Poème-France.com

Poeme : Ne Sois Pas Faché, Stp…Ne Sois Pas Faché, Stp…

La véritée… ,
Oui, je sais,
J’aurais du te dire la véritée…

Mais tu sais, toi, ami,
Quand sais une véritée difficile…

Je m’excuse, de n’avoir pas dit tout

Mais, ne te fache pas, stp
Arette de m’engueller, stp
Éssaye de comprendre, stp

Ce n’est pas facile pour moi,
Tu sais, de te dévoiler tout…

Mais maintenant, ici,
Tout ces poèmes qui vienne du fond du cœur,
On enfin dévoiler tout ce que je ressentais,
Tout mes secrets

Si tu a encore besoin de savoir quelque chose,
Lit tous ces poèmes,
Et la, tu ne pourras
Toi, ami, plus dire, que moi,
Je t’ai menti

Ne sois pas faché, stp ! ! !
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la veʁite… ,
ui, ʒə sε,
ʒoʁε dy tə diʁə la veʁite…

mε ty sε, twa, ami,
kɑ̃ sεz- ynə veʁite difisilə…

ʒə mεkskyzə, də navwaʁ pa di tu

mε, nə tə faʃə pa, εs te pe
aʁεtə də mɑ̃ɡεlle, εs te pe
esεj də kɔ̃pʁɑ̃dʁə, εs te pe

sə nε pa fasilə puʁ mwa,
ty sε, də tə devwale tu…

mε mɛ̃tənɑ̃, isi,
tu sε pɔεmə ki vjεnə dy fɔ̃ dy kœʁ,
ɔ̃n- ɑ̃fɛ̃ devwale tu sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε,
tu mε sεkʁε

si ty a ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də savwaʁ kεlkə ʃozə,
li tus sε pɔεmə,
e la, ty nə puʁʁa
twa, ami, plys diʁə, kə mwa,
ʒə tε mɑ̃ti

nə swa pa faʃe, εs te pe ! ! !