Poeme : Regard Obsedant

Regard Obsedant

Vos Yeux obsédants me regardent sans fin,
Pourtant je ne veux plus les voir,
Votre ombre me hante sur mon chemin,
Le vide qu’elle ouvre mène au désespoir.

Votre âme présente à mes cotés,

M’accompagne au fil des jours,
Le sablier continue de s’écouler,
Pendant que se ravive mon amour.

Ma vie s’étiole, mon cœur se meurs,
Alors que j’ai voulu boire la douce fiole,
Du poison, du trépas, dans votre demeure,
Mon âme me dit que j’en suis folle.

Le jour se lève et l’absence m’assaille,
Encore une nuit passée sans vous,
Mes pensées se mélangent à mes entrailles,
Le vent glacé vous emporte, jusqu’au bout.

Au bout de l’ennui, au bout de la vie,
De mon désir, de mes yeux morts,
Voulant s’ouvrir sur un monde de haine pétrie,
Plonger dans ce bleu du ciel fait d’Or.

Votre regard obsédant meurtris encore,
Fait d’indigo et de paillettes qui percent,
Un cœur qui les vois comme un trésor,
Mon âme brûle, calcine, se disperse.

Elle ne peux s’empecher de comparer,
Ce qui est présent dans ma vie,
Au ciel étoilé que vous avez laissé,
En partant, au dessus de mes nuits.

Cassandre06

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Regard Obsedant

  vos=y=eux=ob=sé=dants=me=re=gar=dent=sans=fin 12
  pour=tant=je=ne=veux=plus=les=voir 8
  vo=tre=om=bre=me=hante=sur=mon=che=min 10
  le=vide=quel=le=ou=vre=mè=ne=au=dé=ses=poir 12

  vo=tre=â=me=pré=sente=à=mes=co=tés 10

  mac=com=pa=gne=au=fil=des=jours 8
  le=sa=blier=con=ti=nue=de=sé=cou=ler 10
  pen=dant=que=se=ra=vi=ve=mon=a=mour 10

  ma=vie=sé=ti=o=le=mon=cœur=se=meurs 10
  a=lors=que=jai=vou=lu=boire=la=dou=ce=fiole 11
  du=poi=son=du=tré=pas=dans=votre=de=meure 10
  mon=â=me=me=dit=que=jen=suis=fo=lle 10

  le=jour=se=lève=et=lab=sen=ce=mas=saille 10
  en=co=re=u=ne=nuit=pas=sée=sans=vous 10
  mes=pen=sées=se=mé=langent=à=mes=en=trailles 10
  le=vent=gla=cé=vous=em=porte=jus=quau=bout 10

  au=bout=de=len=nui=au=bout=de=la=vie 10
  de=mon=dé=sir=de=mes=y=eux=morts 9
  vou=lant=sou=vrir=sur=un=monde=de=haine=pé=trie 11
  plon=ger=dans=ce=bleu=du=ciel=fait=dor 9

  votre=re=gard=ob=sé=dant=meur=tris=en=core 10
  fait=din=di=go=et=de=pail=lettes=qui=percent 10
  un=cœur=qui=les=vois=com=me=un=tré=sor 10
  mon=â=me=brû=le=cal=cine=se=dis=perse 10

  elle=ne=peux=sem=pe=cher=de=com=pa=rer 10
  ce=qui=est=pré=sent=dans=ma=vie 8
  au=ciel=é=toi=lé=que=vous=a=vez=lais=sé 11
  en=par=tant=au=des=sus=de=mes=nuits 9

  cas=san=dre=zé=ro=six 6
 • Phonétique : Regard Obsedant

  voz- iøz- ɔpsedɑ̃ mə ʁəɡaʁde sɑ̃ fɛ̃,
  puʁtɑ̃ ʒə nə vø plys lε vwaʁ,
  vɔtʁə ɔ̃bʁə mə-ɑ̃tə syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃,
  lə vidə kεllə uvʁə mεnə o dezεspwaʁ.

  vɔtʁə amə pʁezɑ̃tə a mε kɔte,

  makɔ̃paɲə o fil dε ʒuʁ,
  lə sablje kɔ̃tinɥ də sekule,
  pɑ̃dɑ̃ kə sə ʁavivə mɔ̃n- amuʁ.

  ma vi sesjɔlə, mɔ̃ kœʁ sə mœʁ,
  alɔʁ kə ʒε vuly bwaʁə la dusə fjɔlə,
  dy pwazɔ̃, dy tʁepa, dɑ̃ vɔtʁə dəməʁə,
  mɔ̃n- amə mə di kə ʒɑ̃ sɥi fɔlə.

