Poème-France.com

Poeme : Cette Blessure Si ProfondeCette Blessure Si Profonde

Cette blessure si profonde…
J’ai beau dire que je t’ai oublié
Mais je sais que je me ment a moi-même
J’ai beau dire que je ne pense jamais a toi
Mais voilà encore une fois je me ment
J’ai beau dire être heureuse
Quand je te vois dans les bras de cette fille
Mais je sais que ce n’est pas vrai
Car mon cœur a mal
Mal de ne plus pouvoir t’aimer
Mal de ne plus pouvoir te toucher
Mal de ne plus pouvoir te dire à quel point je t’aime
Mal au point que parfois je pense même
À partir vers un monde
Où plus jamais je ne pourrai te voir
Où enfin je pourrai t’oublié
Où je serai finalement plus heureuse
Même si je sais que je ne t’oublierai jamais
Peux importe où je serai ! ! !
Je t’aime et pour toujours ! ! !
=)
Cawoline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə blesyʁə si pʁɔfɔ̃də…
ʒε bo diʁə kə ʒə tε ublje
mε ʒə sε kə ʒə mə mɑ̃ a mwa mεmə
ʒε bo diʁə kə ʒə nə pɑ̃sə ʒamεz- a twa
mε vwala ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə mə mɑ̃
ʒε bo diʁə εtʁə œʁøzə
kɑ̃ ʒə tə vwa dɑ̃ lε bʁa də sεtə fijə
mε ʒə sε kə sə nε pa vʁε
kaʁ mɔ̃ kœʁ a mal
mal də nə plys puvwaʁ tεme
mal də nə plys puvwaʁ tə tuʃe
mal də nə plys puvwaʁ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə
mal o pwɛ̃ kə paʁfwa ʒə pɑ̃sə mεmə
a paʁtiʁ vεʁz- œ̃ mɔ̃də
u plys ʒamε ʒə nə puʁʁε tə vwaʁ
u ɑ̃fɛ̃ ʒə puʁʁε tublje
u ʒə səʁε finaləmɑ̃ plysz- œʁøzə
mεmə si ʒə sε kə ʒə nə tubljəʁε ʒamε
pøz- ɛ̃pɔʁtə u ʒə səʁε ! ! !
ʒə tεmə e puʁ tuʒuʁ ! ! !
eɡal)