Poeme : … Je Te Deteste…

… Je Te Deteste…

Toi, cette fille qui est moi
Cette fille qui me fait perdre la foi
Cette étrangère, cette autre moi
Que je n’aime pas

Je voulais te dire,
Toute cette haine que je garde en moi
Laisse moi t’écrire
Tout ce que je ne te dis pas

Je te crache ma Haine
Je te crache ma Peine
Je te crache au visage
Je te crache ma rage

Je peux te traiter de tous les noms
Mais ils n’en existent pas pour toi
Il n’en est pas d’assez fort, de toute façon
Tu es trop immonde, tu es trop toi

Ecoute moi, écoute moi !
Tu m’entends là ?
T’entend comme je souffre ?
J’en peu plus, je veux sortir du gouffre

Merde, écoute moi !
Pour qui tu te prend là ?
T’es rien, pas plus que moi
De me rabaisser, t’as pas le droit

Tu veux que je hurle plus fort
Tu veux que je cri encore ?
Ecoute moi, bordel, écoute moi !
Regardes moi, regardes toi

Tu vaux quoi de plus que moi ?
T’es la même merde que moi
T’es une loque, un chiffon
De ma voix, écoute le son

Ecoutes moi, écoutes moi !
Regardes moi dans les yeux
Et observe ce feu
Qui reflète mon désarroi

Ouvres tes oreilles
Ecoutes moi, bordel !
Tu me fais chié
Je t’ai toujours détesté

Cesse de fuir, assume
Il y a mon cœur qui s’enfume
Ecoute le pleurer
Vas-tu encore longtemps me nier ?

Reste là, en face de moi
Affronte moi
Tant que j’en ai le courage
Tant que j’ai cette expression sur le visage

Ecoute moi, écoutes moi !
Toi, cette petite voix
Qui veux prendre possession de moi
Et guider tous mes pas

Mais tu vaux pas mieux que moi
On est dans le même corps
On a toutes les deux des torts
Alors assume les ! Ecoute moi !

Tu vois toutes les fois
Où tu m’as empêcher de pleurer
Pour préserver ta fierté
Où j’ai caché mes larmes au fond de moi

Les fois où j’ai été accablée de remords
Parce que la barre est trop haute
Que mon caractère est pas assez fort
Que personne est parfait, qu’on fait tous des fautes

Les fois où je t’ai supplié
De me laisser me reposer
Pour pouvoir mieux me relever
Pour mieux continuer

Les fois où on s’est disputé
Pour tes choix, tes idées
Pour toutes mes erreurs
Pour toutes mes peurs

Les fois où tu m’as maltraitée
Parce que je faisais la gamine
Parce que j’avais une triste mine
Parce que j’étais mal de me détester

Toutes ces fois là
J’ai eu cette haine pour toi, pour moi
Parce que toi, c’est moi
Et moi, c’est toi

Je te déteste, tu m’entend ?
Est ce que tu me comprend ?
Ecoutes moi, écoutes moi !
Ces trois mots dit si souvent tout bas

Je te déteste à en pleurer
Je te déteste à le crier
Je te déteste à me détester
Je te déteste à en crever

Ecoutes moi juste une fois
Pour te dire ces quelques mots là
Je le hurle de toutes les forces qu’il me reste
Ecoute moi ! Tu m’entend ? JE TE DETESTE ! .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: … Je Te Deteste…

  toi=cet=te=fi=lle=qui=est=moi 8
  cette=fille=qui=me=fait=per=dre=la=foi 9
  cetteé=tran=gère=cet=te=au=tre=moi 8
  que=je=nai=me=pas 5

  je=vou=lais=te=di=re 6
  toute=cet=te=hai=ne=que=je=gar=deen=moi 10
  lais=se=moi=té=cri=re 6
  tout=ce=que=je=ne=te=dis=pas 8

  je=te=cra=che=ma=hai=ne 7
  je=te=cra=che=ma=pei=ne 7
  je=te=cra=che=au=vi=sa=ge 8
  je=te=cra=che=ma=ra=ge 7

  je=peux=te=trai=ter=de=tous=les=nom=s 10
  mais=ils=nen=exis=tent=pas=pour=toi 8
  il=nen=est=pas=das=sez=fort=de=toute=fa=çon 11
  tu=es=trop=im=monde=tu=es=trop=toi 9

