Poème-France.com

Poeme : … Mer…… Mer…

Toujours plus belle
Tu parais éternelle,
Tout est toujours éphémère
Alors survivras-tu dans cet enfer ?

Toujours plus franche
Tout ce que tu déclenches
Bercer par un vent, doux ou violent
Changeras-tu avec le temps ?

Les vaques s’abattent sur les rochers
Je t’écoute avant de tomber dans les bras de Morphée
Je t’entend dans la journée, de la même façon
Vais-je un jour oublier ce son ?

Le Soleil te réchauffe en t’éclairant
Ton humeur varie mais ton charme n’est pas changeant
Bleu comme le ciel, on vous confond parfois
Mais resteras-tu toujours toi ?

On ne voit que toi à l’horizon
Tu restes là durant toutes les saisons
Tu constitues la plus grande partie du monde
Dis-moi, tu ne deviendras pas immonde ?

Enveloppée par le jour ou la nuit
On ne peut pas t’échapper
Jamais on ne peut te quitter, autant de fois qu’on fuie
La même, vas-tu toujours rester ?

Les nuages se forment au dessus de toi
Le vent se lève et te guide, le Soleil a du mal à t’éclairer
Mais tu restes fière, ça ne te perturbe pas
Seras-tu toujours seule à décider ?

Tant de marins sont morts en t’affrontant, en t’explorant
Ils ont continué, contre tous les vents
Et tu n’as eu aucune pitié
Ton apparence sera-t-elle toujours douce et ton âme déchaînée ?

Ton visage apaise mon cœur qui se meurt
Ta voix me chante quand j’ai peur
Ton charme est le plus incroyable que j’ai pu voir
Toi, Mer, tu es le plus bel être en qui j’ai trouvé l’Espoir.

08/07/05
Cindy Limpens

PostScriptum

On a fait tant d’hommage à elle, mon poème n’en est qu’un parmis tant d’autres, surement pas le meilleur car il n’en existe pas à sa grandeur…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tuʒuʁ plys bεllə
ty paʁεz- etεʁnεllə,
tut- ε tuʒuʁz- efemεʁə
alɔʁ syʁvivʁa ty dɑ̃ sεt ɑ̃fe ?

tuʒuʁ plys fʁɑ̃ʃə
tu sə kə ty deklɑ̃ʃə
bεʁse paʁ œ̃ vɑ̃, duz- u vjɔle
ʃɑ̃ʒəʁa ty avεk lə tɑ̃ ?

lε vak sabate syʁ lε ʁoʃe
ʒə tekutə avɑ̃ də tɔ̃be dɑ̃ lε bʁa də mɔʁfe
ʒə tɑ̃tɑ̃ dɑ̃ la ʒuʁne, də la mεmə fasɔ̃
vε ʒə œ̃ ʒuʁ ublje sə sɔ̃ ?

lə sɔlεj tə ʁeʃofə ɑ̃ teklεʁɑ̃
tɔ̃n- ymœʁ vaʁi mε tɔ̃ ʃaʁmə nε pa ʃɑ̃ʒɑ̃
blø kɔmə lə sjεl, ɔ̃ vu kɔ̃fɔ̃ paʁfwa
mε ʁεstəʁa ty tuʒuʁ twa ?

ɔ̃ nə vwa kə twa a lɔʁizɔ̃
ty ʁεstə la dyʁɑ̃ tutə lε sεzɔ̃
ty kɔ̃stitɥ la plys ɡʁɑ̃də paʁti dy mɔ̃də
di mwa, ty nə dəvjɛ̃dʁa pa imɔ̃də ?

ɑ̃vəlɔpe paʁ lə ʒuʁ u la nɥi
ɔ̃ nə pø pa teʃape
ʒamεz- ɔ̃ nə pø tə kite, otɑ̃ də fwa kɔ̃ fɥi
la mεmə, va ty tuʒuʁ ʁεste ?

lε nɥaʒə sə fɔʁme o dəsy də twa
lə vɑ̃ sə lεvə e tə ɡidə, lə sɔlεj a dy mal a teklεʁe
mε ty ʁεstə fjεʁə, sa nə tə pεʁtyʁbə pa
səʁa ty tuʒuʁ sələ a deside ?

tɑ̃ də maʁɛ̃ sɔ̃ mɔʁz- ɑ̃ tafʁɔ̃tɑ̃, ɑ̃ tεksplɔʁɑ̃
ilz- ɔ̃ kɔ̃tinye, kɔ̃tʁə tus lε vɑ̃
e ty na y okynə pitje
tɔ̃n- apaʁɑ̃sə səʁa tεllə tuʒuʁ dusə e tɔ̃n- amə deʃεne ?

tɔ̃ vizaʒə apεzə mɔ̃ kœʁ ki sə məʁ
ta vwa mə ʃɑ̃tə kɑ̃ ʒε pœʁ
tɔ̃ ʃaʁmə ε lə plysz- ɛ̃kʁwajablə kə ʒε py vwaʁ
twa, mεʁ, ty ε lə plys bεl εtʁə ɑ̃ ki ʒε tʁuve lεspwaʁ.

asteʁiskə asteʁiskə zeʁo ɥi slaʃ zeʁo sεt slaʃ zeʁo sɛ̃k asteʁiskə asteʁiskə