Poème-France.com

Poeme : Même Les Hommes Pleurent… (2)Même Les Hommes Pleurent… (2)

J’ai pas eu le temps tout écrire
Je t’ai vu trop vite partir
J’ai pas eu le temps de tout dire
Parce qu’on a trop vite perdu ton sourire

J’ai tout le temps remis ça au lendemain
Que t’es plus là pour le lire maintenant
Ce poème sur les hommes qui pleurent
Ce poème sur les hommes qui ont un cœur

Tu sais, le tien vaut de l’or
C’est pour ça qu’elle t’a prit, la mort
Tout n’a pas été rose, mais tu as su continuer
Tu as su passer les difficultés

Et un soir, tu m’as appelée
J’ai demandé qui était à l’appareil
Mais tu n’as pas répondu, tu pleurais
T’as raccroché, puis t’as fait pareil

J’ai essayé de te parler, de te rassurer
J’ai pas entendu ta voix
Tes larmes t’ont laissées coi
Mais je pense que tu m’as écoutée

Le lendemain, on en a reparlé
Et tu étais si gêné d’avoir mis à jour tes pleurs
Olie, laisse moi te rassurer
Même les hommes pleurent…

J’aurais voulu te donner cet écrit
Mais t’es parti trop rapidement
Et j’ai pas eu le temps
De t’écrire ce que je t’ai dit

T’es quelqu’un de formidable
Quelqu’un de vraiment remarquable
Je pourrais encore écrire ma Haine
Ou partager toute ma Peine

Mais à quoi bon continuer
Je sais que ça va pas te ramener
Je sais que tu nous a quitté
Et qu’avant un moment, on va pas te retrouver

Tous s’est arrangé après ton appel
Vous vous êtes retrouvés, toi et elle
Mais personne n’est éternel
Alors, un jour, t’es monté au ciel

Elle me l’a annoncé un soir
Et j’en suis restée muette un moment
C’était si soudain, un instant
C’était pas possible, un hasard

J’y ai pas tout de suite cru
Pourtant la mort t’as abattu
J’ai cru que c’était un cauchemar
Mais c’était trop tard

Des larmes ont coulées
Des cœurs brisés
De la tristesse ancrée
C’est tout ce qu’il nous est resté

Ca fait plus de cinq mois
Mais je m’y fais toujours pas
Je veux pas y croire
Pourtant c’est arrivé, c’est trop tard

Je sais pas si tu recevras ce message
Si ça formera un sourire sur ton visage
Mais je tenais à t’écrire un petit poème
A toi que toujours on aime

J’aurais voulu qu’il soit fait de moins de douleurs
Mais les circonstances font que mon écrit est ainsi
Olie c’est un cri de mon cœur qui te dit :
MËME LES HOMMES PLEURENT… .
Cindy Limpens

PostScriptum

J’avais déjà écrit un poème pour toi, Olie… Mais je le trouvais pas assez bien, alors je le réécrirai jusqu’à ce qu’il soit bien pour toi… tu nous manques tellement, tu sais… je sais qu’on se reverra, je sais… Mais ton absence est un gouffre


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pa y lə tɑ̃ tut- ekʁiʁə
ʒə tε vy tʁo vitə paʁtiʁ
ʒε pa y lə tɑ̃ də tu diʁə
paʁsə kɔ̃n- a tʁo vitə pεʁdy tɔ̃ suʁiʁə

ʒε tu lə tɑ̃ ʁəmi sa o lɑ̃dəmɛ̃
kə tε plys la puʁ lə liʁə mɛ̃tənɑ̃
sə pɔεmə syʁ lεz- ɔmə ki pləʁe
sə pɔεmə syʁ lεz- ɔmə ki ɔ̃ œ̃ kœʁ

ty sε, lə tjɛ̃ vo də lɔʁ
sε puʁ sa kεllə ta pʁi, la mɔʁ
tu na pa ete ʁozə, mε ty a sy kɔ̃tinɥe
ty a sy pase lε difikylte

e œ̃ swaʁ, ty ma apəle
ʒε dəmɑ̃de ki etε a lapaʁεj
mε ty na pa ʁepɔ̃dy, ty pləʁε
ta ʁakʁoʃe, pɥi ta fε paʁεj

ʒε esεje də tə paʁle, də tə ʁasyʁe
ʒε pa ɑ̃tɑ̃dy ta vwa
tε laʁmə- tɔ̃ lεse kwa
mε ʒə pɑ̃sə kə ty ma ekute

lə lɑ̃dəmɛ̃, ɔ̃n- ɑ̃n- a ʁəpaʁle
e ty etε si ʒεne davwaʁ miz- a ʒuʁ tε plœʁ
ɔli, lεsə mwa tə ʁasyʁe
mεmə lεz- ɔmə pləʁe…

ʒoʁε vuly tə dɔne sεt ekʁi
mε tε paʁti tʁo ʁapidəmɑ̃
e ʒε pa y lə tɑ̃
də tekʁiʁə sə kə ʒə tε di

tε kεlkœ̃ də fɔʁmidablə
kεlkœ̃ də vʁεmɑ̃ ʁəmaʁkablə
ʒə puʁʁεz- ɑ̃kɔʁə ekʁiʁə ma-εnə
u paʁtaʒe tutə ma pεnə

mεz- a kwa bɔ̃ kɔ̃tinɥe
ʒə sε kə sa va pa tə ʁaməne
ʒə sε kə ty nuz- a kite
e kavɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃, ɔ̃ va pa tə ʁətʁuve

tus sεt- aʁɑ̃ʒe apʁε tɔ̃n- apεl
vu vuz- εtə ʁətʁuve, twa e εllə
mε pεʁsɔnə nεt- etεʁnεl
alɔʁ, œ̃ ʒuʁ, tε mɔ̃te o sjεl

εllə mə la anɔ̃se œ̃ swaʁ
e ʒɑ̃ sɥi ʁεste mɥεtə œ̃ mɔmɑ̃
setε si sudɛ̃, œ̃n- ɛ̃stɑ̃
setε pa pɔsiblə, œ̃-azaʁ

ʒi ε pa tu də sɥitə kʁy
puʁtɑ̃ la mɔʁ ta abaty
ʒε kʁy kə setε œ̃ koʃəmaʁ
mε setε tʁo taʁ

dε laʁməz- ɔ̃ kule
dε kœʁ bʁize
də la tʁistεsə ɑ̃kʁe
sε tu sə kil nuz- ε ʁεste

ka fε plys də sɛ̃k mwa
mε ʒə mi fε tuʒuʁ pa
ʒə vø pa i kʁwaʁə
puʁtɑ̃ sεt- aʁive, sε tʁo taʁ

ʒə sε pa si ty ʁəsεvʁa sə mesaʒə
si sa fɔʁməʁa œ̃ suʁiʁə syʁ tɔ̃ vizaʒə
mε ʒə tənεz- a tekʁiʁə œ̃ pəti pɔεmə
a twa kə tuʒuʁz- ɔ̃n- εmə

ʒoʁε vuly kil swa fε də mwɛ̃ də dulœʁ
mε lε siʁkɔ̃stɑ̃sə fɔ̃ kə mɔ̃n- ekʁi εt- ɛ̃si
ɔli sεt- œ̃ kʁi də mɔ̃ kœʁ ki tə di :
mεmə lεz- ɔmə pləʁe…