Poème-France.com

Poeme : DetesterDetester

DETESTER
Je déteste ta présence
Je déteste ma souffrance
Je déteste tes regards
Je déteste toutes tes histoire j’en ai marre
Je déteste ta façon de me sourire
Je déteste encore plus quand tu me fais rire
Je déteste ma façon de te désirer
Je déteste toutes mes larmes que tu as fait couler
Mais ce que je déteste le plus c’est que je n’arrive pas à t’en vouloir
Peut-être est-ce parce que je t’aime encore mais j’ai du mal à y croire
Je voudrai seulement me retirer de l’esprit toute cette histoire
Mais sa fait trop longtemps qu’elle hante mes pensées alors je perds espoir
Je te déteste… je me déteste… je les déteste… tous… tous comme il sont !
Je hurle je pleure je demande a l’aide au secours mais personne ne m’entends
Personne à tous ces appels ne me répond
Pff allez moi je dis va chier bande de cons
Put1 je déteste le verbe détester ! !
Mais je ne détesterais jamais le verbes aimer
Mon seul désire était de te rencontrer
Maintenant que je te connais de toi mon esprit ne peut plus se passer
Mais tout est terminer alors je n’ais qu’une seul chose a te demander… !
Ne puisses tu jamais croire que mon cœur t’oublieras il peut cesser de battre mais pas de t’aimer… . !
Camille Désirée

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dətεste
ʒə detεstə ta pʁezɑ̃sə
ʒə detεstə ma sufʁɑ̃sə
ʒə detεstə tε ʁəɡaʁd
ʒə detεstə tutə tεz- istwaʁə ʒɑ̃n- ε maʁə
ʒə detεstə ta fasɔ̃ də mə suʁiʁə
ʒə detεstə ɑ̃kɔʁə plys kɑ̃ ty mə fε ʁiʁə
ʒə detεstə ma fasɔ̃ də tə deziʁe
ʒə detεstə tutə mε laʁmə- kə ty a fε kule
mε sə kə ʒə detεstə lə plys sε kə ʒə naʁivə pa a tɑ̃ vulwaʁ
pø tεtʁə ε sə paʁsə kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə mε ʒε dy mal a i kʁwaʁə
ʒə vudʁε sələmɑ̃ mə ʁətiʁe də lεspʁi tutə sεtə istwaʁə
mε sa fε tʁo lɔ̃tɑ̃ kεllə-ɑ̃tə mε pɑ̃sez- alɔʁ ʒə pεʁdz- εspwaʁ
ʒə tə detεstə… ʒə mə detεstə… ʒə lε detεstə… tus… tus kɔmə il sɔ̃ !
ʒə yʁlə ʒə plœʁə ʒə dəmɑ̃də a lεdə o səkuʁ mε pεʁsɔnə nə mɑ̃tɑ̃
pεʁsɔnə a tus sεz- apεl nə mə ʁepɔ̃
pe εf εf ale mwa ʒə di va ʃje bɑ̃də də kɔ̃
pyt œ̃ ʒə detεstə lə vεʁbə detεste ! !
mε ʒə nə detεstəʁε ʒamε lə vεʁbəz- εme
mɔ̃ səl deziʁə etε də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tə kɔnε də twa mɔ̃n- εspʁi nə pø plys sə pase
mε tut- ε tεʁmine alɔʁ ʒə nεs kynə səl ʃozə a tə dəmɑ̃de… !
nə pɥisə ty ʒamε kʁwaʁə kə mɔ̃ kœʁ tubljəʁaz- il pø sese də batʁə mε pa də tεme… !