Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Detester

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/01/2004 00:00

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Camille Désirée

Detester

DETESTER
Je déteste ta présence
Je déteste ma souffrance
Je déteste tes regards
Je déteste toutes tes histoire j’en ai marre
Je déteste ta façon de me sourire
Je déteste encore plus quand tu me fais rire
Je déteste ma façon de te désirer
Je déteste toutes mes larmes que tu as fait couler
Mais ce que je déteste le plus c’est que je n’arrive pas à t’en vouloir
Peut-être est-ce parce que je t’aime encore mais j’ai du mal à y croire
Je voudrai seulement me retirer de l’esprit toute cette histoire
Mais sa fait trop longtemps qu’elle hante mes pensées alors je perds espoir
Je te déteste… je me déteste… je les déteste… tous… tous comme il sont !
Je hurle je pleure je demande a l’aide au secours mais personne ne m’entends
Personne à tous ces appels ne me répond
Pff allez moi je dis va chier bande de cons
Put1 je déteste le verbe détester ! !
Mais je ne détesterais jamais le verbes aimer
Mon seul désire était de te rencontrer
Maintenant que je te connais de toi mon esprit ne peut plus se passer
Mais tout est terminer alors je n’ais qu’une seul chose a te demander… !
Ne puisses tu jamais croire que mon cœur t’oublieras il peut cesser de battre mais pas de t’aimer… . !
 • Pieds Hyphénique: Detester

  de=tes=ter 3
  je=dé=tes=te=ta=pré=sen=ce 8
  je=dé=tes=te=ma=souf=fran=ce 8
  je=dé=tes=te=tes=re=gards 7
  je=détes=te=tou=tes=tes=his=toi=re=jen=ai=marre 12
  je=dé=tes=te=ta=fa=çon=de=me=sou=ri=re 12
  je=dé=tes=te=en=core=plus=quand=tu=me=fais=rire 12
  je=dé=tes=te=ma=fa=çon=de=te=dé=si=rer 12
  je=détes=te=tou=tes=mes=lar=mes=que=tu=as=fait=cou=ler 14
  mais=ce=que=je=détes=te=le=plus=cest=que=je=nar=ri=ve=pas=à=ten=vou=loir 19
  peut=têtreest=ce=par=ce=que=je=tai=me=en=co=re=mais=jai=du=mal=à=y=croire 19
  je=vou=drai=seule=ment=me=re=ti=rer=de=les=prit=tou=te=cet=te=his=toire 18
  mais=sa=fait=trop=long=temps=quel=le=hante=mes=pen=sées=a=lors=je=perds=es=poir 18
  je=te=détes=te=je=me=dé=tes=te=je=les=dé=tes=te=tous=tous=com=me=il=sont 20
  je=hur=le=je=pleure=je=de=man=dea=lai=de=au=se=cours=mais=per=son=ne=ne=men=tends 21
  per=son=ne=à=tous=ces=ap=pels=ne=me=ré=pond 12
  p=f=f=al=lez=moi=je=dis=va=chier=bande=de=cons 13
  put=un=je=dé=tes=te=le=ver=be=dé=tes=ter 12
  mais=je=ne=détes=te=rais=ja=mais=le=ver=bes=ai=mer 13
  mon=seul=dé=si=re=é=tait=de=te=ren=con=trer 12
  mainte=nant=que=je=te=con=nais=de=toi=mon=es=prit=ne=peut=plus=se=pas=ser 18
  mais=tout=est=ter=mi=ner=a=lors=je=nais=quune=seul=cho=sea=te=de=man=der 18
  ne=puisses=tu=ja=mais=croi=re=que=mon=cœur=tou=blie=ras=il=peut=ces=ser=de=bat=tre=mais=pas=de=tai=mer 25
 • Phonétique : Detester

