Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Dit Ce Que Tu Veux. . Et Cesse De Joeur

Poème Amour
Publié le 23/02/2004 00:00

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Cawoline

Dit Ce Que Tu Veux. . Et Cesse De Joeur

Dit ce que tu veux. . cesse de jouer…
Tu dis m’aimé
Quand tu n’as même pas 5 minutes a me consacrer
Tu dis t’interessé a moi
Mais tu ne me le prouve pas
Quand tu vois que je commence a t’oublié
Que je commence a aller voir ailleur
Tu fais tous pour que je te revienne
Le pire cest que mes sentiments sont si fort
Que chaque fois je reviens
Pour qui me prends-tu ?
Pour un objet ?
Et bien désoler de te decevoir
Je suis bien humaine
J’ai des sentiments comme tout le monde
Je ressent des choses aussi
Cesse de jouer avec moi comme tu le fais
Dit moi ce que tu veux vraiment
Mais éfforce toi aussi de me le montrer
Laches un peu tes joins
Arrete de faire a la tete de tes chums
Et fait un pas devant
Si tu me veux vraiment
Si tu tien a moi
Si je t’interesse autant que tu le dis
Mais si vraiment je ne t’interesse pas
Que je ne suis qu’un jouet pour toi
Une chose qu’on peux faire souffrir comme on veux
Alors fais un pas derriere
Sans ne jamais plus te retourner
Pour qu’enfin je peux cesser d’esperer
Au jour
Que j’ai tant rever
Où j’étais près de toi
À te montrer tout cette amour
Que j’avais à t’offrir
Pour qu’enfin je puisse tout court
Pouvoir t’oublier afin de ne plus jamais pleurer pour toi
Pour tous le mal que tu ais pu me faire…
 • Pieds Hyphénique: Dit Ce Que Tu Veux. . Et Cesse De Joeur

  dit=ce=que=tu=veux=ces=se=de=jouer 9
  tu=dis=mai=mé 4
  quand=tu=nas=même=pas=cinq=mi=nu=tes=a=me=con=sa=crer 14
  tu=dis=tin=te=res=sé=a=moi 8
  mais=tu=ne=me=le=prou=ve=pas 8
  quand=tu=vois=que=je=commen=cea=tou=blié 9
  que=je=com=mencea=al=ler=voir=ailleur 8
  tu=fais=tous=pour=que=je=te=re=vienne 9
  le=pire=cest=que=mes=sen=ti=ments=sont=si=fort 11
  que=cha=que=fois=je=re=viens 7
  pour=qui=me=prends=tu 5
  pour=un=ob=jet 4
  et=bien=dé=so=ler=de=te=de=ce=voir 10
  je=suis=bien=hu=mai=ne 6
  jai=des=sen=timents=com=me=tout=le=monde 9
  je=res=sent=des=cho=ses=aus=si 8
  ces=se=de=jouer=a=vec=moi=comme=tu=le=fais 11
  dit=moi=ce=que=tu=veux=vrai=ment 8
  mais=éf=force=toi=aus=si=de=me=le=mon=trer 11
  la=ches=un=peu=tes=joins 6
  ar=re=te=de=fairea=la=te=te=de=tes=chum=s 12
  et=fait=un=pas=de=vant 6
  si=tu=me=veux=vrai=ment 6
  si=tu=tien=a=moi 5
  si=je=tinte=res=seau=tant=que=tu=le=dis 10
  mais=si=vraiment=je=ne=tin=te=res=se=pas 10
  que=je=ne=suis=quun=jouet=pour=toi 8
  une=cho=se=quon=peux=fai=re=souf=frir=com=meon=veux 12
  a=lors=fais=un=pas=der=riere 7
  sans=ne=ja=mais=plus=te=re=tour=ner 9
  pour=quen=fin=je=peux=ces=ser=des=pe=rer 10
  au=jour 2
  que=jai=tant=re=ver 5
  où=jé=tais=près=de=toi 6
  à=te=mon=trer=tout=cette=a=mour 8
  que=ja=vais=à=tof=frir 6
  pour=quen=fin=je=puis=se=tout=court 8
  pou=voir=tou=blier=a=fin=de=ne=plus=ja=mais=pleu=rer=pour=toi 15
  pour=tous=le=mal=que=tu=ais=pu=me=faire 10
 • Phonétique : Dit Ce Que Tu Veux. . Et Cesse De Joeur