  ecou=te=moi=é=cou=te=moi 7
  tu=men=tends=là 4
  ten=tend=com=me=je=souf=fre 7
  jen=peu=plus=je=veux=sor=tir=du=gouffre 9

  mer=de=é=cou=te=moi 6
  pour=qui=tu=te=prend=là 6
  tes=rien=pas=plus=que=moi 6
  de=me=ra=bais=ser=tas=pas=le=droit 9

  tu=veux=que=je=hur=le=plus=fort 8
  tu=veux=que=je=cri=en=co=re 8
  ecoute=moi=bor=del=é=cou=te=moi 8
  re=gar=des=moi=re=gar=des=toi 8

  tu=vaux=quoi=de=plus=que=moi 7
  tes=la=mê=me=mer=de=que=moi 8
  tes=u=ne=lo=que=un=chif=fon 8
  de=ma=voix=é=cou=te=le=son 8

  ecou=tes=moi=é=cou=tes=moi 7
  re=gar=des=moi=dans=les=y=eux 8
  et=ob=ser=ve=ce=feu 6
  qui=re=flè=te=mon=dé=sar=roi 8

  ou=vres=tes=o=rei=lles 6
  ecou=tes=moi=bor=del 5
  tu=me=fais=chi=é 5
  je=tai=tou=jours=dé=tes=té 7

  ces=se=de=fu=ir=as=su=me 8
  il=y=a=mon=cœur=qui=sen=fume 8
  ecou=te=le=pleu=rer 5
  vas=tu=en=core=long=temps=me=nier 8

  res=te=là=en=fa=ce=de=moi 8
  af=fron=te=moi 4
  tant=que=jen=ai=le=cou=ra=ge 8
  tant=que=jai=cette=ex=pres=sion=sur=le=vi=sage 11

  ecou=te=moi=é=cou=tes=moi 7
  toi=cet=te=pe=ti=te=voix 7
  qui=veux=prendre=pos=ses=sion=de=moi 8
  et=gui=der=tous=mes=pas 6

  mais=tu=vaux=pas=mieux=que=moi 7
  on=est=dans=le=mê=me=corps 7
  on=a=tou=tes=les=deux=des=torts 8
  a=lors=as=sume=les=e=cou=te=moi 9

  tu=vois=tou=tes=les=fois 6
  où=tu=mas=em=pê=cher=de=pleu=rer 9
  pour=pré=ser=ver=ta=fi=er=té 8
  où=jai=ca=ché=mes=lar=mes=au=fond=de=moi 11

  les=fois=où=jai=é=té=ac=ca=blée=de=re=mords 12
  par=ce=que=la=bar=reest=trop=haute 8
  que=mon=ca=rac=tèreest=pas=as=sez=fort 9
  que=per=sonneest=par=fait=quon=fait=tous=des=fautes 10

  les=fois=où=je=tai=sup=pli=é 8
  de=me=lais=ser=me=re=po=ser 8
  pour=pou=voir=mieux=me=re=le=ver 8
  pour=mieux=con=ti=nuer 5

  les=fois=où=on=sest=dis=pu=té 8
  pour=tes=choix=tes=i=dées 6
  pour=tou=tes=mes=er=reurs 6
  pour=tou=tes=mes=peurs 5

  les=fois=où=tu=mas=mal=trai=tée 8
  par=ce=que=je=fai=sais=la=ga=mine 9
  par=ce=que=ja=vais=une=tris=te=mine 9
  par=ce=que=jé=tais=mal=de=me=détes=ter 10

  tou=tes=ces=fois=là 5
  jai=eu=cette=hai=ne=pour=toi=pour=moi 9
  par=ce=que=toi=cest=moi 6
  et=moi=cest=toi 4

  je=te=dé=tes=te=tu=men=tend 8
  est=ce=que=tu=me=com=prend 7
  ecou=tes=moi=é=cou=tes=moi 7
  ces=trois=mots=dit=si=souvent=tout=bas 8

  je=te=détes=te=à=en=pleu=rer 8
  je=te=dé=tes=te=à=le=crier 8
  je=te=détes=teà=me=dé=tes=ter 8
  je=te=détes=te=à=en=cre=ver 8

  ecou=tes=moi=jus=te=u=ne=fois 8
  pour=te=dire=ces=quel=ques=mots=là 8
  je=le=hur=le=de=toutes=les=forces=quil=me=reste 11
  ecoute=moi=tu=men=tend=je=te=de=tes=te 10
 • Phonétique : … Je Te Deteste…

  twa, sεtə fijə ki ε mwa
  sεtə fijə ki mə fε pεʁdʁə la fwa
  sεtə etʁɑ̃ʒεʁə, sεtə otʁə mwa
  kə ʒə nεmə pa

