Poème-France.com

Poeme : J’Ai Maaaaal…J’Ai Maaaaal…

Non, stp, ne me touche pas
Non, stp, ne fait pas ça

Il me déshabille,
Ou plutot, il dechire mes vetements

Oh, pourquoi, pourquoi ça ?
Le faut-il vraiment ?

Il me tiens maladroitement, j’ai mal
J’ai maaaaal

Au secour, je me débat,
Mais il est plus fort que moi

Non, stp, ne me touche pas,
J’ai maaaaal

Aïe, tu m’as griffer
Aïe, aïe, aïe
Non, stp, ne fait pas ça

J’ouvre grand les yeux,
Les larmes coulle à flots de mes yeux,

Mais je ne vois rien,
J’ai la tête qui tourne,
J’ai trop bu, j’ai trop fumer…

Et il s’en est falu de si peut,
Si peut pour pour que toi, homme, grand et méchant,
Tu m’ais prise et coucher,

Non, stp, ne me touche pas
J’ai maaaaal

Je regarde autour de moi et je ne vois rien,
Sauf lui, sont visage, heureux, satisfait
Il m’a, moi, den dessous de lui
Je n’ai plus rien sur moi, plus rien qui me recouvre

Aidez-moi, svp, je vous en supplie ! ! !

De plus en plus, il me sert, pourquoi ?
Aïe, aïe, aïe,
Mais… quesque’il fait ? ? ?
QUESQUE TU FAIS ? ? ?

NONNNNNNNNNNNNN
J’ai maaaaal

Ça y est, c’est fini
Je saigne, pourquoi ?

Il m’a tellement fait mal que je ne sais plus me relever
Il se lève, lui, suant, en aillant chaud, trop chaud

Je n’ai plus mal, plus mal physiquement,
Mais mentallement, j’ai mal, trop mal

Il me regarde, souriant, éssoufler,
Et me lance « très beau corp ma poupée »

J’ouvre grand les yeux,
Les larmes coules à flots de mes yeux

Il me voit, nue, couchée, devant lui,
Et je ne sais rien faire

Il relève sont pentalon, satisfait
Il me regarde, lance un dernier sourire et s’en va

Plus tard, je me relève,
Et je rentre chez moi,
Comme si de rien était,
Pourtant… dieu seul sais combien j’en soufre encore
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔ̃, εs te pe, nə mə tuʃə pa
nɔ̃, εs te pe, nə fε pa sa

il mə dezabijə,
u plyto, il dəʃiʁə mε vətəmɑ̃

ɔ, puʁkwa, puʁkwa sa ?
lə fo til vʁεmɑ̃ ?

il mə tjɛ̃ maladʁwatəmɑ̃, ʒε mal
ʒε maaaal

o səkuʁ, ʒə mə deba,
mεz- il ε plys fɔʁ kə mwa

nɔ̃, εs te pe, nə mə tuʃə pa,
ʒε maaaal

aj, ty ma ɡʁife
aj, aj, aj
nɔ̃, εs te pe, nə fε pa sa

ʒuvʁə ɡʁɑ̃ lεz- iø,
lε laʁmə- kulə a flo də mεz- iø,

mε ʒə nə vwa ʁjɛ̃,
ʒε la tεtə ki tuʁnə,
ʒε tʁo by, ʒε tʁo fyme…

e il sɑ̃n- ε faly də si pø,
si pø puʁ puʁ kə twa, ɔmə, ɡʁɑ̃t- e meʃɑ̃,
ty mεs pʁizə e kuʃe,

nɔ̃, εs te pe, nə mə tuʃə pa
ʒε maaaal

ʒə ʁəɡaʁdə otuʁ də mwa e ʒə nə vwa ʁjɛ̃,
sof lɥi, sɔ̃ vizaʒə, œʁø, satisfε
il ma, mwa, dεn dəsu də lɥi
ʒə nε plys ʁjɛ̃ syʁ mwa, plys ʁjɛ̃ ki mə ʁəkuvʁə

εde mwa, εs ve pe, ʒə vuz- ɑ̃ sypli ! ! !

də plysz- ɑ̃ plys, il mə sεʁ, puʁkwa ?
aj, aj, aj,
mε… kεskəil fε ? ? ?
kεskə ty fε ? ? ?

no εn εn εn εn
ʒε maaaal

sa i ε, sε fini
ʒə sεɲə, puʁkwa ?

il ma tεllmɑ̃ fε mal kə ʒə nə sε plys mə ʁələve
il sə lεvə, lɥi, sɥɑ̃, ɑ̃n- ajɑ̃ ʃo, tʁo ʃo

ʒə nε plys mal, plys mal fizikəmɑ̃,
mε mɑ̃talmɑ̃, ʒε mal, tʁo mal

il mə ʁəɡaʁdə, suʁjɑ̃, esufle,
e mə lɑ̃sə « tʁε bo kɔʁp ma pupeə »

ʒuvʁə ɡʁɑ̃ lεz- iø,
lε laʁmə- kuləz- a flo də mεz- iø

il mə vwa, nɥ, kuʃe, dəvɑ̃ lɥi,
e ʒə nə sε ʁjɛ̃ fεʁə

il ʁəlεvə sɔ̃ pɑ̃talɔ̃, satisfε
il mə ʁəɡaʁdə, lɑ̃sə œ̃ dεʁnje suʁiʁə e sɑ̃ va

plys taʁ, ʒə mə ʁəlεvə,
e ʒə ʁɑ̃tʁə ʃe mwa,
kɔmə si də ʁjɛ̃ etε,
puʁtɑ̃… djø səl sε kɔ̃bjɛ̃ ʒɑ̃ sufʁə ɑ̃kɔʁə