Poème-France.com

Poeme : Moi Moi Moi, Toi Toi ToiMoi Moi Moi, Toi Toi Toi

Moi moi moi
Toi toi toi

Comme les gens peuvent être égoïste

Moi moi moi
Toi toi toi

Qui de nous deux gagnera, toi, ou moi

Moi moi moi
Toi toi toi

Tu parles de toi, je parle de moi

Moi moi moi
Toi toit toi

Laisson nos problèmes de cotés, pensont aux autres

Moi moi moi
Toi toi toi

Personne de gaganera, parce qu’à cause de notre égoïsme,
Nous mourront, petit à petit

Moi moi moi
Toi toi toi

Personne
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mwa mwa mwa
twa twa twa

kɔmə lε ʒɑ̃ pəve εtʁə eɡɔistə

mwa mwa mwa
twa twa twa

ki də nu dø ɡaɲəʁa, twa, u mwa

mwa mwa mwa
twa twa twa

ty paʁlə- də twa, ʒə paʁlə də mwa

mwa mwa mwa
twa twa twa

lεsɔ̃ no pʁɔblεmə də kɔte, pɑ̃sɔ̃ oz- otʁə

mwa mwa mwa
twa twa twa

pεʁsɔnə də ɡaɡanəʁa, paʁsə ka kozə də nɔtʁə eɡɔismə,
nu muʁʁɔ̃, pəti a pəti

mwa mwa mwa
twa twa twa

pεʁsɔnə