Poeme : Moitié

Moitié

Tu es la moitié de mon cœur
100% de mes sentiments
Avec toi ma vie est toujours meilleure
Je veux t’éloigner à jamais de tous les tourments
D’une vie sans amour, d’une vie sans sentiments
Dans ta vie mon amour, j’espère y rester éternellement
Un simple regard me transporte dans un autre univers
Celui d’un océan de joie, où je vois briller tes yeux bleus dans la mer
Ne pars pas, ne mens pas, ne t’envole pas
Reste là, tel l’oiseau de mon cœur qui ne se sent protegé que dans tes bras
Ne m’oublie pas, ne me quitte surtout pas
Tout simplement
Aime moi !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Moitié

  tu=es=la=moi=tié=de=mon=cœur 8
  cent=pour=cent=de=mes=sen=ti=ments 8
  a=vec=toi=ma=vieest=tou=jours=meilleure 8
  je=veux=té=loi=gner=à=ja=mais=de=tous=les=tourments 12
  dune=vie=sans=a=mour=du=ne=vie=sans=sen=timents 11
  dans=ta=vie=mon=a=mour=jes=père=y=res=ter=é=ter=nel=le=ment 16
  un=simple=re=gard=me=trans=por=te=dans=un=au=treu=ni=vers 14
  ce=lui=dun=o=cé=an=de=joie=où=je=vois=briller=tes=yeux=bleus=dans=la=mer 18
  ne=pars=pas=ne=mens=pas=ne=ten=vole=pas 10
  res=te=là=tel=loi=seau=de=mon=cœur=qui=ne=se=sent=prote=gé=que=dans=tes=bras 19
  ne=mou=blie=pas=ne=me=quit=te=sur=tout=pas 11
  tout=sim=ple=ment 4
  ai=me=moi 3
 • Phonétique : Moitié

  ty ε la mwatje də mɔ̃ kœʁ
  sɑ̃ puʁ sɑ̃ də mε sɑ̃timɑ̃
  avεk twa ma vi ε tuʒuʁ mεjəʁə
  ʒə vø telwaɲe a ʒamε də tus lε tuʁmɑ̃
  dynə vi sɑ̃z- amuʁ, dynə vi sɑ̃ sɑ̃timɑ̃
  dɑ̃ ta vi mɔ̃n- amuʁ, ʒεspεʁə i ʁεste etεʁnεllmɑ̃
  œ̃ sɛ̃plə ʁəɡaʁ mə tʁɑ̃spɔʁtə dɑ̃z- œ̃n- otʁə ynive
  səlɥi dœ̃n- ɔseɑ̃ də ʒwa, u ʒə vwa bʁije tεz- iø bløs dɑ̃ la mεʁ
  nə paʁ pa, nə mɑ̃ pa, nə tɑ̃vɔlə pa
  ʁεstə la, tεl lwazo də mɔ̃ kœʁ ki nə sə sɑ̃ pʁɔtəʒe kə dɑ̃ tε bʁa
  nə mubli pa, nə mə kitə syʁtu pa
  tu sɛ̃pləmɑ̃
  εmə mwa !
 • Syllabes Phonétique : Moitié

  ty=ε=la=mwa=tje=də=mɔ̃=kœʁ 8
  sɑ̃=puʁ=sɑ̃=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  a=vεk=twa=ma=vi=ε=tu=ʒuʁ=mεjə=ʁə 10
  ʒə=vø=te=lwa=ɲe=a=ʒa=mεdə=tus=lε=tuʁ=mɑ̃ 12
  dynə=vi=sɑ̃=za=muʁ=dy=nə=vi=sɑ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  dɑ̃=ta=vi=mɔ̃=na=muʁ=ʒεs=pεʁə=i=ʁεs=te=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 15
  œ̃=sɛ̃plə=ʁə=ɡaʁ=mə=tʁɑ̃s=pɔʁ=tə=dɑ̃=zœ̃=no=tʁəy=ni=veʁ 14
  səl=ɥi=dœ̃=nɔse=ɑ̃=də=ʒwa=u=ʒə=vwa=bʁi=je=tε=ziø=bløs=dɑ̃=la=mεʁ 18
  nə=paʁ=pa=nə=mɑ̃=panə=tɑ̃=vɔ=lə=pa 10
  ʁεstə=la=tεl=lwa=zo=də=mɔ̃=kœʁ=ki=nə=sə=sɑ̃=pʁɔ=tə=ʒe=kə=dɑ̃=tε=bʁa 19
  nə=mu=bli=panə=mə=ki=tə=syʁ=tu=pa 10
  tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 4
  ε=mə=mwa 3

PostScriptum

tj pr celui que Jm et qui me le rend si bien. . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/04/2004 00:00Cerise333 (Bf) :->

donnez moi vos impressions!

Poème Amour
Publié le 13/04/2004 00:00

L'écrit contient 113 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Cerise333 (Bf) :->