Poème-France.com

Poeme : Je T’AimeJe T’Aime

On ne se voit que rarement,
On ne s’est parler qu’une seule fois,

Et mon subcontient ne fait que penser à toi
Certaine nuit, je rêve de toi,
Pourquoi ?

Je voudrais, quand je te vois, te parler
T’adresser la paroles, en te disant ce que je rescens

Mais je n’ose pas, de peur que tu ne comprenne pas,
Rirais-tu de moi, ou me comprendrais-tu ?

Je ne sais pas, c’est pour cette raison que je ne fait rien,
J’ai peur, j’ai peur de ta réaction, j’ai peur des concécance

Je n’ai jamais étée humilier, pourtant,
Je sais que ça ne doit pas être chouette

Rirais-tu de mes sentiments ?

Viens, stp, viens,
Je voudrais tellement t’entendre dire : je t’aime aussi
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ nə sə vwa kə ʁaʁəmɑ̃,
ɔ̃ nə sε paʁle kynə sələ fwa,

e mɔ̃ sybkɔ̃tjɛ̃ nə fε kə pɑ̃se a twa
sεʁtεnə nɥi, ʒə ʁεvə də twa,
puʁkwa ?

ʒə vudʁε, kɑ̃ ʒə tə vwa, tə paʁle
tadʁese la paʁɔlə, ɑ̃ tə dizɑ̃ sə kə ʒə ʁesɑ̃

mε ʒə nozə pa, də pœʁ kə ty nə kɔ̃pʁεnə pa,
ʁiʁε ty də mwa, u mə kɔ̃pʁɑ̃dʁε ty ?

ʒə nə sε pa, sε puʁ sεtə ʁεzɔ̃ kə ʒə nə fε ʁjɛ̃,
ʒε pœʁ, ʒε pœʁ də ta ʁeaksjɔ̃, ʒε pœʁ dε kɔ̃sekɑ̃sə

ʒə nε ʒamεz- ete ymilje, puʁtɑ̃,
ʒə sε kə sa nə dwa pa εtʁə ʃuεtə

ʁiʁε ty də mε sɑ̃timɑ̃ ?

vjɛ̃, εs te pe, vjɛ̃,
ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə diʁə : ʒə tεmə osi