Poème-France.com

Poeme : Je Te Dirais…Je Te Dirais…

Si je pouvais te voir, je te dirais
Que ces mensonges, c’est le passé
Que j’ai fini par oublier
Que je dois continuer à avancer

Je te dirais que maintenant
C’est chacun pour soi
Que je savais depuis longtemps
Qu’il y aurai pas de toi et moi

Je te dirais que j’y ai cru
Mais que tout ça c’est du vent
Que dans mon cœur tu n’es plus
Que c’est chacun son chemin maintenant

Je te dirais que si rien n’a commencé
Parce que j’ai souvent hésité
Que maintenant y a plus rien à espérer
Parce qu’on peut pas s’aimer

Je te dirais que ma confiance est morte
Elle ne valait déjà pas grand chose
Désormais, mon cœur te ferme ses portes
Comme devant ton image, mes paupières se closent

Je te dirais qu’il n’y a pas eu d’histoire
Que j’ai fini par cesser d’y croire
Que toi et moi ça n’existera jamais
Y a trop de tabou, trop de secrets

Je te dirais que j’ai fini par l’accepter
Que j’ai fini par me faire à l’idée
Que ces « je t’aime » ne valaient rien
Qu’on ne se tiendra jamais la main

Je te dirais que j’ai fini par avancer
Que c’est plus toi qui me déroutes
Que même si je perds ma route
C’est pas toi qui m’empêche de continuer

Si je pouvais te voir rien qu’une fois
Je te dirais tout ça d’une petite voix
Encore un peu timide de te voir
Mais certaine qu’en toi il n’y a aucun Espoir.
Cindy Limpens

PostScriptum


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒə puvε tə vwaʁ, ʒə tə diʁε
kə sε mɑ̃sɔ̃ʒə, sε lə pase
kə ʒε fini paʁ ublje
kə ʒə dwa kɔ̃tinɥe a avɑ̃se

ʒə tə diʁε kə mɛ̃tənɑ̃
sε ʃakœ̃ puʁ swa
kə ʒə savε dəpɥi lɔ̃tɑ̃
kil i oʁε pa də twa e mwa

ʒə tə diʁε kə ʒi ε kʁy
mε kə tu sa sε dy vɑ̃
kə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty nε plys
kə sε ʃakœ̃ sɔ̃ ʃəmɛ̃ mɛ̃tənɑ̃

ʒə tə diʁε kə si ʁjɛ̃ na kɔmɑ̃se
paʁsə kə ʒε suvɑ̃ ezite
kə mɛ̃tənɑ̃ i a plys ʁjɛ̃ a εspeʁe
paʁsə kɔ̃ pø pa sεme

ʒə tə diʁε kə ma kɔ̃fjɑ̃sə ε mɔʁtə
εllə nə valε deʒa pa ɡʁɑ̃ ʃozə
dezɔʁmε, mɔ̃ kœʁ tə fεʁmə sε pɔʁtə
kɔmə dəvɑ̃ tɔ̃n- imaʒə, mε popjεʁə sə kloze

ʒə tə diʁε kil ni a pa y distwaʁə
kə ʒε fini paʁ sese di kʁwaʁə
kə twa e mwa sa nεɡzistəʁa ʒamε
i a tʁo də tabu, tʁo də sεkʁε

ʒə tə diʁε kə ʒε fini paʁ laksεpte
kə ʒε fini paʁ mə fεʁə a lide
kə səs « ʒə tεmə » nə valε ʁjɛ̃
kɔ̃ nə sə tjɛ̃dʁa ʒamε la mɛ̃

ʒə tə diʁε kə ʒε fini paʁ avɑ̃se
kə sε plys twa ki mə deʁutə
kə mεmə si ʒə pεʁd ma ʁutə
sε pa twa ki mɑ̃pεʃə də kɔ̃tinɥe

si ʒə puvε tə vwaʁ ʁjɛ̃ kynə fwa
ʒə tə diʁε tu sa dynə pətitə vwa
ɑ̃kɔʁə œ̃ pø timidə də tə vwaʁ
mε sεʁtεnə kɑ̃ twa il ni a okœ̃ εspwaʁ.