Poeme : Ne Te Décourage Surtout Pas !

Ne Te Décourage Surtout Pas !

On ne fait pas que de bons choix
Et on s’en mord parfois les doigts,
Mais crois-moi, il vaut mieux agir
Que baisser les bras et subir.

Il faut, c’est vrai, bien du courage
Pour s’éloigner de ses rivages
Et s’aventurer loin devant
Seul au milieu de l’Océan.

Mais c’est le prix qu’il faut payer
Pour découvrir l’inexploré,
Faire reculer son horizon
Même si on doit toucher le fond.
Car le vent m’a fait chavirer
Et j’ai bien failli me noyer.
J’ai dû errer pendant des jours
Avant de voir l’Ile de l’Amour.

Après y avoir accosté
J’ai dû tout y recommencer
Et j’en ai fait un paradis
Dont je ne suis jamais partie.

Elle m’attendait depuis longtemps,
Cette île si douce au sable blanc
Mais je ne l’aurais pas trouvée
En m’apitoyant sur le quai.

Sèche tes larmes, hisse la voile,
Navigue vers ta bonne étoile,
Chante en voguant au gré des flots,
Ne sombre plus dans tes sanglots.

Et si le vent ne souffle pas,
Ne te décourage surtout pas
Il faut parfois un peu « ramer »
Pour vaincre les difficultés.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ne Te Décourage Surtout Pas !

  on=ne=fait=pas=que=de=bons=choix 8
  et=on=sen=mord=par=fois=les=doigts 8
  mais=crois=moi=il=vaut=mieux=a=gir 8
  que=bais=ser=les=bras=et=su=bir 8

  il=faut=cest=vrai=bien=du=cou=rage 8
  pour=sé=loi=gner=de=ses=ri=vages 8
  et=sa=ven=tu=rer=loin=de=vant 8
  seul=au=mi=lieu=de=lo=cé=an 8

  mais=cest=le=prix=quil=faut=pay=er 8
  pour=dé=cou=vrir=li=nex=plo=ré 8
  faire=re=cu=ler=son=ho=ri=zon 8
  même=si=on=doit=tou=cher=le=fond 8
  car=le=vent=ma=fait=cha=vi=rer 8
  et=jai=bien=fail=li=me=noy=er 8
  jai=dû=er=rer=pen=dant=des=jours 8
  avant=de=voir=li=le=de=la=mour 8

  après=y=a=voir=ac=cos=té 7
  jai=dû=tout=y=re=com=men=cer 8
  et=jen=ai=fait=un=pa=ra=dis 8
  dont=je=ne=suis=ja=mais=par=tie 8

  elle=mat=ten=dait=de=puis=long=temps 8
  cette=î=le=si=douceau=sa=ble=blanc 8
  mais=je=ne=lau=rais=pas=trou=vée 8
  en=ma=pi=toy=ant=sur=le=quai 8

  sèche=tes=lar=mes=his=se=la=voile 8
  na=vi=gue=vers=ta=bonne=é=toile 8
  chante=en=vo=guant=au=gré=des=flots 8
  ne=som=bre=plus=dans=tes=san=glots 8

  et=si=le=vent=ne=souf=fle=pas 8
  ne=te=dé=cou=rage=sur=tout=pas 8
  il=faut=par=fois=un=peu=ra=mer 8
  pour=vain=cre=les=dif=fi=cul=tés 8
 • Phonétique : Ne Te Décourage Surtout Pas !

  ɔ̃ nə fε pa kə də bɔ̃ ʃwa
  e ɔ̃ sɑ̃ mɔʁ paʁfwa lε dwa,
  mε kʁwa mwa, il vo mjøz- aʒiʁ
  kə bεse lε bʁaz- e sybiʁ.

  il fo, sε vʁε, bjɛ̃ dy kuʁaʒə
  puʁ selwaɲe də sε ʁivaʒə
  e savɑ̃tyʁe lwɛ̃ dəvɑ̃
  səl o miljø də lɔseɑ̃.

  mε sε lə pʁi kil fo pεje
  puʁ dekuvʁiʁ linεksplɔʁe,
  fεʁə ʁəkyle sɔ̃n- ɔʁizɔ̃
  mεmə si ɔ̃ dwa tuʃe lə fɔ̃.
  kaʁ lə vɑ̃ ma fε ʃaviʁe
  e ʒε bjɛ̃ faji mə nwaje.
  ʒε dy eʁe pɑ̃dɑ̃ dε ʒuʁ
  avɑ̃ də vwaʁ lilə də lamuʁ.

  apʁεz- i avwaʁ akɔste
  ʒε dy tut- i ʁəkɔmɑ̃se
  e ʒɑ̃n- ε fε œ̃ paʁadi
  dɔ̃ ʒə nə sɥi ʒamε paʁti.