  ʒə vulε tə diʁə,
  tutə sεtə-εnə kə ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa
  lεsə mwa tekʁiʁə
  tu sə kə ʒə nə tə di pa

  ʒə tə kʁaʃə ma-εnə
  ʒə tə kʁaʃə ma pεnə
  ʒə tə kʁaʃə o vizaʒə
  ʒə tə kʁaʃə ma ʁaʒə

  ʒə pø tə tʁεte də tus lε nɔ̃
  mεz- il nɑ̃n- εɡziste pa puʁ twa
  il nɑ̃n- ε pa dase fɔʁ, də tutə fasɔ̃
  ty ε tʁo imɔ̃də, ty ε tʁo twa

  əkutə mwa, ekutə mwa !
  ty mɑ̃tɑ̃ la ?
  tɑ̃tɑ̃ kɔmə ʒə sufʁə ?
  ʒɑ̃ pø plys, ʒə vø sɔʁtiʁ dy ɡufʁə

  mεʁdə, ekutə mwa !
  puʁ ki ty tə pʁɑ̃ la ?
  tε ʁjɛ̃, pa plys kə mwa
  də mə ʁabεse, ta pa lə dʁwa

  ty vø kə ʒə yʁlə plys fɔʁ
  ty vø kə ʒə kʁi ɑ̃kɔʁə ?
  əkutə mwa, bɔʁdεl, ekutə mwa !
  ʁəɡaʁdə- mwa, ʁəɡaʁdə- twa

  ty vo kwa də plys kə mwa ?
  tε la mεmə mεʁdə kə mwa
  tε ynə lɔkə, œ̃ ʃifɔ̃
  də ma vwa, ekutə lə sɔ̃

  əkutə mwa, ekutə mwa !
  ʁəɡaʁdə- mwa dɑ̃ lεz- iø
  e ɔpsεʁvə sə fø
  ki ʁəflεtə mɔ̃ dezaʁwa

  uvʁə- tεz- ɔʁεjə
  əkutə mwa, bɔʁdεl !
  ty mə fε ʃje
  ʒə tε tuʒuʁ detεste

  sεsə də fɥiʁ, asymə
  il i a mɔ̃ kœʁ ki sɑ̃fymə
  əkutə lə pləʁe
  va ty ɑ̃kɔʁə lɔ̃tɑ̃ mə nje ?

  ʁεstə la, ɑ̃ fasə də mwa
  afʁɔ̃tə mwa
  tɑ̃ kə ʒɑ̃n- ε lə kuʁaʒə
  tɑ̃ kə ʒε sεtə εkspʁesjɔ̃ syʁ lə vizaʒə

  əkutə mwa, ekutə mwa !
  twa, sεtə pətitə vwa
  ki vø pʁɑ̃dʁə pɔsesjɔ̃ də mwa
  e ɡide tus mε pa

  mε ty vo pa mjø kə mwa
  ɔ̃n- ε dɑ̃ lə mεmə kɔʁ
  ɔ̃n- a tutə lε dø dε tɔʁ
  alɔʁz- asymə lε ! əkutə mwa !

  ty vwa tutə lε fwa
  u ty ma ɑ̃pεʃe də pləʁe
  puʁ pʁezεʁve ta fjεʁte
  u ʒε kaʃe mε laʁməz- o fɔ̃ də mwa

  lε fwaz- u ʒε ete akable də ʁəmɔʁd
  paʁsə kə la baʁə ε tʁo-otə
  kə mɔ̃ kaʁaktεʁə ε pa ase fɔʁ
  kə pεʁsɔnə ε paʁfε, kɔ̃ fε tus dε fotə

  lε fwaz- u ʒə tε syplje
  də mə lεse mə ʁəpoze
  puʁ puvwaʁ mjø mə ʁələve
  puʁ mjø kɔ̃tinɥe

  lε fwaz- u ɔ̃ sε dispyte
  puʁ tε ʃwa, tεz- ide
  puʁ tutə mεz- eʁœʁ
  puʁ tutə mε pœʁ

  lε fwaz- u ty ma maltʁεte
  paʁsə kə ʒə fəzε la ɡaminə
  paʁsə kə ʒavεz- ynə tʁistə minə
  paʁsə kə ʒetε mal də mə detεste

  tutə sε fwa la
  ʒε y sεtə-εnə puʁ twa, puʁ mwa
  paʁsə kə twa, sε mwa
  e mwa, sε twa

