Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pour Toi Mon Coeur

Poème Amour
Publié le 02/05/2004 00:00

L'écrit contient 627 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Camille Désirée

Pour Toi Mon Coeur

Coucou mn keur
Als cmt va mon chtit keur adoré ? ? ? mal c bien ske jme disai ecoute mn keur essayé dalé mieu jten supli pr moi pa puce ! ! ! voila c bien dja tu souri lool ensuite on va faire sa petit a petit lol tu va voir o bahut jV mocupé de ta tite frimouce dange et sa va alé mieu tinkiet enfin v essayé jsuis la pr toi dc jferai tt mon possible
Ensuite als euhhh a ouééééééé g envi decrire soire ce als voila un tit truc pr toi ma deesse :
Wech mon keur
Sa va la forme ? ? … a ben non c vrai tu pleur !
Als fai moi le plaisir d’imediatement tout stoper
Car ton visage nè pa jolie kan c larme ne fon ke kouler
Jve te voire sourir ma cherie. . delirer
Et non soufrir et sengloter
Car chake larme ki coul de t yeu sur t petite jou
Son des cristo de glace ki trensperce mon cœur dun coup
Si jen aurai le pouvoir je tofrirai la meilleur des vie kil soi
Ma princesse… jte ferai devenir reine au yeu du garcon ke taime pr kil devienne ton roi
Jte ferai devenir la plus belle des pierres precieuses
Au yeux de l’homme ki te passera la bague o doi pr une vie heureuse
Je ferais de toi la plus belle du bal pr alé danser
Pr ke le mec de ta vie pose un seul regar sur toi et sache ke c toi kil doi aimer
Je ferai de toi la plus rare et la plus belle des fleurs
Pour ke la peronne ki la ceuillera soi o courent ke la seul chose kil te doi c du bonheur
Je ferai de toi la plus belle est la plus inteligente des femmes sur terre
Pr ke les gens ki auront la chance de te conaitre en soient tous fièr
Et enfin je ferai de toi la meilleur des maman pr le meilleur et pr le pire
Pr ke l’homme ki aura la chance de vivre a t coté sache pk il a juré de taimer et de te cherir
Mais voila jen ai pa le pouvoir et sa fai chier
Sinon crois moi tu serai la première a ki jen ferai profiter…
Si jen avai la force tout t problème je les jèterai loin tres loin
Je les ferais disapraitre je les cacherais ds un coin
Je tofrirai la joie le belle vie le sourir l’amour
Le pti cop1 ideal pr toi mon keur celui avec ki tu passerai de tres bo jours
Si jen avai la force je repousserai les movais les mechant
Ceux ki ne te respectent pas ceux ki jou avec les sentiments
Mais voila je ne nai pa la force désolé
Mais pr toi je serai tjs la pr tecouté et pt taimer
Jaime pa te voir com ca
C pr ca kapres c kelkes mot jéspère ke jserai toujour la pr toi
Je taime ma cherie mn moustik mon keur
En te sachant triste je me meurt
Et pardone moi a lavance de ne pa tavoir di assé souvent je taime
Car ceux ki ne te le dise pas assé souvent nen valent pa la peine
Cmt peut on faire pr ne pa taimer
Et les gars ki te mente se foute de toi ne seront jms assé bien pr toi ne sauron pe te meriter
Tu est ma princesse ma fée mon rayn de soleil ma deesse
Et apres les kelke mot ke je vé rajouté jV juste te dir un « jte laisse »…

Voila ma puce cté pr toi g penC a toi als voila s sorti tt seul jte souhaite tt lbonheur du monde et jvé te dire ke JTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM mn keur
 • Pieds Hyphénique: Pour Toi Mon Coeur

