Poème-France.com

Poeme : MortMort

L’ENFER
Dieu nike ta mère
L’enfer règne sur terre
Chaque démons sont tous nos frères
Satan notre seul père
La souffrance, la mort rien d’autre que notre mère
La fuite, le suicide nos uniques repère
Criez, pleurez… . tout ça est de sa faute on di que l’on est programmé
J’en ai assez… . . assez d’être manipulé si la mort vient nous prendre sa ne serai que pour nous délivrer
Nous délivrer de cette vie qui nous emprisonne
De nos angoisse de toutes nos peurs dont on frissonne
Dieu par ci dieu par la dieu c’est le meilleur dieu c’est le plus fort
Réfléchissez si l’on est utilisé et non libre de nos choix c’est le seul qui est en tort
Tout ceci doit vs faire rire
En pensant qu’une jeune fille comme moi n’a que cela à écrire
Vous vous dites sûrement : « cette fille a tout ce qu’elle voudrais pourquoi a-t-elle perdu le sourire ? »
C’est vraiment une mentalité de con alors… ce n’est pas parce que l’on possède tt que l’on est heureux et c’est ça le pire ! !
Sa sert a rien de naître si c’est pour souffrir
Sa sert a rien de naître si pour au final on va tous mourir
Sa sert a rien de naître si c’est que pour le monde nous fasse cessé de rire… .
Camille Désirée

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɑ̃fe
djø nikə ta mεʁə
lɑ̃fe ʁεɲə syʁ teʁə
ʃakə demɔ̃ sɔ̃ tus no fʁεʁə
satɑ̃ nɔtʁə səl pεʁə
la sufʁɑ̃sə, la mɔʁ ʁjɛ̃ dotʁə kə nɔtʁə mεʁə
la fɥitə, lə sɥisidə noz- ynik ʁəpεʁə
kʁje, pləʁe… tu sa ε də sa fotə ɔ̃ di kə lɔ̃n- ε pʁɔɡʁame
ʒɑ̃n- ε ase… ase dεtʁə manipyle si la mɔʁ vjɛ̃ nu pʁɑ̃dʁə sa nə səʁε kə puʁ nu delivʁe
nu delivʁe də sεtə vi ki nuz- ɑ̃pʁizɔnə
də noz- ɑ̃ɡwasə də tutə no pœʁ dɔ̃ ɔ̃ fʁisɔnə
djø paʁ si djø paʁ la djø sε lə mεjœʁ djø sε lə plys fɔʁ
ʁefleʃise si lɔ̃n- εt- ytilize e nɔ̃ libʁə də no ʃwa sε lə səl ki εt- ɑ̃ tɔʁ
tu səsi dwa ve εs fεʁə ʁiʁə
ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ kynə ʒənə fijə kɔmə mwa na kə səla a ekʁiʁə
vu vu ditə syʁəmɑ̃ : « sεtə fijə a tu sə kεllə vudʁε puʁkwa a tεllə pεʁdy lə suʁiʁə ? »
sε vʁεmɑ̃ ynə mɑ̃talite də kɔ̃ alɔʁ… sə nε pa paʁsə kə lɔ̃ pɔsεdə te te kə lɔ̃n- ε œʁøz- e sε sa lə piʁə ! !
sa sεʁ a ʁjɛ̃ də nεtʁə si sε puʁ sufʁiʁ
sa sεʁ a ʁjɛ̃ də nεtʁə si puʁ o final ɔ̃ va tus muʁiʁ
sa sεʁ a ʁjɛ̃ də nεtʁə si sε kə puʁ lə mɔ̃də nu fasə sese də ʁiʁə…