  ʒə tə detεstə, ty mɑ̃tɑ̃ ?
  ε sə kə ty mə kɔ̃pʁɑ̃ ?
  əkutə mwa, ekutə mwa !
  sε tʁwa mo di si suvɑ̃ tu ba

  ʒə tə detεstə a ɑ̃ pləʁe
  ʒə tə detεstə a lə kʁje
  ʒə tə detεstə a mə detεste
  ʒə tə detεstə a ɑ̃ kʁəve

  əkutə mwa ʒystə ynə fwa
  puʁ tə diʁə sε kεlk mo la
  ʒə lə yʁlə də tutə lε fɔʁsə- kil mə ʁεstə
  əkutə mwa ! ty mɑ̃tɑ̃ ? ʒə tə dətεstə ! .
 • Syllabes Phonétique : … Je Te Deteste…

  twa=sε=tə=fi=jə=ki=ε=mwa 8
  sεtə=fi=jə=kimə=fε=pεʁ=dʁə=la=fwa 9
  sεtəe=tʁɑ̃=ʒεʁə=sε=tə=o=tʁə=mwa 8
  kə=ʒə=nε=mə=pa 5

  ʒə=vu=lε=tə=di=ʁə 6
  tutə=sε=tə-ε=nə=kə=ʒə=ɡaʁ=dəɑ̃=mwa 10
  lε=sə=mwa=te=kʁi=ʁə 6
  tu=sə=kə=ʒə=nə=tə=di=pa 8

  ʒə=tə=kʁa=ʃə=ma-ε=nə 7
  ʒə=tə=kʁa=ʃə=ma=pε=nə 7
  ʒə=tə=kʁa=ʃə=o=vi=za=ʒə 8
  ʒə=tə=kʁa=ʃə=ma=ʁa=ʒə 7

  ʒə=pøtə=tʁε=te=də=tus=lε=nɔ̃ 8
  mε=zil=nɑ̃=nεɡ=zis=te=pa=puʁ=twa 9
  il=nɑ̃=nε=pa=dase=fɔʁ=də=tu=tə=fa=sɔ̃ 11
  ty=ε=tʁo=i=mɔ̃də=ty=ε=tʁo=twa 9

  ə=ku=tə=mwa=e=ku=tə=mwa 8
  ty=mɑ̃=tɑ̃=la 4
  tɑ̃=tɑ̃=kɔ=mə=ʒə=su=fʁə 7
  ʒɑ̃=pø=plys=ʒə=vø=sɔʁ=tiʁ=dy=ɡufʁə 9

  mεʁ=də=e=ku=tə=mwa 6
  puʁ=ki=ty=tə=pʁɑ̃=la 6
  tε=ʁj=ɛ̃=pa=plys=kə=mwa 7
  də=mə=ʁa=bεse=ta=pa=lə=dʁwa 8

  ty=vø=kə=ʒə=yʁ=lə=plys=fɔʁ 8
  ty=vø=kə=ʒə=kʁi=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  ə=kutə=mwa=bɔʁ=dεl=e=ku=tə=mwa 9
  ʁə=ɡaʁ=də=mwa=ʁə=ɡaʁ=də=twa 8

  ty=vo=kwa=də=plys=kə=mwa 7
  tε=la=mε=mə=mεʁ=də=kə=mwa 8
  tε=y=nə=lɔ=kə=œ̃=ʃi=fɔ̃ 8
  də=ma=vwa=e=ku=tə=lə=sɔ̃ 8