  cou=cou=m=n=keur 5
  als=c=m=t=va=mon=ch=tit=keur=a=do=ré=mal=c=bien=s=ke=j=me=di=sai=e=coute=m=n=keur=es=sayé=da=lé=mieu=j=ten=su=pli=p=r=moi=pa=pu=ce=voi=la=c=bien=d=ja=tu=sou=ri=lool=en=sui=teon=va=fai=re=sa=pe=tit=a=pe=tit=lol=tu=va=voir=o=ba=hut=j=v=mo=cu=pé=de=ta=ti=te=fri=mou=ce=dan=ge=et=sa=va=a=lé=mieu=tin=kiet=en=fin=v=es=sayé=j=suis=la=p=r=toi=d=c=j=fe=rai=t=t=mon=pos=sible 113
  en=suiteals=eu=h=h=h=a=ouéééé=g=en=vi=de=cri=re=soi=re=ce=als=voi=la=un=tit=truc=p=r=toi=ma=dees=se 29
  we=ch=mon=keur 4
  sa=va=la=for=me=a=ben=non=c=vrai=tu=pleur 12
  als=fai=moi=le=plai=sir=dime=dia=te=ment=tout=sto=per 13
  car=ton=vi=sage=nè=pa=jo=lie=kan=c=lar=me=ne=fon=ke=kou=ler 17
  jve=te=voi=re=sou=rir=ma=che=rie=de=li=rer 12
  et=non=sou=frir=et=sen=glo=ter 8
  car=chake=lar=me=ki=coul=de=t=yeu=sur=t=pe=ti=te=jou 15
  son=des=cris=to=de=glace=ki=trens=per=ce=mon=cœur=dun=coup 14
  si=jen=au=rai=le=pou=voir=je=to=fri=rai=la=meilleur=des=vie=kil=soi 17
  ma=princes=se=j=te=fe=rai=de=ve=nir=rei=neau=yeu=du=gar=con=ke=tai=me=p=r=kil=de=vien=ne=ton=roi 27
  jte=fe=rai=de=ve=nir=la=plus=bel=le=des=pierres=pre=cieuses 14
  au=yeux=de=lhomme=ki=te=pas=se=ra=la=ba=gueo=doi=p=r=u=ne=vie=heu=reuse 20
  je=fe=rais=de=toi=la=plus=bel=le=du=bal=p=r=a=lé=dan=ser 17
  p=r=ke=le=mec=de=ta=vie=poseun=seul=re=gar=sur=toi=et=sa=che=ke=c=toi=kil=doi=ai=mer 24
  je=fe=rai=de=toi=la=plus=rareet=la=plus=bel=le=des=fleurs 14
  pour=ke=la=pe=ronne=ki=la=ceuille=ra=soi=o=cou=rent=ke=la=seul=cho=se=kil=te=doi=c=du=bon=heur 25
  je=fe=rai=de=toi=la=plus=bel=leest=la=plus=inte=li=gen=te=des=fem=mes=sur=terre 20
  p=r=ke=les=gens=ki=au=ront=la=chan=ce=de=te=co=nai=tre=en=soient=tous=fièr 20
  et=en=fin=je=fe=rai=de=toi=la=meilleur=des=ma=man=p=r=le=meilleur=et=p=r=le=pire 22
  p=r=ke=lhomme=ki=au=ra=la=chan=ce=de=vi=vrea=t=co=té=sa=che=p=k=il=a=ju=ré=de=tai=mer=et=de=te=che=rir 32
  mais=voi=la=jen=ai=pa=le=pou=voir=et=sa=fai=chi=er 14
  si=non=crois=moi=tu=se=rai=la=pre=mièrea=ki=jen=fe=rai=pro=fi=ter 17
  si=jen=a=vai=la=force=tout=t=pro=blè=me=je=les=jè=te=rai=loin=tres=loin 19
  je=les=fe=rais=di=sa=praitre=je=les=ca=che=rais=d=s=un=coin 16
  je=to=fri=rai=la=joie=le=bel=le=vie=le=sou=rir=la=mour 15
  le=p=ti=cop=un=i=deal=p=r=toi=mon=keur=ce=lui=a=vec=ki=tu=passe=rai=de=tres=bo=jours 24
  si=jen=a=vai=la=force=je=re=pous=se=rai=les=mo=vais=les=me=chant 17
  ceux=ki=ne=te=res=pec=tent=pas=ceux=ki=jou=a=vec=les=sen=timents 16
  mais=voi=la=je=ne=nai=pa=la=for=ce=dé=so=lé 13
  mais=p=r=toi=je=se=rai=t=j=s=la=p=r=te=cou=té=et=p=t=tai=mer 21
  jai=me=pa=te=voir=com=ca 7
  c=p=r=ca=kapres=c=kel=kes=mot=jés=pè=re=ke=j=se=rai=tou=jour=la=p=r=toi 22
  je=tai=me=ma=che=rie=m=n=mous=tik=mon=keur 12
  en=te=sa=chant=tris=te=je=me=meurt 9
  et=par=done=moi=a=la=van=ce=de=ne=pa=ta=voir=di=as=sé=sou=vent=je=taime 20
  car=ceux=ki=ne=te=le=dise=pas=as=sé=sou=vent=nen=va=lent=pa=la=peine 18
  c=m=t=peut=on=faire=p=r=ne=pa=tai=mer 12
  et=les=gars=ki=te=mente=se=fou=te=de=toi=ne=se=ront=j=m=s=as=sé=bien=p=r=toi=ne=sau=ron=pe=te=me=ri=ter 31
  tu=est=ma=princes=se=ma=fée=mon=rayn=de=so=leil=ma=deesse 14
  et=apres=les=kel=ke=mot=ke=je=vé=ra=jou=té=j=v=jus=te=te=dir=un=j=te=lais=se 23

