Poème-France.com

Poeme : … Je Te Deteste…… Je Te Deteste…

Toi, cette fille qui est moi
Cette fille qui me fait perdre la foi
Cette étrangère, cette autre moi
Que je n’aime pas

Je voulais te dire,
Toute cette haine que je garde en moi
Laisse moi t’écrire
Tout ce que je ne te dis pas

Je te crache ma Haine
Je te crache ma Peine
Je te crache au visage
Je te crache ma rage

Je peux te traiter de tous les noms
Mais ils n’en existent pas pour toi
Il n’en est pas d’assez fort, de toute façon
Tu es trop immonde, tu es trop toi

Ecoute moi, écoute moi !
Tu m’entends là ?
T’entend comme je souffre ?
J’en peu plus, je veux sortir du gouffre

Merde, écoute moi !
Pour qui tu te prend là ?
T’es rien, pas plus que moi
De me rabaisser, t’as pas le droit

Tu veux que je hurle plus fort
Tu veux que je cri encore ?
Ecoute moi, bordel, écoute moi !
Regardes moi, regardes toi

Tu vaux quoi de plus que moi ?
T’es la même merde que moi
T’es une loque, un chiffon
De ma voix, écoute le son

Ecoutes moi, écoutes moi !
Regardes moi dans les yeux
Et observe ce feu
Qui reflète mon désarroi

Ouvres tes oreilles
Ecoutes moi, bordel !
Tu me fais chié
Je t’ai toujours détesté

Cesse de fuir, assume
Il y a mon cœur qui s’enfume
Ecoute le pleurer
Vas-tu encore longtemps me nier ?

Reste là, en face de moi
Affronte moi
Tant que j’en ai le courage
Tant que j’ai cette expression sur le visage

Ecoute moi, écoutes moi !
Toi, cette petite voix
Qui veux prendre possession de moi
Et guider tous mes pas

Mais tu vaux pas mieux que moi
On est dans le même corps
On a toutes les deux des torts
Alors assume les ! Ecoute moi !

Tu vois toutes les fois
Où tu m’as empêcher de pleurer
Pour préserver ta fierté
Où j’ai caché mes larmes au fond de moi

Les fois où j’ai été accablée de remords
Parce que la barre est trop haute
Que mon caractère est pas assez fort
Que personne est parfait, qu’on fait tous des fautes

Les fois où je t’ai supplié
De me laisser me reposer
Pour pouvoir mieux me relever
Pour mieux continuer

Les fois où on s’est disputé
Pour tes choix, tes idées
Pour toutes mes erreurs
Pour toutes mes peurs

Les fois où tu m’as maltraitée
Parce que je faisais la gamine
Parce que j’avais une triste mine
Parce que j’étais mal de me détester

Toutes ces fois là
J’ai eu cette haine pour toi, pour moi
Parce que toi, c’est moi
Et moi, c’est toi

Je te déteste, tu m’entend ?
Est ce que tu me comprend ?
Ecoutes moi, écoutes moi !
Ces trois mots dit si souvent tout bas

Je te déteste à en pleurer
Je te déteste à le crier
Je te déteste à me détester
Je te déteste à en crever

Ecoutes moi juste une fois
Pour te dire ces quelques mots là
Je le hurle de toutes les forces qu’il me reste
Ecoute moi ! Tu m’entend ? JE TE DETESTE ! .
Cindy Limpens

PostScriptum

… Il est parfois vulgaire, j’en suis désolée, la colère est parfois si forte qu’on ne mesure pas ses mots… Je La Deteste Tellement… Il n’y a pas de mots pour expliquer ça, plus de mots…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa, sεtə fijə ki ε mwa
sεtə fijə ki mə fε pεʁdʁə la fwa
sεtə etʁɑ̃ʒεʁə, sεtə otʁə mwa
kə ʒə nεmə pa

ʒə vulε tə diʁə,
tutə sεtə-εnə kə ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa
lεsə mwa tekʁiʁə
tu sə kə ʒə nə tə di pa

ʒə tə kʁaʃə ma-εnə
ʒə tə kʁaʃə ma pεnə
ʒə tə kʁaʃə o vizaʒə
ʒə tə kʁaʃə ma ʁaʒə

ʒə pø tə tʁεte də tus lε nɔ̃
mεz- il nɑ̃n- εɡziste pa puʁ twa
il nɑ̃n- ε pa dase fɔʁ, də tutə fasɔ̃
ty ε tʁo imɔ̃də, ty ε tʁo twa

