Poème-France.com

Poeme : Terre VivaceTerre Vivace

Terre vivace qui agonise,
Terre brulée qui pleure,
Quand donc lâcherons t’ils prise,
Pour profiter de tes splendeurs !

Sans penser à exploiter,
Ni à gagner des biens,
En apprenant à rêver,
En s’en donnant les moyens !
Terre aimée, terre splendide,
Ou tout n’est que nature divine,
Terre aride ou luxuriante,
Selon les hommes et leurs attentes !

Sans vouloir le pouvoir,
Sans respect pour toi,
En regardant tes merveilles,
Avec des yeux d’enfants Rois !
O ma belle Terre d’asile,
Comme ton âme est fragile,
O ma mère d’Argile,
Combien es -tu merveilleuse et gracile !

Cassandre06
Cassandre06

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

teʁə vivasə ki aɡɔnizə,
teʁə bʁyle ki plœʁə,
kɑ̃ dɔ̃k laʃəʁɔ̃ til pʁizə,
puʁ pʁɔfite də tε splɑ̃dœʁ !

sɑ̃ pɑ̃se a εksplwate,
ni a ɡaɲe dε bjɛ̃,
ɑ̃n- apʁənɑ̃ a ʁεve,
ɑ̃ sɑ̃ dɔnɑ̃ lε mwajɛ̃ !
teʁə εme, teʁə splɑ̃didə,
u tu nε kə natyʁə divinə,
teʁə aʁidə u lyksyʁjɑ̃tə,
səlɔ̃ lεz- ɔməz- e lœʁz- atɑ̃tə !

sɑ̃ vulwaʁ lə puvwaʁ,
sɑ̃ ʁεspε puʁ twa,
ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ tε mεʁvεjə,
avεk dεz- iø dɑ̃fɑ̃ ʁwa !
o ma bεllə teʁə dazilə,
kɔmə tɔ̃n- amə ε fʁaʒilə,
o ma mεʁə daʁʒilə,
kɔ̃bjɛ̃ ε ty mεʁvεjøzə e ɡʁasilə !

kasɑ̃dʁə zeʁo sis