Poème-France.com

Poeme : Mots Muets.Mots Muets.

Les mots se bousculent dans ma tête
Je sais que je dois m’expliquer
Mais à parler, je ne suis pas prête
J’ai peur d’en souffrir encore, d’en pleurer

Les mots restent coincés dans ma bouche
Je fait comme si cela ne me touche
Mais au fond de moi, je sais que j’ai pas le courage
Je ne veux plus avoir ses larmes sur mon visage

Je ne veux plus avoir à souffrir
Même si on pourrait dire que c’est la vie
Je voudrais avoir un peu de répit
Je ne demande qu’à sourire

Pour pouvoir m’exprimer, j’ai besoin de temps
Pour dire ce que j’en pense, ce que je ressens
Je ne veux pas qu’on m’en veuille de me taire
De ne pas me battre, de rester à terre

Les mots se mélangent et me consume
Ils se bousculent à la pointe de ma plume
Et j’essaye d’y mettre de l’ordre,
Ils sont agressifs, ils vont me mordre

Les mots se lient, se ressemblent
Je tiens à les mettre ensemble
Pour faire une suite un peu logique
Pourtant, j’ai pas de don magique

Je ne veux plus qu’on me pose de questions
Je le fais moi même à en perdre la raison
J’essaye de ne pas trop y réfléchir, y penser
Mais je n’y arrive pas et je ne veux pas me l’avouer

J’ai mal de tous ces mots qui m’attaquent
J’ai essayé de me battre, je contre-attaque
Cependant, je manque de forces et d’Espoir
Je ne parviens plus à battre le noir

Les mots se font plus discrets ces temps-ci
Je les exhorte à quitter mon esprit
Ils ont refusé sans me laisser une chance
Et j’ai perdu le peu de ma puissance

Les mots sont limités, ils se cachent
Et pourtant moi, je m’y attache
Ils font partis de mon Univers
J’écris dans ma bulle, mon Paradis sur Terre

Je n’ai plus le courage de me battre plus fort
Je renonce à me relever, peut-être à tort
Du temps, j’en ai besoin sans en avoir assez
Pour l’instant, je ne peux, je ne veux pas parler

Je n’ai de toute évidence plus rien à dire
Même si je suis encore entrain d’écrire
Ces poèmes sont ma drogue, ma vie
Ma plume est ma seule bouée, ma survie

Les mots sont si dangereux, voire meurtrier
Et c’est pour ça que je ne veux plus en prononcer
Et même si je les écrit, ils sont absent
Parce que pour mon cœur, ils ont été si blessant

Les mots en moi se font muets
Ils ont créé bon nombres de mes pleurs
Je préfère les mots muets que destructeurs
C’est pourquoi, désormais, je me tais.
Cindy Limpens

PostScriptum

Merci à ceux qui ont lu est poème pareil… (F)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε mo sə buskyle dɑ̃ ma tεtə
ʒə sε kə ʒə dwa mεksplike
mεz- a paʁle, ʒə nə sɥi pa pʁεtə
ʒε pœʁ dɑ̃ sufʁiʁ ɑ̃kɔʁə, dɑ̃ pləʁe

lε mo ʁεste kwɛ̃se dɑ̃ ma buʃə
ʒə fε kɔmə si səla nə mə tuʃə
mεz- o fɔ̃ də mwa, ʒə sε kə ʒε pa lə kuʁaʒə
ʒə nə vø plysz- avwaʁ sε laʁmə- syʁ mɔ̃ vizaʒə

ʒə nə vø plysz- avwaʁ a sufʁiʁ
mεmə si ɔ̃ puʁʁε diʁə kə sε la vi
ʒə vudʁεz- avwaʁ œ̃ pø də ʁepi
ʒə nə dəmɑ̃də ka suʁiʁə

puʁ puvwaʁ mεkspʁime, ʒε bəzwɛ̃ də tɑ̃
puʁ diʁə sə kə ʒɑ̃ pɑ̃sə, sə kə ʒə ʁəsɛ̃
ʒə nə vø pa kɔ̃ mɑ̃ vœjə də mə tεʁə
də nə pa mə batʁə, də ʁεste a teʁə

lε mo sə melɑ̃ʒe e mə kɔ̃symə
il sə buskyle a la pwɛ̃tə də ma plymə
e ʒesεj di mεtʁə də lɔʁdʁə,
il sɔ̃t- aɡʁesif, il vɔ̃ mə mɔʁdʁə

lε mo sə lje, sə ʁəsɑ̃ble
ʒə tjɛ̃z- a lε mεtʁə ɑ̃sɑ̃blə
puʁ fεʁə ynə sɥitə œ̃ pø lɔʒikə
puʁtɑ̃, ʒε pa də dɔ̃ maʒikə

ʒə nə vø plys kɔ̃ mə pozə də kεstjɔ̃
ʒə lə fε mwa mεmə a ɑ̃ pεʁdʁə la ʁεzɔ̃
ʒesεj də nə pa tʁo i ʁefleʃiʁ, i pɑ̃se
mε ʒə ni aʁivə pa e ʒə nə vø pa mə lavue

ʒε mal də tus sε mo ki matake
ʒε esεje də mə batʁə, ʒə kɔ̃tʁə atakə
səpɑ̃dɑ̃, ʒə mɑ̃kə də fɔʁsəz- e dεspwaʁ
ʒə nə paʁvjɛ̃ plysz- a batʁə lə nwaʁ

lε mo sə fɔ̃ plys diskʁε sε tɑ̃ si
ʒə lεz- εɡzɔʁtə a kite mɔ̃n- εspʁi
ilz- ɔ̃ ʁəfyze sɑ̃ mə lεse ynə ʃɑ̃sə
e ʒε pεʁdy lə pø də ma pɥisɑ̃sə

lε mo sɔ̃ limite, il sə kaʃe
e puʁtɑ̃ mwa, ʒə mi ataʃə
il fɔ̃ paʁti də mɔ̃n- ynive
ʒekʁi dɑ̃ ma bylə, mɔ̃ paʁadi syʁ teʁə

ʒə nε plys lə kuʁaʒə də mə batʁə plys fɔʁ
ʒə ʁənɔ̃sə a mə ʁələve, pø tεtʁə a tɔʁ
dy tɑ̃, ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃ sɑ̃z- ɑ̃n- avwaʁ ase
puʁ lɛ̃stɑ̃, ʒə nə pø, ʒə nə vø pa paʁle

ʒə nε də tutə evidɑ̃sə plys ʁjɛ̃ a diʁə
mεmə si ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃tʁɛ̃ dekʁiʁə
sε pɔεmə sɔ̃ ma dʁɔɡ, ma vi
ma plymə ε ma sələ bue, ma syʁvi

lε mo sɔ̃ si dɑ̃ʒəʁø, vwaʁə məʁtʁje
e sε puʁ sa kə ʒə nə vø plysz- ɑ̃ pʁonɔ̃se
e mεmə si ʒə lεz- ekʁi, il sɔ̃t- absɑ̃
paʁsə kə puʁ mɔ̃ kœʁ, ilz- ɔ̃ ete si blesɑ̃

lε moz- ɑ̃ mwa sə fɔ̃ mɥε
ilz- ɔ̃ kʁee bɔ̃ nɔ̃bʁə- də mε plœʁ
ʒə pʁefεʁə lε mo mɥε kə dεstʁyktœʁ
sε puʁkwa, dezɔʁmε, ʒə mə tε.