Poème-France.com

Poeme : JalousieJalousie

Fruit de mes maux, torture de mon esprit
Toi qui toujours m’appelle et tes désirs me crie
Lueur d’espoir de te voir un jour disparaître
Toi qui te cache tout au fond de mon être
D’être méfiante tu me répètes, et dès l’approches d’une autre fille
J’entends mon cœur me criant ta mélancolie
Douter de celui que j’aime je ne le peux pas
Mais les autres personnes autour, je ne les perçois même pas
Souffle de mon âme, reflètant mes pensées,
Toi la jalousie, voudras- tu me quitter ?
Comment t’éloigner, et ne plus ressentir
Cette peur intense dès que ta lueur se fait sentir ?
Tu es toujours présente en moi,
T’exorciser je ne le pourrai pas
Mais te contrôler, il le faudra
Le temps et ton amour me redonnerons confiance
Je réussirai coûte que coûte à te vaince un beau jour
Ne m’emporte pas dans cette danse
Je veux me sortir de toi pour toujours.
Cerise333 (Bf) :->

PostScriptum

mon plus gros défaut. . . . même si c’est une preuve d’amour


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

fʁɥi də mε mo, tɔʁtyʁə də mɔ̃n- εspʁi
twa ki tuʒuʁ mapεllə e tε deziʁ mə kʁi
lɥœʁ dεspwaʁ də tə vwaʁ œ̃ ʒuʁ dispaʁεtʁə
twa ki tə kaʃə tut- o fɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə
dεtʁə mefjɑ̃tə ty mə ʁepεtə, e dε lapʁoʃə dynə otʁə fijə
ʒɑ̃tɑ̃ mɔ̃ kœʁ mə kʁjɑ̃ ta melɑ̃kɔli
dute də səlɥi kə ʒεmə ʒə nə lə pø pa
mε lεz- otʁə- pεʁsɔnəz- otuʁ, ʒə nə lε pεʁswa mεmə pa
suflə də mɔ̃n- amə, ʁəflεtɑ̃ mε pɑ̃se,
twa la ʒaluzi, vudʁa ty mə kite ?
kɔmɑ̃ telwaɲe, e nə plys ʁəsɑ̃tiʁ
sεtə pœʁ ɛ̃tɑ̃sə dε kə ta lɥœʁ sə fε sɑ̃tiʁ ?
ty ε tuʒuʁ pʁezɑ̃tə ɑ̃ mwa,
tεɡzɔʁsize ʒə nə lə puʁʁε pa
mε tə kɔ̃tʁole, il lə fodʁa
lə tɑ̃z- e tɔ̃n- amuʁ mə ʁədɔnəʁɔ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
ʒə ʁeysiʁε kutə kə kutə a tə vɛ̃sə œ̃ bo ʒuʁ
nə mɑ̃pɔʁtə pa dɑ̃ sεtə dɑ̃sə
ʒə vø mə sɔʁtiʁ də twa puʁ tuʒuʁ.