̃=kɔ=ʁə=pa=pa 13
  ɑ̃=tu=ka=pa=puʁynə=tʁwa=zjε=mə=fwa 9
  sɑ̃=tə=də=mɑ̃=de=tɔ̃=na=vi 8
  ʒə=lɥi=ε=ɑ̃lə=ve=la=vi=ɑ̃=mə=fe=sɑ̃=a=vɔʁ=te 14
  e=ʒə=dis=pa=ʁy=də=ta=vi 8
  pɑ̃=dɑ̃=dεsə=mε=nə=ty=ma=te=le=fɔ=ne 11
  mε=mwaʒə=nə=pu=vε=plys=tə=paʁ=le 9
  mɛ̃tə=nɑ̃=a=ʃa=kəa=ne=ʒə=te=kʁi=zy=nə=sə=lə=lεtʁə 14
  puʁtə=mɔ̃=tʁe=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁəɑ̃=vi 10
  ʃakə=ʒuʁ=a=pʁe=zɑ̃=ɔ̃=sə=kʁwazə 8
  mε=tynə=mə=ʁə=kɔ=nε=pa=kaʁ=ʒε=ʃɑ̃=ʒe=də=vi 13
  mεmə=kə=ʒə=tʁa=vaj=a=vεk=twa=kaʁ=ʒə=sɥi=ta=sta=ʒjεʁə 14
  e=nɔtʁə=ʁə=la=sjɔ̃=kɔ̃=tinɥ=ɑ̃kɔʁə 8
  mεmə=si=ty=nə=məʁə=kɔ=nε=pa 8
  mε=mwaʒə=nə=pu=vεmə=pa=se=də=twa 9
  mε=pø=tεtʁə=ko=fɔ̃=ty=sε=ki=ʒə=sɥi 10
  mε=kə=ty=vœjə=pa=mɑ̃=paʁ=le 8

  ɛ̃=ka=pablə=da=ʁε=te=sε=tə=ʁə=la=sjɔ̃ 11

PostScriptum

Une relation comme celle la c’est pas évident à oublier…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/11/2004 00:00Ange Des Temp Sombre

c’est vraiment magnifique! je te comprend
puisque moi aussi j’ai aimer un prof et je laime
toujours dalleur pourtant les autres me comprenne
pas. . . jespère que sa va sarranger pour toi.

Roxycutie xxx