  voi=la=ma=puce=c=té=p=r=toi=g=penc=a=toi=als=voi=la=s=sor=ti=t=t=seul=j=te=sou=hai=te=t=t=l=bon=heur=du=mon=deet=j=vé=te=di=re=ke=jt=m=m=m=m=m=n=keur 49
 • Phonétique : Pour Toi Mon Coeur

  kuku εm εn kœʁ
  als se εm te va mɔ̃ kti kœʁ adɔʁe ? ? ? mal se bjɛ̃ skə ʒmə dizε əkutə εm εn kœʁ esεje dale mjø ʒtɛ̃ sypli pe εʁ mwa pa pysə ! ! ! vwala se bjɛ̃ dʒa ty suʁi lul ɑ̃sɥitə ɔ̃ va fεʁə sa pəti a pəti lɔl ty va vwaʁ o bay ʒi ve mɔkype də ta titə fʁimusə dɑ̃ʒə e sa va ale mjø tɛ̃kjε ɑ̃fɛ̃ ve esεje ʒsɥi la pe εʁ twa de se ʒfəʁε te te mɔ̃ pɔsiblə
  ɑ̃sɥitə als y aʃ aʃ aʃ a ueeee ʒe ɑ̃vi dəkʁiʁə swaʁə sə als vwala œ̃ tit tʁyk pe εʁ twa ma disə :
  wεk mɔ̃ kœʁ
  sa va la fɔʁmə ? ? … a bεn nɔ̃ se vʁε ty plœʁ !
  als fε mwa lə plεziʁ dimədjatəmɑ̃ tu stɔpe
  kaʁ tɔ̃ vizaʒə nε pa ʒɔli kɑ̃ se laʁmə nə fɔ̃ kə kule
  ʒvə tə vwaʁə suʁiʁ ma ʃəʁi. dəliʁe
  e nɔ̃ sufʁiʁ e sɑ̃ɡlɔte
  kaʁ ʃakə laʁmə ki kul də te iø syʁ te pətitə ʒu
  sɔ̃ dε kʁisto də ɡlasə ki tʁɑ̃spεʁsə mɔ̃ kœʁ dœ̃ ku
  si ʒεn oʁε lə puvwaʁ ʒə tɔfʁiʁε la mεjœʁ dε vi kil swa
  ma pʁɛ̃sεsə… ʒtə fəʁε dəvəniʁ ʁεnə o iø dy ɡaʁkɔ̃ kə tεmə pe εʁ kil dəvjεnə tɔ̃ ʁwa
  ʒtə fəʁε dəvəniʁ la plys bεllə dε pjeʁə- pʁəsjøzə
  o iø də lɔmə ki tə pasəʁa la baɡ o dwa pe εʁ ynə vi œʁøzə
  ʒə fəʁε də twa la plys bεllə dy bal pe εʁ ale dɑ̃se
  pe εʁ kə lə mεk də ta vi pozə œ̃ səl ʁəɡaʁ syʁ twa e saʃə kə se twa kil dwa εme
  ʒə fəʁε də twa la plys ʁaʁə e la plys bεllə dε flœʁ
  puʁ kə la pəʁɔnə ki la sœjʁa swa o kuʁe kə la səl ʃozə kil tə dwa se dy bɔnœʁ
  ʒə fəʁε də twa la plys bεllə ε la plysz- ɛ̃təliʒɑ̃tə dε famə syʁ teʁə