əkutə mwa, ekutə mwa !
ty mɑ̃tɑ̃ la ?
tɑ̃tɑ̃ kɔmə ʒə sufʁə ?
ʒɑ̃ pø plys, ʒə vø sɔʁtiʁ dy ɡufʁə

mεʁdə, ekutə mwa !
puʁ ki ty tə pʁɑ̃ la ?
tε ʁjɛ̃, pa plys kə mwa
də mə ʁabεse, ta pa lə dʁwa

ty vø kə ʒə yʁlə plys fɔʁ
ty vø kə ʒə kʁi ɑ̃kɔʁə ?
əkutə mwa, bɔʁdεl, ekutə mwa !
ʁəɡaʁdə- mwa, ʁəɡaʁdə- twa

ty vo kwa də plys kə mwa ?
tε la mεmə mεʁdə kə mwa
tε ynə lɔkə, œ̃ ʃifɔ̃
də ma vwa, ekutə lə sɔ̃

əkutə mwa, ekutə mwa !
ʁəɡaʁdə- mwa dɑ̃ lεz- iø
e ɔpsεʁvə sə fø
ki ʁəflεtə mɔ̃ dezaʁwa

uvʁə- tεz- ɔʁεjə
əkutə mwa, bɔʁdεl !
ty mə fε ʃje
ʒə tε tuʒuʁ detεste

sεsə də fɥiʁ, asymə
il i a mɔ̃ kœʁ ki sɑ̃fymə
əkutə lə pləʁe
va ty ɑ̃kɔʁə lɔ̃tɑ̃ mə nje ?

ʁεstə la, ɑ̃ fasə də mwa
afʁɔ̃tə mwa
tɑ̃ kə ʒɑ̃n- ε lə kuʁaʒə
tɑ̃ kə ʒε sεtə εkspʁesjɔ̃ syʁ lə vizaʒə

əkutə mwa, ekutə mwa !
twa, sεtə pətitə vwa
ki vø pʁɑ̃dʁə pɔsesjɔ̃ də mwa
e ɡide tus mε pa

mε ty vo pa mjø kə mwa
ɔ̃n- ε dɑ̃ lə mεmə kɔʁ
ɔ̃n- a tutə lε dø dε tɔʁ
alɔʁz- asymə lε ! əkutə mwa !

ty vwa tutə lε fwa
u ty ma ɑ̃pεʃe də pləʁe
puʁ pʁezεʁve ta fjεʁte
u ʒε kaʃe mε laʁməz- o fɔ̃ də mwa

lε fwaz- u ʒε ete akable də ʁəmɔʁd
paʁsə kə la baʁə ε tʁo-otə
kə mɔ̃ kaʁaktεʁə ε pa ase fɔʁ
kə pεʁsɔnə ε paʁfε, kɔ̃ fε tus dε fotə

lε fwaz- u ʒə tε syplje
də mə lεse mə ʁəpoze
puʁ puvwaʁ mjø mə ʁələve
puʁ mjø kɔ̃tinɥe

lε fwaz- u ɔ̃ sε dispyte
puʁ tε ʃwa, tεz- ide
puʁ tutə mεz- eʁœʁ
puʁ tutə mε pœʁ

lε fwaz- u ty ma maltʁεte
paʁsə kə ʒə fəzε la ɡaminə
paʁsə kə ʒavεz- ynə tʁistə minə
paʁsə kə ʒetε mal də mə detεste

tutə sε fwa la
ʒε y sεtə-εnə puʁ twa, puʁ mwa
paʁsə kə twa, sε mwa
e mwa, sε twa

ʒə tə detεstə, ty mɑ̃tɑ̃ ?
ε sə kə ty mə kɔ̃pʁɑ̃ ?
əkutə mwa, ekutə mwa !
sε tʁwa mo di si suvɑ̃ tu ba

ʒə tə detεstə a ɑ̃ pləʁe
ʒə tə detεstə a lə kʁje
ʒə tə detεstə a mə detεste
ʒə tə detεstə a ɑ̃ kʁəve

əkutə mwa ʒystə ynə fwa
puʁ tə diʁə sε kεlk mo la
ʒə lə yʁlə də tutə lε fɔʁsə- kil mə ʁεstə
əkutə mwa ! ty mɑ̃tɑ̃ ? ʒə tə dətεstə ! .