Poème-France.com

Poeme : L’Amour Existe. . Pas Juste Dans Nos RevesL’Amour Existe. . Pas Juste Dans Nos Reves

Le jour que je t’ai connu
À été le plus beau de ma vie
Car ce jour là
Je me suis fais embellir
Par ton merveilleux sourire

Avant ce jour
Je croyais que le vrai t’amour
N’existais que dans nos rêves

Mais maintenant
Que toi tu es rentré dans ma vie
Je sais que l’amour
Existe aussi dans la réalité

Et puisque aujourd’hui
Tu fais partie de mon cœur
J’aimerais te dire
C’est deux petit mots
Petit peux-être
Mais ce sont les plus beaux mot sur la terre
Cawoline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə ʒuʁ kə ʒə tε kɔny
a ete lə plys bo də ma vi
kaʁ sə ʒuʁ la
ʒə mə sɥi fεz- ɑ̃bεlliʁ
paʁ tɔ̃ mεʁvεjø suʁiʁə

avɑ̃ sə ʒuʁ
ʒə kʁwajε kə lə vʁε tamuʁ
nεɡzistε kə dɑ̃ no ʁεvə

mε mɛ̃tənɑ̃
kə twa ty ε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
ʒə sε kə lamuʁ
εɡzistə osi dɑ̃ la ʁealite

e pɥiskə oʒuʁdɥi
ty fε paʁti də mɔ̃ kœʁ
ʒεməʁε tə diʁə
sε dø pəti mo
pəti pøz- εtʁə
mε sə sɔ̃ lε plys bo mo syʁ la teʁə