  pe εʁ kə lε ʒɑ̃ ki oʁɔ̃ la ʃɑ̃sə də tə kɔnεtʁə ɑ̃ swae tus fjεʁ
  e ɑ̃fɛ̃ ʒə fəʁε də twa la mεjœʁ dε mamɑ̃ pe εʁ lə mεjœʁ e pe εʁ lə piʁə
  pe εʁ kə lɔmə ki oʁa la ʃɑ̃sə də vivʁə a te kɔte saʃə pe ka il a ʒyʁe də tεme e də tə ʃəʁiʁ
  mε vwala ʒεn ε pa lə puvwaʁ e sa fε ʃje
  sinɔ̃ kʁwa mwa ty səʁε la pʁəmjεʁə a ki ʒεn fəʁε pʁɔfite…
  si ʒεn avε la fɔʁsə tu te pʁɔblεmə ʒə lε ʒεtəʁε lwɛ̃ tʁə- lwɛ̃
  ʒə lε fəʁε dizapʁεtʁə ʒə lε kaʃəʁε de εs œ̃ kwɛ̃
  ʒə tɔfʁiʁε la ʒwa lə bεllə vi lə suʁiʁ lamuʁ
  lə pti kɔp œ̃n- idəal pe εʁ twa mɔ̃ kœʁ səlɥi avεk ki ty pasəʁε də tʁə- bo ʒuʁ
  si ʒεn avε la fɔʁsə ʒə ʁəpusəʁε lε mɔvε lε mεʃɑ̃
  sø ki nə tə ʁεspεkte pa sø ki ʒu avεk lε sɑ̃timɑ̃
  mε vwala ʒə nə nε pa la fɔʁsə dezɔle
  mε pe εʁ twa ʒə səʁε te ʒi εs la pe εʁ təkute e pe te tεme
  ʒεmə pa tə vwaʁ kɔm ka
  se pe εʁ ka kapʁə- se kεlkə mo ʒespεʁə kə ʒsəʁε tuʒuʁ la pe εʁ twa
  ʒə tεmə ma ʃəʁi εm εn mustik mɔ̃ kœʁ
  ɑ̃ tə saʃɑ̃ tʁistə ʒə mə məʁ
  e paʁdɔnə mwa a lavɑ̃sə də nə pa tavwaʁ di ase suvɑ̃ ʒə tεmə
  kaʁ sø ki nə tə lə dizə pa ase suvɑ̃ nεn valɑ̃ pa la pεnə
  se εm te pø ɔ̃ fεʁə pe εʁ nə pa tεme
  e lε ɡaʁ ki tə mɑ̃tə sə futə də twa nə səʁɔ̃ ʒi εm εs ase bjɛ̃ pe εʁ twa nə soʁɔ̃ pə tə məʁite
  ty ε ma pʁɛ̃sεsə ma fe mɔ̃ ʁεn də sɔlεj ma disə
  e apʁə- lε kεlkə mo kə ʒə ve ʁaʒute ʒi ve ʒystə tə diʁ yn « ʒtə lεsə »…

  vwala ma pysə kte pe εʁ twa ʒe pεnk a twa als vwala εs sɔʁti te te səl ʒtə suεtə te te lbɔnœʁ dy mɔ̃də e ʒve tə diʁə kə ʒt εm εm εm εm εm εn kœʁ
 • Pieds Phonétique : Pour Toi Mon Coeur

