Poème-France.com

Poeme : Même Si Jte Le Dirais Des Milliers Dfois…Même Si Jte Le Dirais Des Milliers Dfois…

Même si jte le dirais des milliers dfois…

Je ne fais que penser a toi
Je ne fais qu’esperer d’être près de toi
Chaque fois que j’pense a toi
Je ne vois que les sentiments que je ressent pour toi

Jtm, Jtm, Jtm
Tu peux pas savoir à quel point
Mais comment j’pourrai te le montré
Puisque jamais tu es là au bon momment

Jtm, Jtm, Jtm
Loin de toi ou près de toi
Cela ne changera rien

Jtm, Jtm, Jtm
J’aimerais être près de toi
Pour pouvoir te coller, t’embrasser

Jtm, Jtm, Jtm
Mais j’aurais beau te le dire des milliers de fois
Je ne crois pas que ca changera quelque chose
Puisque à tes yeux moi je ne suis rien
Je ne représente rien
Pas même une amie…
Tandis qu’a mes yeux toi tu représente tous

Jtm, Jtm, Jtm
Je ne t’oublierai pas aussitôt
Surment pas aussi vite
Que tu peux le dire, ou le croire
Car mes sentiments pour toi
Sont fort
Trop fort
Pour oublier du jour au lendemain
Jtm…
Cawoline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεmə si ʒtə lə diʁε dε milje dfwa…

ʒə nə fε kə pɑ̃se a twa
ʒə nə fε kεspəʁe dεtʁə pʁε də twa
ʃakə fwa kə ʒpɑ̃sə a twa
ʒə nə vwa kə lε sɑ̃timɑ̃ kə ʒə ʁəse puʁ twa

ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
ty pø pa savwaʁ a kεl pwɛ̃
mε kɔmɑ̃ ʒpuʁʁε tə lə mɔ̃tʁe
pɥiskə ʒamε ty ε la o bɔ̃ mɔmɑ̃

ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
lwɛ̃ də twa u pʁε də twa
səla nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃

ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
ʒεməʁεz- εtʁə pʁε də twa
puʁ puvwaʁ tə kɔle, tɑ̃bʁase

ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
mε ʒoʁε bo tə lə diʁə dε milje də fwa
ʒə nə kʁwa pa kə ka ʃɑ̃ʒəʁa kεlkə ʃozə
pɥiskə a tεz- iø mwa ʒə nə sɥi ʁjɛ̃
ʒə nə ʁəpʁezɑ̃tə ʁjɛ̃
pa mεmə ynə ami…
tɑ̃di ka mεz- iø twa ty ʁəpʁezɑ̃tə tus

ʒi te εm, ʒi te εm, ʒi te εm
ʒə nə tubljəʁε pa osito
syʁme pa osi vitə
kə ty pø lə diʁə, u lə kʁwaʁə
kaʁ mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
sɔ̃ fɔʁ
tʁo fɔʁ
puʁ ublje dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃
ʒi te εm…