  lə ʒuʁ sə lεvə e labsɑ̃sə masajə,
  ɑ̃kɔʁə ynə nɥi pase sɑ̃ vu,
  mε pɑ̃se sə melɑ̃ʒe a mεz- ɑ̃tʁajə,
  lə vɑ̃ ɡlase vuz- ɑ̃pɔʁtə, ʒysko bu.

  o bu də lɑ̃nɥi, o bu də la vi,
  də mɔ̃ deziʁ, də mεz- iø mɔʁ,
  vulɑ̃ suvʁiʁ syʁ œ̃ mɔ̃də də-εnə petʁi,
  plɔ̃ʒe dɑ̃ sə blø dy sjεl fε dɔʁ.

  vɔtʁə ʁəɡaʁ ɔpsedɑ̃ məʁtʁiz- ɑ̃kɔʁə,
  fε dɛ̃diɡo e də pajεtə ki pεʁse,
  œ̃ kœʁ ki lε vwa kɔmə œ̃ tʁezɔʁ,
  mɔ̃n- amə bʁylə, kalsinə, sə dispεʁsə.

  εllə nə pø sɑ̃pεʃe də kɔ̃paʁe,
  sə ki ε pʁezɑ̃ dɑ̃ ma vi,
  o sjεl etwale kə vuz- ave lεse,
  ɑ̃ paʁtɑ̃, o dəsy də mε nɥi.

  kasɑ̃dʁə zeʁo sis
 • Syllabes Phonétique : Regard Obsedant

  vo=zi=ø=zɔp=se=dɑ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=de=sɑ̃=fɛ̃ 12
  puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=vø=plys=lε=vwaʁ 8
  vɔ=tʁə=ɔ̃=bʁə=mə-ɑ̃=tə=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 11
  lə=vi=də=kεl=lə=uvʁə=mε=nə=o=de=zεs=pwaʁ 12

  vɔ=tʁə=a=mə=pʁe=zɑ̃=tə=a=mε=kɔ=te 11

  ma=kɔ̃=pa=ɲə=o=fil=dε=ʒuʁ 8
  lə=sa=blj=e=kɔ̃=tinɥ=də=se=ku=le 10
  pɑ̃=dɑ̃=kə=sə=ʁa=vi=və=mɔ̃=na=muʁ 10

  ma=vi=se=sj=ɔ=lə=mɔ̃=kœ=ʁə=sə=mœʁ 11
  a=lɔʁ=kə=ʒε=vu=ly=bwa=ʁə=la=du=sə=fjɔlə 12
  dy=pwa=zɔ̃=dy=tʁe=pa=dɑ̃=vɔ=tʁə=də=mə=ʁə 12
  mɔ̃=na=mə=mə=di=kə=ʒɑ̃=sɥi=fɔ=lə 10

  lə=ʒuʁ=sə=lε=və=e=lab=sɑ̃=sə=ma=sa=jə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=nɥi=pa=se=sɑ̃=vu 10
  mε=pɑ̃=se=sə=me=lɑ̃=ʒe=a=mε=zɑ̃=tʁa=jə 12
  lə=vɑ̃=ɡla=se=vu=zɑ̃=pɔʁ=tə=ʒys=ko=bu 11

  o=bu=də=lɑ̃n=ɥi=o=bu=də=la=vi 10
  də=mɔ̃=de=ziʁ=də=mε=zi=ø=mɔʁ 9
  vu=lɑ̃=su=vʁiʁ=syʁ=œ̃=mɔ̃də=də-ε=nə=pe=tʁi 12
  plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sə=blø=dy=sjεl=fε=dɔʁ 9

  vɔ=tʁə=ʁə=ɡaʁ=ɔp=se=dɑ̃=məʁ=tʁi=zɑ̃=kɔ=ʁə 12
  fε=dɛ̃=di=ɡo=e=də=pa=jε=tə=ki=pεʁ=se 12
  œ̃=kœ=ʁə=ki=lε=vwa=kɔ=mə=œ̃=tʁe=zɔʁ 11
  mɔ̃=na=mə=bʁy=lə=kal=si=nə=sə=dis=pεʁ=sə 12

  εl=lə=nə=pø=sɑ̃=pε=ʃe=də=kɔ̃=pa=ʁe 11
  sə=ki=ε=pʁe=zɑ̃=dɑ̃=ma=vi 8
  o=sjεl=e=twa=le=kə=vu=za=ve=lε=se 11
  ɑ̃=paʁ=tɑ̃=o=də=sy=də=mε=nɥi 9

  ka=sɑ̃=dʁə=ze=ʁo=sis 6

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/08/2012 09:05Daniel

Bel écrit qui me tient par les yeux......
06 es tu des Alpes Maritimes aussi?
Amicalement......Daniel......

Auteur de Poésie
06/08/2012 20:44Cassandre06

Oui je suis des Alpes maritimes!
Merci à tous deux de ces beaux commentaires MERCI