Poème-France.com

Poeme : Tu M’As MentiTu M’As Menti

Rêves,
Hooo toi, rêve, que je vois chaque nuit

Tu me ment
Tu me fait croire, dans tes image,
Qu’il m’aime, mais… si il m’aime…
Pourquoi ne vient-t’il pas vers moi ?

Tu me ment,
Certaine nuit, tu me passe des images devant mes yeux,
Qui, pour moi, sont tellement réelle que, je me dit qu’un jour,
Ces images seront réelle

Sil te plait, arette de me mentir, rêve,
Et montre moi tes image, qui, plus tard,
Se realiseront
Bella

PostScriptum

cela signifie-t’il quelque chose quand on rêves souvent d’un homme qu’on aime, mais qu’on ne lui a jamais adresser la parole et qu’on ne se connais pas ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁεvə,
uo twa, ʁεvə, kə ʒə vwa ʃakə nɥi

ty mə mɑ̃
ty mə fε kʁwaʁə, dɑ̃ tεz- imaʒə,
kil mεmə, mε… si il mεmə…
puʁkwa nə vjɛ̃ til pa vεʁ mwa ?

ty mə mɑ̃,
sεʁtεnə nɥi, ty mə pasə dεz- imaʒə dəvɑ̃ mεz- iø,
ki, puʁ mwa, sɔ̃ tεllmɑ̃ ʁeεllə kə, ʒə mə di kœ̃ ʒuʁ,
sεz- imaʒə səʁɔ̃ ʁeεllə

sil tə plε, aʁεtə də mə mɑ̃tiʁ, ʁεvə,
e mɔ̃tʁə mwa tεz- imaʒə, ki, plys taʁ,
sə ʁəalizəʁɔ̃