Poème-France.com

Poeme : … Lake Of Blood…… Lake Of Blood…

Everybody must dive in this famous lake
Only beautiful, we have to make
Everybody has to cross it, only once
To know life with joy or sadness

(Chacun doit plonger dans ce fameux Lac
Que d’une telle beauté, nous devons rendre
Chacun doit le traverser, rien qu’une fois
Pour connaître la vie avec joie ou tristesse)

Hell and Heaven are the two ends
But there is only one choice to do
We have to decide
One way is for me, the other for you

(L’enfer et le Paradis en sont les deux fin
Mais il n’y a qu’un seul choix à faire
Nous devons décidés
Un chemin est pour moi, l’autre pour toi)

Everybody swims as he wants
Everybody thinks as he wants
Everybody searches for security
But nobody knows generosity

(Chacun nage comme il veut
Chacun pense comme il veut
Chacun cherche la sécurité
Mais personne ne connait la générosité)

Human is a foreigner for him and the others
Earth dies under his orders
He cries her wounds, but he’s still hurting her
And he kills his friends, his brothers

(L’humain est étranger à lui même et aux autres
La Terre meurt sous ses ordres
Il pleure ses blessures, mais il la blesse encore
Et il tue ses amis, ses frères)

His punishment is this lake and this battle
He must fight with his all might on his road
To live, to maintain his castle
Because he has only one chance in the lake of blood

(Sa punition est ce Lac et ces combats
Il doit se battre de toutes ses forces sur sa route
Pour vivre, pour entretenir son chateau
Parce qu’il n’a qu’une seule chance dans le Lac de Sang)

He must fight in this red water
To finish his life, to reach the shore
The water is dangerous, never generous
Sometimes good and soft, often proud and furious

(Il doit se battre dans cette eau rouge
Pour finir sa vie, pour atteindre la rive
L’eau est dangereuse, jamais généreuse
Parfois bonne et douce, souvent fière et furieuse)

Poor or rich, it’s the same way
Young or old, it’s the same life, sad or happy
The path is never as we say
There are many surprises… from destiny

(Pauvre ou riche, c’est le même chemin
Jeune ou vieux, c’est la même vie, triste ou joyeuse
Le chemin n’est pas toujours comme nous le disons
Il ya de nombreuses surprises… du Destin)

When we survive the lake of blood
The reward is the death, with angels or demons
Life flees, the silence is the master and we abandon
The Dark with a tip of hope, we leave the lake of blood.

(Quand nous survivons au Lac de Sang
La récompense est la mort, avec des Anges ou des Démons
La Vie fuit, le Silence est le maître et nosu abandonnons
Le Noir avec un bout d’Espoir, nous quittons le Lac de Sang)
Cindy Limpens

PostScriptum

Un tit essai en Anglais, j’espère qu’il vous plaira ^^
Merci au 3M pour son aide, pour ses corrections et pour avoir pris du temps pour mon poème, un grand MERCI : D (F) {} {} {}
Soyez indulgent ^^ C’est qu’un debut… (F) {} {} Merci à ceux qui m’ont lue


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

əvəʁibɔdi myst divə ɛ̃ ti famus lakə
ɔ̃li botifyl, wə-avə to makə
əvəʁibɔdi-as to kʁɔsz- it, ɔ̃li ɔ̃sə
to knɔw lifə wit ʒwa ɔʁ sadnεs

(ʃakœ̃ dwa plɔ̃ʒe dɑ̃ sə famø lak
kə dynə tεllə bote, nu dəvɔ̃ ʁɑ̃dʁə
ʃakœ̃ dwa lə tʁavεʁse, ʁjɛ̃ kynə fwa
puʁ kɔnεtʁə la vi avεk ʒwa u tʁistesə)

εll ɑ̃d əavɛ̃ aʁə tə two ɑ̃d
byt təʁə is ɔ̃li ɔnə ʃwasə to do
wə-avə to dəsidə
ɔnə wε is fɔʁ mə, tə ɔtœʁ fɔʁ iu

(lɑ̃fe e lə paʁadiz- ɑ̃ sɔ̃ lε dø fɛ̃
mεz- il ni a kœ̃ səl ʃwa a fεʁə
nu dəvɔ̃ deside
œ̃ ʃəmɛ̃ ε puʁ mwa, lotʁə puʁ twa)

