Poème-France.com

Poeme : Sel Le Temps Peux Ns Aider. .Sel Le Temps Peux Ns Aider. .

Jai essayer de te faire confiance
Mais ca na pas marcher
Tu avais beau dire ce que tu voulais
La drogue enlevais toute ma confiance en toi
Un soir jtaller voir ton meilleur chum
Pour en savoir plus sur toi
Mais il na su que me charmer
Le lendemain
Lorsquon sest revu
On sest assis ensemble
On sest coller
Avant de partir
En cest embrasser
Embrasser, o0ohh quel grand mot ! !
Ce nétais que quelque baisé
Mais cest quelque baisé
Mon fais ressentir quelque chose
Dons je navais pas ressenti avec toi
Il a su me donner confiance en lui
Ce que toi tu nas pas su tres bien faire
Tu me dis que tu tes débarasser de toute cette drogue
Juste pour que ca marche nous deux
Mais qui me dit
Que lorsquon ns ne serons pas ensemble tu nen prendra pas
Je ne sais plus ou jen suis
Qui est ce que jaime ? ? ?
Toi ou lui
Mais je crois bienjai essayer de te faire confiance
Mais ca na pas marcher
Tu avais beau dire ce que tu voulais
La drogue enlevais toute ma confiance en toi
Un soir jtaller voir ton meilleur chum
Pour en savoir plus sur toi
Mais il na su que me charmer
Le lendemain
Lorsquon sest revu
On sest assis ensemble
On sest coller
Avant de partir
En cest embrasser
Embrasser, o0ohh quel grand mot ! !
Ce nétais que quelque baisé
Mais cest quelque baisé
Mon fais ressentir quelque chose
Dons je navais pas ressenti avec toi
Il a su me donner confiance en lui
Ce que toi tu nas pas su tres bien faire
Tu me dis que tu tes débarasser de toute cette drogue
Juste pour que ca marche nous deux
Mais qui me dit
Que lorsquon ne sera pas ensemble tu nen prendra pas
Je ne sais plus ou jen suis
Qui est ce que jaime ? ? ?
Toi ou lui
Mais je crois bien
Que seul le temps pourra me le dire…
Cawoline

PostScriptum

Hep. . desfois il faut laaisser le temps passer…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε esεje də tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
mε ka na pa maʁʃe
ty avε bo diʁə sə kə ty vulε
la dʁɔɡ ɑ̃ləvε tutə ma kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa
œ̃ swaʁ ʒtale vwaʁ tɔ̃ mεjœʁ ʃɔm
puʁ ɑ̃ savwaʁ plys syʁ twa
mεz- il na sy kə mə ʃaʁme
lə lɑ̃dəmɛ̃
lɔʁskɔ̃ sεst ʁəvy
ɔ̃ sεst asiz- ɑ̃sɑ̃blə
ɔ̃ sεst kɔle
avɑ̃ də paʁtiʁ
ɑ̃ sεst ɑ̃bʁase
ɑ̃bʁase, o zeʁo ɔ kεl ɡʁɑ̃ mo ! !
sə netε kə kεlkə bεze
mε sεst kεlkə bεze
mɔ̃ fε ʁəsɑ̃tiʁ kεlkə ʃozə
dɔ̃ ʒə navε pa ʁəsɑ̃ti avεk twa
il a sy mə dɔne kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ lɥi
sə kə twa ty nas pa sy tʁə- bjɛ̃ fεʁə
ty mə di kə ty tε debaʁase də tutə sεtə dʁɔɡ
ʒystə puʁ kə ka maʁʃə nu dø
mε ki mə di
kə lɔʁskɔ̃ εn εs nə səʁɔ̃ pa ɑ̃sɑ̃blə ty nεn pʁɑ̃dʁa pa
ʒə nə sε plysz- u ʒεn sɥi
ki ε sə kə ʒεmə ? ? ?
twa u lɥi
mε ʒə kʁwa bjɛ̃ʒε esεje də tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
mε ka na pa maʁʃe
ty avε bo diʁə sə kə ty vulε
la dʁɔɡ ɑ̃ləvε tutə ma kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa
œ̃ swaʁ ʒtale vwaʁ tɔ̃ mεjœʁ ʃɔm
puʁ ɑ̃ savwaʁ plys syʁ twa
mεz- il na sy kə mə ʃaʁme
lə lɑ̃dəmɛ̃
lɔʁskɔ̃ sεst ʁəvy
ɔ̃ sεst asiz- ɑ̃sɑ̃blə
ɔ̃ sεst kɔle
avɑ̃ də paʁtiʁ
ɑ̃ sεst ɑ̃bʁase
ɑ̃bʁase, o zeʁo ɔ kεl ɡʁɑ̃ mo ! !
sə netε kə kεlkə bεze
mε sεst kεlkə bεze
mɔ̃ fε ʁəsɑ̃tiʁ kεlkə ʃozə
dɔ̃ ʒə navε pa ʁəsɑ̃ti avεk twa
il a sy mə dɔne kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ lɥi
sə kə twa ty nas pa sy tʁə- bjɛ̃ fεʁə
ty mə di kə ty tε debaʁase də tutə sεtə dʁɔɡ
ʒystə puʁ kə ka maʁʃə nu dø
mε ki mə di
kə lɔʁskɔ̃ nə səʁa pa ɑ̃sɑ̃blə ty nεn pʁɑ̃dʁa pa
ʒə nə sε plysz- u ʒεn sɥi
ki ε sə kə ʒεmə ? ? ?
twa u lɥi
mε ʒə kʁwa bjɛ̃
kə səl lə tɑ̃ puʁʁa mə lə diʁə…