  dətεste
  ʒə detεstə ta pʁezɑ̃sə
  ʒə detεstə ma sufʁɑ̃sə
  ʒə detεstə tε ʁəɡaʁd
  ʒə detεstə tutə tεz- istwaʁə ʒɑ̃n- ε maʁə
  ʒə detεstə ta fasɔ̃ də mə suʁiʁə
  ʒə detεstə ɑ̃kɔʁə plys kɑ̃ ty mə fε ʁiʁə
  ʒə detεstə ma fasɔ̃ də tə deziʁe
  ʒə detεstə tutə mε laʁmə- kə ty a fε kule
  mε sə kə ʒə detεstə lə plys sε kə ʒə naʁivə pa a tɑ̃ vulwaʁ
  pø tεtʁə ε sə paʁsə kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə mε ʒε dy mal a i kʁwaʁə
  ʒə vudʁε sələmɑ̃ mə ʁətiʁe də lεspʁi tutə sεtə istwaʁə
  mε sa fε tʁo lɔ̃tɑ̃ kεllə-ɑ̃tə mε pɑ̃sez- alɔʁ ʒə pεʁdz- εspwaʁ
  ʒə tə detεstə… ʒə mə detεstə… ʒə lε detεstə… tus… tus kɔmə il sɔ̃ !
  ʒə yʁlə ʒə plœʁə ʒə dəmɑ̃də a lεdə o səkuʁ mε pεʁsɔnə nə mɑ̃tɑ̃
  pεʁsɔnə a tus sεz- apεl nə mə ʁepɔ̃
  pe εf εf ale mwa ʒə di va ʃje bɑ̃də də kɔ̃
  pyt œ̃ ʒə detεstə lə vεʁbə detεste ! !
  mε ʒə nə detεstəʁε ʒamε lə vεʁbəz- εme
  mɔ̃ səl deziʁə etε də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tə kɔnε də twa mɔ̃n- εspʁi nə pø plys sə pase
  mε tut- ε tεʁmine alɔʁ ʒə nεs kynə səl ʃozə a tə dəmɑ̃de… !
  nə pɥisə ty ʒamε kʁwaʁə kə mɔ̃ kœʁ tubljəʁaz- il pø sese də batʁə mε pa də tεme… !
 • Pieds Phonétique : Detester

  də=tεs=te 3
  ʒə=de=tεs=tə=ta=pʁe=zɑ̃=sə 8
  ʒə=de=tεs=tə=ma=su=fʁɑ̃=sə 8
  ʒə=de=tεs=tə=tε=ʁə=ɡaʁd 7
  ʒə=de=tεstə=tu=tə=tε=zis=twa=ʁə=ʒɑ̃=nε=maʁə 12
  ʒə=de=tεs=tə=ta=fa=sɔ̃=də=mə=su=ʁi=ʁə 12
  ʒə=de=tεs=tə=ɑ̃=kɔʁə=plys=kɑ̃=ty=mə=fε=ʁiʁə 12
  ʒə=de=tεs=tə=ma=fa=sɔ̃=də=tə=de=zi=ʁe 12
  ʒə=de=tεstə=tu=tə=mε=laʁ=mə=kə=ty=a=fε=ku=le 14
  mεsə=kə=ʒə=de=tεs=tə=lə=plys=sε=kə=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=tɑ̃=vu=lwaʁ 19
  pø=tεtʁəε=sə=paʁ=sə=kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=ʒε=dy=mal=a=i=kʁwaʁə 19
  ʒə=vu=dʁεsə=lə=mɑ̃=mə=ʁə=ti=ʁe=də=lεs=pʁi=tu=tə=sε=tə=is=twaʁə 18
  mε=sa=fε=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=kεl=lə-ɑ̃tə=mε=pɑ̃=se=za=lɔʁ=ʒə=pεʁ=dzεs=pwaʁ 18
  ʒə=tə=de=tεstə=ʒə=mə=de=tεs=tə=ʒə=lε=de=tεs=tə=tus=tus=kɔ=mə=il=sɔ̃ 20
  ʒəyʁ=lə=ʒə=plœ=ʁə=ʒə=də=mɑ̃də=a=lε=də=o=sə=kuʁ=mε=pεʁ=sɔ=nə=nə=mɑ̃=tɑ̃ 21
  pεʁ=sɔ=nə=a=tus=sε=za=pεl=nə=mə=ʁe=pɔ̃ 12
  pe=εf=εf=a=le=mwaʒə=di=va=ʃje=bɑ̃=də=də=kɔ̃ 13
  pyt=œ̃=ʒə=de=tεs=tə=lə=vεʁ=bə=de=tεs=te 12
  mεʒə=nə=de=tεs=tə=ʁε=ʒa=mε=lə=vεʁ=bə=zε=me 13
  mɔ̃=səl=de=zi=ʁə=e=tε=də=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 12
  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʒə=tə=kɔ=nε=də=twa=mɔ̃=nεs=pʁi=nə=pø=plys=sə=pase 17
  mε=tu=tε=tεʁ=mi=ne=a=lɔʁʒə=nε=sə=ky=nə=səl=ʃo=zəa=tə=də=mɑ̃=de 19
  nə=pɥisə=ty=ʒa=mε=kʁwa=ʁə=kə=mɔ̃=kœʁ=tu=bljə=ʁa=zil=pø=se=se=də=ba=tʁə=mε=pa=də=tε=me 25

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/06/2006 01:30Cassiel2

C’est cool ton poème est trop beau