əvəʁibɔdi swɛ̃z- a ə wɑ̃
əvəʁibɔdi tɛ̃kz- a ə wɑ̃
əvəʁibɔdi səaʁʃə fɔʁ səkyʁiti
byt nɔbɔdi knɔw ʒənəʁoziti

(ʃakœ̃ naʒə kɔmə il vø
ʃakœ̃ pɑ̃sə kɔmə il vø
ʃakœ̃ ʃεʁʃə la sekyʁite
mε pεʁsɔnə nə kɔnε la ʒeneʁozite)

ymɑ̃ is a fɔʁεɲe fɔʁ im ɑ̃d tə ɔtœʁ
əaʁt diz- œ̃de is ɔʁde
ə kʁiz- εʁ wund, byt əεs stij yʁtiŋ εʁ
ɑ̃d ə kijz- is fʁjɛ̃d, is bʁɔtœʁ

(lymɛ̃ εt- etʁɑ̃ʒe a lɥi mεmə e oz- otʁə
la teʁə məʁ su sεz- ɔʁdʁə
il plœʁə sε blesyʁə, mεz- il la blεsə ɑ̃kɔʁə
e il tɥ sεz- ami, sε fʁεʁəs)

is pyniʃme is ti lakə ɑ̃d ti batlə
ə myst fiɡt wit is al miɡt ɔ̃n- is ʁɔad
to livə, to mɛ̃tɛ̃ is kastlə
bəkozə ə-as ɔ̃li ɔnə ʃɑ̃sə ɛ̃ tə lakə ɔf blud

(sa pynisjɔ̃ ε sə lak e sε kɔ̃ba
il dwa sə batʁə də tutə sε fɔʁsə- syʁ sa ʁutə
puʁ vivʁə, puʁ ɑ̃tʁətəniʁ sɔ̃ ʃato
paʁsə kil na kynə sələ ʃɑ̃sə dɑ̃ lə lak də sɑ̃ʒ)

ə myst fiɡt ɛ̃ ti ʁεd wate
to finiʃ is lifə, to ʁəak tə ʃɔʁə
tə wate is dɑ̃ʒəʁus, nəve ʒənəʁus
sɔmətimə ɡud ɑ̃d sɔft, ɔftɛ̃ pʁud ɑ̃d fyʁjus

(il dwa sə batʁə dɑ̃ sεtə o ʁuʒə
puʁ finiʁ sa vi, puʁ atɛ̃dʁə la ʁivə
lo ε dɑ̃ʒəʁøzə, ʒamε ʒeneʁøzə
paʁfwa bɔnə e dusə, suvɑ̃ fjεʁə e fyʁjøzə)

puʁ ɔʁ ʁik, itεs tə samə wε
iuŋ ɔʁ ɔld, itεs tə samə lifə, sad ɔʁ-api
tə pat is nəve a wə sε
təʁə aʁə mani syʁpʁizə… fʁɔm dεstini

(povʁə u ʁiʃə, sε lə mεmə ʃəmɛ̃
ʒənə u vjø, sε la mεmə vi, tʁistə u ʒwajøzə
lə ʃəmɛ̃ nε pa tuʒuʁ kɔmə nu lə dizɔ̃
il ia də nɔ̃bʁøzə syʁpʁizə… dy dεstin)

wɛ̃ wə syʁvivə tə lakə ɔf blud
tə ʁəwaʁ is tə dəat, wit ɑ̃ʒεlz- ɔʁ dəmɔ̃
lifə fli, tə silɑ̃sə is tə maste ɑ̃d wə abɑ̃dɔ̃
tə daʁk wit a tip ɔf ɔpə, wə ləavə tə lakə ɔf blud.

(kɑ̃ nu syʁvivɔ̃z- o lak də sɑ̃
la ʁekɔ̃pɑ̃sə ε la mɔʁ, avεk dεz- ɑ̃ʒəz- u dε demɔ̃
la vi fɥi, lə silɑ̃sə ε lə mεtʁə e nozy abɑ̃dɔnɔ̃
lə nwaʁ avεk œ̃ bu dεspwaʁ, nu kitɔ̃ lə lak də sɑ̃ʒ)