  di sə kə ty vø. sεsə də ʒue…
  ty di mεme
  kɑ̃ ty na mεmə pa sɛ̃k minytəz- a mə kɔ̃sakʁe
  ty di tɛ̃təʁese a mwa
  mε ty nə mə lə pʁuvə pa
  kɑ̃ ty vwa kə ʒə kɔmɑ̃sə a tublje
  kə ʒə kɔmɑ̃sə a ale vwaʁ ajœʁ
  ty fε tus puʁ kə ʒə tə ʁəvjεnə
  lə piʁə sεst kə mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ si fɔʁ
  kə ʃakə fwa ʒə ʁəvjɛ̃
  puʁ ki mə pʁɑ̃ ty ?
  puʁ œ̃n- ɔbʒε ?
  e bjɛ̃ dezɔle də tə dəsəvwaʁ
  ʒə sɥi bjɛ̃ ymεnə
  ʒε dε sɑ̃timɑ̃ kɔmə tu lə mɔ̃də
  ʒə ʁəse dε ʃozəz- osi
  sεsə də ʒue avεk mwa kɔmə ty lə fε
  di mwa sə kə ty vø vʁεmɑ̃
  mεz- efɔʁsə twa osi də mə lə mɔ̃tʁe
  laʃəz- œ̃ pø tε ʒwɛ̃
  aʁətə də fεʁə a la tətə də tε ʃɔm
  e fε œ̃ pa dəvɑ̃
  si ty mə vø vʁεmɑ̃
  si ty tjɛ̃ a mwa
  si ʒə tɛ̃təʁεsə otɑ̃ kə ty lə di
  mε si vʁεmɑ̃ ʒə nə tɛ̃təʁεsə pa
  kə ʒə nə sɥi kœ̃ ʒuε puʁ twa
  ynə ʃozə kɔ̃ pø fεʁə sufʁiʁ kɔmə ɔ̃ vø
  alɔʁ fεz- œ̃ pa dəʁjəʁə
  sɑ̃ nə ʒamε plys tə ʁətuʁne
  puʁ kɑ̃fɛ̃ ʒə pø sese dεspəʁe
  o ʒuʁ
  kə ʒε tɑ̃ ʁəve
  u ʒetε pʁε də twa
  a tə mɔ̃tʁe tu sεtə amuʁ
  kə ʒavεz- a tɔfʁiʁ
  puʁ kɑ̃fɛ̃ ʒə pɥisə tu kuʁ
  puvwaʁ tublje afɛ̃ də nə plys ʒamε pləʁe puʁ twa
  puʁ tus lə mal kə ty εs py mə fεʁə…
 • Pieds Phonétique : Dit Ce Que Tu Veux. . Et Cesse De Joeur

  disə=kə=ty=vø=sε=sə=də=ʒu=e 9
  ty=di=mε=me 4
  kɑ̃=ty=na=mεmə=pa=sɛ̃k=mi=ny=tə=za=mə=kɔ̃=sa=kʁe 14
  ty=di=tɛ̃=tə=ʁe=se=a=mwa 8
  mε=ty=nə=mə=lə=pʁu=və=pa 8
  kɑ̃=ty=vwakə=ʒə=kɔ=mɑ̃=səa=tu=blje 9
  kə=ʒə=kɔmɑ̃səa=a=le=vwaʁ=a=jœʁ 8
  ty=fε=tus=puʁkə=ʒə=tə=ʁə=vjεnə 8
  lə=piʁə=sεst=kə=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=si=fɔʁ 11
  kə=ʃa=kə=fwa=ʒə=ʁə=vj=ɛ̃ 8
  puʁ=ki=mə=pʁɑ̃=ty 5
  puʁ=œ̃=nɔb=ʒε 4
  e=bjɛ̃=de=zɔ=le=də=tə=də=sə=vwaʁ 10
  ʒə=sɥi=bj=ɛ̃=y=mε=nə 7
  ʒε=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kɔmə=tu=lə=mɔ̃də 9
  ʒə=ʁə=se=dε=ʃo=zə=zo=si 8
  sεsə=də=ʒu=e=a=vεk=mwa=kɔ=mə=ty=lə=fε 12
  di=mwa=sə=kə=ty=vø=vʁε=mɑ̃ 8
  mε=ze=fɔʁsə=twa=o=si=də=mə=lə=mɔ̃=tʁe 11
  la=ʃə=zœ̃=pø=tε=ʒwɛ̃ 6
  aʁə=tə=də=fε=ʁəa=la=tə=tə=də=tε=ʃɔm 11
  e=fε=œ̃=pa=də=vɑ̃ 6
  si=ty=mə=vø=vʁε=mɑ̃ 6
  si=ty=tj=ɛ̃=a=mwa 6
  siʒə=tɛ̃=tə=ʁε=səo=tɑ̃=kə=ty=lə=di 10
  mε=si=vʁεmɑ̃ʒə=nə=tɛ̃=tə=ʁε=sə=pa 9
  kə=ʒə=nə=sɥi=kœ̃=ʒu=ε=puʁ=twa 9
  ynə=ʃo=zə=kɔ̃=pø=fε=ʁə=su=fʁiʁ=kɔ=məɔ̃=vø 12
  a=lɔʁ=fε=zœ̃=pa=də=ʁjə=ʁə 8
  sɑ̃nə=ʒa=mε=plys=tə=ʁə=tuʁ=ne 8
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃ʒə=pø=se=se=dεs=pə=ʁe 9
  o=ʒuʁ 2
  kə=ʒε=tɑ̃=ʁə=ve 5
  u=ʒe=tε=pʁε=də=twa 6
  atə=mɔ̃=tʁe=tu=sε=tə=a=muʁ 8
  kə=ʒa=vε=za=tɔ=fʁiʁ 6
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=ʒə=pɥi=sə=tu=kuʁ 8
  pu=vwaʁ=tu=blje=a=fɛ̃də=nə=plys=ʒa=mε=plə=ʁe=puʁ=twa 14
  puʁ=tus=lə=mal=kə=ty=εsə=py=mə=fεʁə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.