Poeme : Même Si Jte Le Dirais Des Milliers Dfois…

Même Si Jte Le Dirais Des Milliers Dfois…

Même si jte le dirais des milliers dfois…

Je ne fais que penser a toi
Je ne fais qu’esperer d’être près de toi
Chaque fois que j’pense a toi
Je ne vois que les sentiments que je ressent pour toi

Jtm, Jtm, Jtm
Tu peux pas savoir à quel point
Mais comment j’pourrai te le montré
Puisque jamais tu es là au bon momment

Jtm, Jtm, Jtm
Loin de toi ou près de toi
Cela ne changera rien

Jtm, Jtm, Jtm
J’aimerais être près de toi
Pour pouvoir te coller, t’embrasser

Jtm, Jtm, Jtm
Mais j’aurais beau te le dire des milliers de fois
Je ne crois pas que ca changera quelque chose
Puisque à tes yeux moi je ne suis rien
Je ne représente rien
Pas même une amie…
Tandis qu’a mes yeux toi tu représente tous

Jtm, Jtm, Jtm
Je ne t’oublierai pas aussitôt
Surment pas aussi vite
Que tu peux le dire, ou le croire
Car mes sentiments pour toi
Sont fort
Trop fort
Pour oublier du jour au lendemain
Jtm…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Même Si Jte Le Dirais Des Milliers Dfois…

  même=si=j=te=le=di=rais=des=milliers=d=fois 11

  je=ne=fais=que=pen=ser=a=toi 8
  je=ne=fais=ques=pe=rer=dêtre=près=de=toi 10
  cha=que=fois=que=j=pense=a=toi 8
  je=ne=vois=que=les=sen=timents=que=je=res=sent=pour=toi 13

  j=t=m=j=t=m=j=t=m 9
  tu=peux=pas=sa=voir=à=quel=point 8
  mais=comment=j=pour=rai=te=le=mon=tré 9
  puis=que=ja=mais=tu=es=là=au=bon=momment 10

  j=t=m=j=t=m=j=t=m 9
  loin=de=toi=ou=près=de=toi 7
  ce=la=ne=chan=ge=ra=rien 7

  j=t=m=j=t=m=j=t=m 9
  jai=me=rais=ê=tre=près=de=toi 8
  pour=pou=voir=te=col=ler=tem=bras=ser 9

  j=t=m=j=t=m=j=t=m 9
  mais=jau=rais=beau=te=le=dire=des=milliers=de=fois 11
  je=ne=crois=pas=que=ca=change=ra=quel=que=chose 11
  puis=queà=tes=yeux=moi=je=ne=suis=rien 9
  je=ne=re=pré=sen=te=rien 7
  pas=mê=me=u=ne=a=mie 7
  tan=dis=qua=mes=yeux=toi=tu=re=présen=te=tous 11

  j=t=m=j=t=m=j=t=m 9
  je=ne=tou=blie=rai=pas=aus=si=tôt 9
  sur=ment=pas=aus=si=vi=te 7
  que=tu=peux=le=dire=ou=le=croire 8
  car=mes=sen=ti=ments=pour=toi 7
  sont=fort 2
  trop=fort 2
  pour=ou=blier=du=jour=au=lende=main 8
  j=t=m 3
 • Phonétique : Même Si Jte Le Dirais Des Milliers Dfois…

  mεmə si ʒtə lə diʁε dε milje dfwa…

  ʒə nə fε kə pɑ̃se a twa
  ʒə nə fε kεspəʁe dεtʁə pʁε də twa
  ʃakə fwa kə ʒpɑ̃sə a twa
  ʒə nə vwa kə lε sɑ̃timɑ̃ kə ʒə ʁəse puʁ twa

  ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
  ty pø pa savwaʁ a kεl pwɛ̃
  mε kɔmɑ̃ ʒpuʁʁε tə lə mɔ̃tʁe
  pɥiskə ʒamε ty ε la o bɔ̃ mɔmɑ̃

  ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
  lwɛ̃ də twa u pʁε də twa
  səla nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃

  ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
  ʒεməʁεz- εtʁə pʁε də twa
  puʁ puvwaʁ tə kɔle, tɑ̃bʁase

  ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
  mε ʒoʁε bo tə lə diʁə dε milje də fwa
  ʒə nə kʁwa pa kə ka ʃɑ̃ʒəʁa kεlkə ʃozə
  pɥiskə a tεz- iø mwa ʒə nə sɥi ʁjɛ̃
  ʒə nə ʁəpʁezɑ̃tə ʁjɛ̃
  pa mεmə ynə ami…
  tɑ̃di ka mεz- iø twa ty ʁəpʁezɑ̃tə tus

  ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
  ʒə nə tubljəʁε pa osito
  syʁme pa osi vitə
  kə ty pø lə diʁə, u lə kʁwaʁə
  kaʁ mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
  sɔ̃ fɔʁ
  tʁo fɔʁ
  puʁ ublje dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃
  ʒi te εm…
 • Syllabes Phonétique : Même Si Jte Le Dirais Des Milliers Dfois…

  mεmə=si=ʒtə=lə=di=ʁε=dε=mi=lje=dfwa 10

  ʒə=nə=fε=kə=pɑ̃=se=a=twa 8
  ʒə=nə=fε=kεspə=ʁe=dε=tʁə=pʁε=də=twa 10
  ʃa=kə=fwa=kə=ʒpɑ̃=sə=a=twa 8
  ʒə=nə=vwakə=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒə=ʁə=se=puʁ=twa 13

  ʒi=te=εm=ʒi=te=εm=ʒi=te=εm 9
  ty=pø=pa=sa=vwaʁ=a=kεl=pwɛ̃ 8
  mε=kɔ=mɑ̃=ʒpuʁ=ʁε=tə=lə=mɔ̃=tʁe 9
  pɥiskə=ʒa=mε=ty=ε=la=o=bɔ̃=mɔ=mɑ̃ 10

  ʒi=te=εm=ʒi=te=εm=ʒi=te=εm 9
  lwɛ̃=də=twa=u=pʁε=də=twa 7
  sə=la=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=ʁj=ɛ̃ 8

  ʒi=te=εm=ʒi=te=εm=ʒi=te=εm 9
  ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=pʁε=də=twa 8
  puʁ=pu=vwaʁ=tə=kɔ=le=tɑ̃=bʁa=se 9

  ʒi=te=εm=ʒi=te=εm=ʒi=te=εm 9
  mε=ʒo=ʁε=botə=lə=di=ʁə=dε=mi=lje=də=fwa 12
  ʒə=nə=kʁwa=pakə=ka=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=kεl=kə=ʃozə 11
  pɥiskə=a=tε=zi=ø=mwa=ʒə=nə=sɥi=ʁjɛ̃ 10
  ʒə=nə=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=ʁj=ɛ̃ 8
  pa=mε=mə=y=nə=a=mi 7
  tɑ̃=di=ka=mε=ziø=twa=tyʁə=pʁe=zɑ̃=tə=tus 11

  ʒi=te=εm=ʒi=te=εm=ʒi=te=εm 9
  ʒə=nə=tu=blj=ə=ʁε=pa=o=si=to 10
  syʁ=me=pa=o=si=vi=tə 7
  kə=ty=pø=lə=di=ʁə=u=lə=kʁwa=ʁə 10
  kaʁ=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa 7
  sɔ̃=fɔʁ 2
  tʁo=fɔʁ 2
  puʁ=u=blj=e=dy=ʒuʁ=o=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  ʒi=te=εm 3

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/02/2004 00:00Cawoline

c bo0