  ku=ku=εm=εn=kœ=ʁə 6
  als=se=εm=te=va=mɔ̃=kti=kœʁ=a=dɔ=ʁe=mal=se=bjɛ̃skə=ʒmə=di=zε=ə=ku=təεm=εn=kœʁ=e=sε=je=da=le=mjø=ʒtɛ̃=sy=pli=pe=εʁ=mwa=pa=py=sə=vwa=la=se=bjɛ̃=dʒa=ty=su=ʁi=lul=ɑ̃s=ɥi=tə=ɔ̃=va=fε=ʁə=sa=pə=ti=a=pə=ti=lɔl=ty=va=vwaʁ=o=ba=y=ʒi=ve=mɔ=ky=pe=də=ta=ti=tə=fʁi=mu=sə=dɑ̃=ʒə=e=sa=va=a=le=mjø=tɛ̃=kjε=ɑ̃=fɛ̃=ve=e=sε=je=ʒsɥi=la=pe=εʁ=twa=de=se=ʒfə=ʁε=te=te=mɔ̃=pɔ=siblə 108
  ɑ̃s=ɥitəals=y=aʃ=aʃ=aʃ=a=u=e=e=e=e=ʒe=ɑ̃=vi=də=kʁi=ʁə=swa=ʁə=sə=als=vwa=la=œ̃=tit=tʁyk=pe=εʁ=twa=ma=disə 32
  wεk=mɔ̃=kœ=ʁə 4
  sa=va=la=fɔʁ=mə=a=bεn=nɔ̃=se=vʁε=ty=plœ=ʁə 13
  als=fε=mwa=lə=plε=ziʁ=di=mə=dj=a=tə=mɑ̃=tu=stɔ=pe 15
  kaʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə=nε=pa=ʒɔ=li=kɑ̃=se=laʁ=mə=nə=fɔ̃=kə=ku=le 18
  ʒvə=tə=vwa=ʁə=su=ʁiʁ=ma=ʃə=ʁi=də=li=ʁe 12
  e=nɔ̃=su=fʁiʁ=e=sɑ̃=ɡlɔ=te 8
  kaʁ=ʃa=kə=laʁ=mə=ki=kul=də=te=i=ø=syʁ=te=pə=ti=tə=ʒu 17
  sɔ̃=dε=kʁis=to=də=ɡla=sə=ki=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=mɔ̃=kœ=ʁə=dœ̃=ku 16
  si=ʒεn=o=ʁε=lə=pu=vwaʁ=ʒə=tɔ=fʁi=ʁε=la=mε=jœʁ=dε=vi=kil=swa 18
  ma=pʁɛ̃=sεsə=ʒtə=fə=ʁε=də=və=niʁ=ʁε=nəo=i=ø=dy=ɡaʁ=kɔ̃=kə=tε=mə=pe=εʁ=kil=də=vjε=nə=tɔ̃=ʁwa 27
  ʒtə=fə=ʁε=də=və=niʁ=la=plys=bεl=lə=dε=pj=e=ʁə=pʁə=sjø=zə 17
  o=i=ødə=lɔ=mə=ki=tə=pa=sə=ʁa=la=baɡ=o=dwa=pe=εʁ=y=nə=vi=œ=ʁøzə 21
  ʒə=fə=ʁε=də=twa=la=plys=bεl=lə=dy=bal=pe=εʁ=a=le=dɑ̃=se 17
  pe=εʁkə=lə=mεk=də=ta=vi=po=zəœ̃=səl=ʁə=ɡaʁ=syʁ=twa=e=sa=ʃə=kə=se=twa=kil=dwa=ε=me 24
  ʒə=fə=ʁε=də=twa=la=plys=ʁa=ʁə=e=la=plys=bεl=lə=dε=flœ=ʁə 17
  puʁkə=la=pə=ʁɔ=nə=ki=la=sœj=ʁa=swa=o=ku=ʁe=kə=la=səl=ʃo=zə=kil=tə=dwa=se=dy=bɔ=nœʁ 25
  ʒə=fə=ʁεdə=twa=la=plys=bεlləε=la=plys=zɛ̃=tə=li=ʒɑ̃=tə=dε=fa=mə=syʁ=te=ʁə 20
  pe=εʁkə=lε=ʒɑ̃=ki=o=ʁɔ̃=la=ʃɑ̃=sə=də=tə=kɔ=nε=tʁəɑ̃=swa=tus=fjεʁ 18
  e=ɑ̃=fɛ̃ʒə=fə=ʁε=də=twa=la=mε=jœʁ=dε=ma=mɑ̃=pe=εʁ=lə=mε=jœʁ=e=pe=εʁ=lə=piʁə 23