  ə=ku=tə=mwa=e=ku=tə=mwa 8
  ʁə=ɡaʁ=də=mwa=dɑ̃=lε=zi=ø 8
  e=ɔp=sεʁ=və=sə=fø 6
  ki=ʁə=flε=tə=mɔ̃=de=za=ʁwa 8

  u=vʁə=tε=zɔ=ʁε=jə 6
  ə=ku=tə=mwa=bɔʁ=dεl 6
  ty=mə=fε=ʃj=e 5
  ʒə=tε=tu=ʒuʁ=de=tεs=te 7

  sε=sə=də=fɥ=iʁ=a=sy=mə 8
  il=i=a=mɔ̃=kœʁ=ki=sɑ̃=fymə 8
  ə=ku=tə=lə=plə=ʁe 6
  va=ty=ɑ̃=kɔʁə=lɔ̃=tɑ̃=mə=nje 8

  ʁεs=tə=la=ɑ̃=fa=sə=də=mwa 8
  a=fʁɔ̃=tə=mwa 4
  tɑ̃=kə=ʒɑ̃=nε=lə=ku=ʁa=ʒə 8
  tɑ̃kə=ʒε=sε=təεk=spʁe=sjɔ̃=syʁ=lə=vizaʒə 9

  ə=ku=tə=mwa=e=ku=tə=mwa 8
  twa=sε=tə=pə=ti=tə=vwa 7
  ki=vø=pʁɑ̃dʁə=pɔ=se=sjɔ̃=də=mwa 8
  e=ɡi=de=tus=mε=pa 6

  mε=ty=vo=pa=mj=ø=kə=mwa 8
  ɔ̃=nε=dɑ̃=lə=mε=mə=kɔʁ 7
  ɔ̃=na=tu=tə=lε=dø=dε=tɔʁ 8
  a=lɔʁ=za=symə=lε=ə=ku=tə=mwa 9

  ty=vwa=tu=tə=lε=fwa 6
  u=ty=ma=ɑ̃=pε=ʃe=də=plə=ʁe 9
  puʁ=pʁe=zεʁ=ve=ta=fjεʁ=te 7
  u=ʒε=ka=ʃe=mεlaʁmə=zo=fɔ̃=də=mwa 9

  lε=fwa=zu=ʒε=e=te=a=ka=ble=də=ʁə=mɔʁd 12
  paʁsə=kə=la=ba=ʁə=ε=tʁo-otə 8
  kə=mɔ̃=ka=ʁak=tεʁəε=pa=ase=fɔʁ 8
  kə=pεʁ=sɔnəε=paʁ=fε=kɔ̃=fε=tus=dεfotə 9

  lε=fwa=zu=ʒə=tε=sy=plj=e 8
  də=mə=lε=se=mə=ʁə=po=ze 8
  puʁ=pu=vwaʁ=mjø=mə=ʁə=lə=ve 8
  puʁ=mj=ø=kɔ̃=tin=ɥe 6

  lε=fwa=zu=ɔ̃=sε=dis=py=te 8
  puʁ=tε=ʃwa=tε=zi=de 6
  puʁ=tu=tə=mε=ze=ʁœ=ʁə 7
  puʁ=tu=tə=mε=pœ=ʁə 6

  lε=fwa=zu=ty=ma=mal=tʁε=te 8
  paʁsə=kə=ʒə=fə=zε=la=ɡa=minə 8
  paʁsə=kə=ʒa=vε=zy=nə=tʁis=tə=minə 9
  paʁsə=kə=ʒe=tε=mal=də=mə=de=tεs=te 10

  tu=tə=sε=fwa=la 5
  ʒε=y=sε=tə-εnə=puʁ=twa=puʁ=mwa 9
  paʁ=sə=kə=twa=sε=mwa 6
  e=mwa=sε=twa 4

  ʒə=tə=de=tεs=tə=ty=mɑ̃=tɑ̃ 8
  ε=sə=kə=ty=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 7
  ə=ku=tə=mwa=e=ku=tə=mwa 8
  sε=tʁwa=mo=di=si=su=vɑ̃=tu=ba 9

  ʒə=tə=de=tεstə=a=ɑ̃=plə=ʁe 8
  ʒə=tə=de=tεs=tə=a=lə=kʁje 8
  ʒə=tə=de=tεstəa=mə=de=tεs=te 8
  ʒə=tə=de=tεstə=a=ɑ̃=kʁə=ve 8

  ə=kutə=mwa=ʒys=tə=y=nə=fwa 8
  puʁtə=di=ʁə=sε=kεl=kə=mo=la 8
  ʒə=ləyʁ=lə=də=tutə=lε=fɔʁsə=kil=mə=ʁεstə 10
  ə=kutə=mwa=ty=mɑ̃=tɑ̃=ʒə=tə=də=tεs=tə 11