  εllə matɑ̃dε dəpɥi lɔ̃tɑ̃,
  sεtə ilə si dusə o sablə blɑ̃
  mε ʒə nə loʁε pa tʁuve
  ɑ̃ mapitwajɑ̃ syʁ lə kε.

  sεʃə tε laʁmə, isə la vwalə,
  naviɡ vεʁ ta bɔnə etwalə,
  ʃɑ̃tə ɑ̃ vɔɡɑ̃ o ɡʁe dε flo,
  nə sɔ̃bʁə plys dɑ̃ tε sɑ̃ɡlo.

  e si lə vɑ̃ nə suflə pa,
  nə tə dekuʁaʒə syʁtu pa
  il fo paʁfwaz- œ̃ pø « ʁaməʁ »
  puʁ vɛ̃kʁə lε difikylte.
 • Syllabes Phonétique : Ne Te Décourage Surtout Pas !

  ɔ̃=nə=fε=pa=kə=də=bɔ̃=ʃwa 8
  e=ɔ̃=sɑ̃=mɔʁ=paʁ=fwa=lε=dwa 8
  mε=kʁwa=mwa=il=vo=mjø=za=ʒiʁ 8
  kə=bε=se=lε=bʁa=ze=sy=biʁ 8

  il=fo=sε=vʁε=bjɛ̃=dy=ku=ʁaʒə 8
  puʁ=se=lwa=ɲe=də=sε=ʁi=vaʒə 8
  e=sa=vɑ̃=ty=ʁe=lwɛ̃=də=vɑ̃ 8
  səl=o=mi=ljø=də=lɔ=se=ɑ̃ 8

  mε=sε=lə=pʁi=kil=fo=pε=je 8
  puʁ=de=ku=vʁiʁ=li=nεk=splɔ=ʁe 8
  fεʁə=ʁə=ky=le=sɔ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃ 8
  mεmə=si=ɔ̃=dwa=tu=ʃe=lə=fɔ̃ 8
  kaʁ=lə=vɑ̃=ma=fε=ʃa=vi=ʁe 8
  e=ʒε=bjɛ̃=fa=ji=mə=nwa=je 8
  ʒε=dy=e=ʁe=pɑ̃=dɑ̃=dε=ʒuʁ 8
  a=vɑ̃də=vwaʁ=li=lə=də=la=muʁ 8

  a=pʁε=zi=a=vwaʁ=a=kɔs=te 8
  ʒε=dy=tu=ti=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 8
  e=ʒɑ̃=nε=fε=œ̃=pa=ʁa=di 8
  dɔ̃=ʒə=nə=sɥi=ʒa=mε=paʁ=ti 8

  εllə=ma=tɑ̃=dε=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 8
  sεtə=i=lə=si=dusəo=sa=blə=blɑ̃ 8
  mε=ʒə=nə=lo=ʁε=pa=tʁu=ve 8
  ɑ̃=ma=pi=twa=jɑ̃=syʁ=lə=kε 8

  sε=ʃə=tε=laʁmə=i=sə=la=vwalə 8
  na=viɡ=vεʁ=ta=bɔ=nə=e=twalə 8
  ʃɑ̃tə=ɑ̃=vɔ=ɡɑ̃=o=ɡʁe=dε=flo 8
  nə=sɔ̃=bʁə=plys=dɑ̃=tε=sɑ̃=ɡlo 8

  e=si=lə=vɑ̃=nə=su=flə=pa 8
  nə=tə=de=ku=ʁaʒə=syʁ=tu=pa 8
  il=fo=paʁ=fwa=zœ̃=pø=ʁa=məʁ 8
  puʁ=vɛ̃=kʁə=lε=di=fi=kyl=te 8

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/05/2005 00:41Mam'zelle

Tres beau poème! sérieusement.. tu exprimes bien:P
xox rebelle

Poème Amour
Publié le 05/04/2005 18:54

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Ptit Ange

Texte des commentateurs