  pe=εʁkə=lɔ=mə=ki=o=ʁa=la=ʃɑ̃=sə=də=vi=vʁəa=te=kɔ=te=sa=ʃə=pe=ka=il=a=ʒy=ʁe=də=tε=me=e=də=tə=ʃə=ʁiʁ 32
  mε=vwa=la=ʒεn=ε=pa=lə=pu=vwaʁ=e=sa=fε=ʃj=e 14
  si=nɔ̃=kʁwa=mwa=tysə=ʁε=la=pʁə=mjε=ʁə=a=ki=ʒεn=fə=ʁε=pʁɔ=fi=te 18
  si=ʒεn=a=vε=la=fɔʁsə=tu=te=pʁɔ=blε=mə=ʒə=lε=ʒε=tə=ʁε=lwɛ̃=tʁə=lwɛ̃ 19
  ʒə=lε=fə=ʁε=di=za=pʁε=tʁə=ʒə=lε=ka=ʃə=ʁε=de=ε=sə=œ̃=kwɛ̃ 18
  ʒə=tɔ=fʁi=ʁε=la=ʒwa=lə=bεl=lə=vi=lə=su=ʁiʁ=la=muʁ 15
  lə=pti=kɔp=œ̃=nidəal=pe=εʁ=twa=mɔ̃=kœʁ=səl=ɥi=a=vεk=ki=ty=pa=sə=ʁε=də=tʁə=bo=ʒuʁ 23
  si=ʒεn=a=vε=la=fɔʁ=sə=ʒə=ʁə=pu=sə=ʁε=lε=mɔ=vε=lε=mε=ʃɑ̃ 18
  sø=ki=nə=tə=ʁεs=pεk=te=pa=sø=ki=ʒu=a=vεk=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 17
  mε=vwa=la=ʒə=nə=nε=pa=la=fɔʁ=sə=de=zɔ=le 13
  mε=pe=εʁ=twaʒə=sə=ʁε=te=ʒi=ε=sə=la=pe=εʁ=tə=ku=te=e=pe=te=tε=me 21
  ʒε=mə=pa=tə=vwaʁ=kɔm=ka 7
  se=pe=εʁ=ka=kapʁə=se=kεl=kə=mo=ʒes=pε=ʁə=kə=ʒsə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=pe=εʁ=twa 21
  ʒə=tε=mə=ma=ʃə=ʁi=εm=εn=mus=tik=mɔ̃=kœ=ʁə 13
  ɑ̃=tə=sa=ʃɑ̃=tʁis=tə=ʒə=mə=məʁ 9
  e=paʁ=dɔnə=mwa=a=la=vɑ̃=sə=də=nə=pa=ta=vwaʁ=di=a=se=su=vɑ̃=ʒə=tεmə 20
  kaʁ=sø=kinə=tə=lə=di=zə=pa=a=se=su=vɑ̃=nεn=va=lɑ̃=pa=la=pεnə 18
  se=εm=te=pø=ɔ̃=fεʁ=ə=pe=εʁ=nə=pa=tε=me 13
  e=lε=ɡaʁ=kitə=mɑ̃=tə=sə=fu=tə=də=twa=nə=sə=ʁɔ̃=ʒi=εm=ε=səa=se=bjɛ̃=pe=εʁ=twa=nə=so=ʁɔ̃=pə=tə=mə=ʁi=te 31
  ty=ε=ma=pʁɛ̃=sε=sə=ma=fe=mɔ̃=ʁεn=də=sɔ=lεj=ma=di=sə 16
  e=apʁə=lε=kεl=kə=mo=kə=ʒə=ve=ʁa=ʒu=te=ʒi=ve=ʒys=tə=tə=diʁ=yn=ʒtə=lε=sə 22

  vwa=la=ma=pysə=kte=pe=εʁ=twa=ʒe=pεnk=a=twa=als=vwa=la=ε=sə=sɔʁ=ti=te=te=səl=ʒtə=su=ε=tə=te=te=lbɔ=nœʁ=dy=mɔ̃=dəe=ʒve=tə=di=ʁə=kə=ʒt=εm=εm=εm=εm=εm=εn=kœʁ 46

PostScriptum

Aucun
g fai ca pr une amie a moi mn coeur mn tit pit bul perso et encore plus jlm de tro c lune d fille la plus chère a mes yx é voila merci de laisser des commentaires si vous en avé envi ! ! ! ! casdedi spécial a mn keur kiss miss !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.