PostScriptum

… Il est parfois vulgaire, j’en suis désolée, la colère est parfois si forte qu’on ne mesure pas ses mots… Je La Deteste Tellement… Il n’y a pas de mots pour expliquer ça, plus de mots…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/07/2005 00:23Ewilan

Ba j’adore ! détestes la si ça peut te faire du bien 🙂 en tout cas ton poème il est bien et je le deteste pas, je l’aime...
amitié...juju(BF)

Auteur de Poésie
21/07/2005 00:24Nymphea

Cindy ton poême est magique et magnifique malgrè la haine que tu fais resortir, continue ainsi a t’éxprimer, j’adore te lire

Auteur de Poésie
21/07/2005 00:25Fab, Kristell

J’aimerais pouvoir crier, cette haine endormie
Qui se perd dans les ombres de mon esprit...
Et, pleurer les silences éternels de mon coeur
Qui m’a laissé grandir dans trop de peur...
J’aimerais pouvoir dire combien je me déteste
Autant que tout ce qui me reste...
Mais, je n’aurais jamais ce courage du sage,
Qui se lit en mes regards du vide, sur ce visage
Détruit par la haine et les trop grandes peines
Je ne suis que l’ombre d’une personne...

Ce texte me fait mal, encore plus mal que mes pensées de l’instant...

Auteur de Poésie
21/07/2005 09:45-O-Xxx-O-

Ton poeme est tout simplement magnifique, il n’y a pas d’autre mot... Et si il est parfois un peu violent ca colle parfaitement avec l’idée de haine et de rage alors au contraire c’est super... En tout cas moi j’aime beaucoup! C’est vraiment un plaisir de te lire en tout cas, désolée si j’ai pris un peu de retard mais jetais en vacances 🙂 Gros bisoux je t’adore

Auteur de Poésie
21/07/2005 19:38(F)Fleurlune Mimi(F)

oui pendant des moments on se hait mais il ne le faut pas peut etre ca aurrait de mauvaises conséquences qui sait?
c un poeme dechirant
chacun de nous possède deux cotés différents et seulement un qui domine sur le "moi"
continu et bonne chance

amitié d’(k)une fleur de lune(k)

Auteur de Poésie
21/07/2005 21:38Tifeufeu

je suis de plus en plus en admiration de tes poèmes et de tes écrits (tu le sais déjà).....
je suis un fan et surtout en admiration devant ton talent.....

amitié d’un vieux lion solitaire.....

Auteur de Poésie
22/07/2005 00:01Ptit Ange

encore un tré jolie et magnifike poeme, comme d habitude tu ecrit vrement bien
félicitation, vivement le prochain car j adore te lire
amitié...
ptit ange-o-

Auteur de Poésie
24/07/2005 19:41Tomooki

Un peu vulgaire, mais tellement bien écrit que s’en est pardonnable... Un poème très profond que j’aime beaucoup !
Il n’y a pas a dire, les sentiments bons ou mauvais sont toujours la meilleure source d’inspiration...
Un grand bravo !

Auteur de Poésie
25/07/2005 11:23Rebec

ton poeme est ............. bo sublime magnifique !
et le lecteur comprend vraiment trés bien ce que tu veux fair passer sa il n’y a aucun doute la dessu mais en tout cas la chose que j’ai a te dire c que ........ fin j’te le dirai en pv lol en tout cas poeme vraiment magnifique continue d’ecrire et de dire ce que tu ressent sa fait du bien et c trés agréable a lire en tout cas pour moi voila !
je t’embrasse (K)
rebec

Auteur de Poésie
31/07/2005 17:21Laston

Quel poème! Vulgaire, mais tellement poignant! La vulgarité n’enlève rien au poème, au contraire, elle lui rajoute une force extrème.
Quelle haine as-tu ainsi contre toi? Pourquoi te méprise tu ainsi? Sois fière de toi, tu en à de quoi: tu écris de si sublimes poèmes!

Auteur de Poésie
10/08/2006 22:14Black $Hadow

J’aimerai plutôt lire un poème sur ton bon côté, on a tous cette double personnalité mais c’est bien normal et on essaye juste de passer l’éponge pour ne pas se mettre en colère.
Je t’aime (K)(K)
Magnifique.