Poème-France.com

Poeme : C’Est Ma Bataille…C’Est Ma Bataille…

Que pourrais-je encore ajouter
Je pense déjà avoir tout dit
Je pense avoir fait assez d’écrit
Pour rien qu’un peu me dévoiler

Je pense avoir assez pleurer
Je pense qu’il est temps de se relever
Je sais pas où je vais aller
Je sais pas si je vais y arriver

Je peux toujours essayer encore
Tenter de me battre plus fort
Pour ceux que j’aime, je dois continuer
Pour eux, j’ai pas le droit d’abandonner

Pour ceux qui reste, je leur doit bien ça
Une bataille animée par ma foi
Je peux pas rester au fond du puit
A pleurer toutes mes nuits

Pour ceux qui ne m’ont pas trahis
Il faut que je continue
Même si ça me tue
Et même si c’est loin d’être fini

Même si je dois encore tomber
Si je dois encore verser des larmes
Même si je dois être lacérée de lames
Faudra toujours que je continue à avancer

Même si je vais perdre de vue le Soleil
Même si j’aurai envie de monter au ciel
Faudra que j’avance toujours plus loin
Avec ou sans vos mains

Parce que là, c’est mon combat
C’est ma lutte à moi
Contre cette autre moi que je déteste
Avec le peu de foi qu’il me reste

C’est ma bataille petit à petit
Pour m’imposer ici bas
C’est ma bataille contre moi
Pour vivre avec ceux d’ici

Je garde ma bulle, mon monde
Parce que vivre sur cette terre immonde
C’est impossible pour moi
Mais je commence tout de même le combat

C’est ma bataille contre la mort
C’est ma bataille, encore
C’est ma bataille contre moi
C’est ma bataille contre tout ça

Je reste toujours moi même
Tout en aidant ceux que j’aime
Je change pas pour un combat
Jusqu’au bout, je serai moi

C’est ma bataille sans raison
C’est ma bataille de tout façon
C’est ma bataille contre les larmes
C’est ma bataille avec toutes mes armes

Je me relève pour vous
Je me relève pour ce monde de fou
Dans lequel je vis qu’à moitié
Mais où je suis obligée de respirer

C’est ma bataille de demain
C’est ma bataille de chaque matin
C’est ma bataille pour le bonheur
C’est ma bataille depuis mon Ailleurs

Je reprend le combat
Après avoir été au plus bas
Je reprend les armes
Pour avoir verser trop de larmes

C’est ma bataille pour ma vie
C’est ma bataille contre le noir
C’est ma bataille pour l’Espoir
C’est ma bataille qui commence ici… .
Cindy Limpens

PostScriptum


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kə puʁʁε ʒə ɑ̃kɔʁə aʒute
ʒə pɑ̃sə deʒa avwaʁ tu di
ʒə pɑ̃sə avwaʁ fε ase dekʁi
puʁ ʁjɛ̃ kœ̃ pø mə devwale

ʒə pɑ̃sə avwaʁ ase pləʁe
ʒə pɑ̃sə kil ε tɑ̃ də sə ʁələve
ʒə sε pa u ʒə vεz- ale
ʒə sε pa si ʒə vεz- i aʁive

ʒə pø tuʒuʁz- esεje ɑ̃kɔʁə
tɑ̃te də mə batʁə plys fɔʁ
puʁ sø kə ʒεmə, ʒə dwa kɔ̃tinɥe
puʁ ø, ʒε pa lə dʁwa dabɑ̃dɔne

puʁ sø ki ʁεstə, ʒə lœʁ dwa bjɛ̃ sa
ynə batajə anime paʁ ma fwa
ʒə pø pa ʁεste o fɔ̃ dy pɥi
a pləʁe tutə mε nɥi

puʁ sø ki nə mɔ̃ pa tʁai
il fo kə ʒə kɔ̃tinɥ
mεmə si sa mə tɥ
e mεmə si sε lwɛ̃ dεtʁə fini

mεmə si ʒə dwaz- ɑ̃kɔʁə tɔ̃be
si ʒə dwaz- ɑ̃kɔʁə vεʁse dε laʁmə
mεmə si ʒə dwaz- εtʁə laseʁe də lamə
fodʁa tuʒuʁ kə ʒə kɔ̃tinɥ a avɑ̃se

mεmə si ʒə vε pεʁdʁə də vɥ lə sɔlεj
mεmə si ʒoʁε ɑ̃vi də mɔ̃te o sjεl
fodʁa kə ʒavɑ̃sə tuʒuʁ plys lwɛ̃
avεk u sɑ̃ vo mɛ̃

paʁsə kə la, sε mɔ̃ kɔ̃ba
sε ma lytə a mwa
kɔ̃tʁə sεtə otʁə mwa kə ʒə detεstə
avεk lə pø də fwa kil mə ʁεstə

sε ma batajə pəti a pəti
puʁ mɛ̃poze isi ba
sε ma batajə kɔ̃tʁə mwa
puʁ vivʁə avεk sø disi

ʒə ɡaʁdə ma bylə, mɔ̃ mɔ̃də
paʁsə kə vivʁə syʁ sεtə teʁə imɔ̃də
sεt- ɛ̃pɔsiblə puʁ mwa
mε ʒə kɔmɑ̃sə tu də mεmə lə kɔ̃ba

sε ma batajə kɔ̃tʁə la mɔʁ
sε ma batajə, ɑ̃kɔʁə
sε ma batajə kɔ̃tʁə mwa
sε ma batajə kɔ̃tʁə tu sa

ʒə ʁεstə tuʒuʁ mwa mεmə
tut- ɑ̃n- εdɑ̃ sø kə ʒεmə
ʒə ʃɑ̃ʒə pa puʁ œ̃ kɔ̃ba
ʒysko bu, ʒə səʁε mwa

sε ma batajə sɑ̃ ʁεzɔ̃
sε ma batajə də tu fasɔ̃
sε ma batajə kɔ̃tʁə lε laʁmə
sε ma batajə avεk tutə mεz- aʁmə

ʒə mə ʁəlεvə puʁ vu
ʒə mə ʁəlεvə puʁ sə mɔ̃də də fu
dɑ̃ ləkεl ʒə vis ka mwatje
mεz- u ʒə sɥiz- ɔbliʒe də ʁεspiʁe

sε ma batajə də dəmɛ̃
sε ma batajə də ʃakə matɛ̃
sε ma batajə puʁ lə bɔnœʁ
sε ma batajə dəpɥi mɔ̃n- ajœʁ

ʒə ʁəpʁɑ̃ lə kɔ̃ba
apʁεz- avwaʁ ete o plys ba
ʒə ʁəpʁɑ̃ lεz- aʁmə
puʁ avwaʁ vεʁse tʁo də laʁmə

sε ma batajə puʁ ma vi
sε ma batajə kɔ̃tʁə lə nwaʁ
sε ma batajə puʁ lεspwaʁ
sε ma batajə ki kɔmɑ̃sə isi…