Poème-France.com

Poeme : 7 Epees De La Melancolie : I. Larmes.7 Epees De La Melancolie : I. Larmes.

I. Larmes

INTRO :

« Laissez moi vous comptez l’histoire des 7 épées
Qui ont chacune leur temps marqué
Ces 7 armes, ces 7 épées de la mélancolie
Sont un miroir de notre vie, de la vie,
Chacune a eu son propre forgeron
Qui lui a donné son nom… »

***

La première épée s’appelle « Larmes »
De loin la plus fragile des armes
Faite de cristal, elle a du charme
Bien plus tranchante qu’une lame
Elle détruit de nombreuses âmes
Aussi douce et destructrice qu’une femme

Au Moyen Age, elle a été forgée par « Zieux Bleroirun »
A peine eut-elle refroidie, qu’elle lui échappa des mains,
Tomba dans le Lac de Cristal, bien trop loin
Pour qu’il la rattrape. Il la chercha, en vain.
Le dur forgeron foula de nombreux chemins
Sans jamais la retrouver, pensant qu’elle n’était plus rien.

Ce gentil travailleur se noya dans ses pleurs,
Croyant avoir vu disparaître son épée du bonheur
Il a traversé de nombreuses forêt, tel un chasseur.
Cependant, ne trouvant plus son épée tant aimée
Et, enveloppé de remords pour l’avoir laisser s’échapper
Il décida de punir son pêcher, direction le bûcher.

Conduit sur le bûcher, sous les cris de ses compatriotes
Qui trouvaient son idée bien plus que sotte,
Tout vêtements lui fut enlevés jusqu’à ses bottes.
Le Forgeron, nu comme un ver, se laissa faire,
Ecoutant d’une sourde oreille les dernières prières
Continuant à pleurer sa chère épée, sa chaire.

Le feu prit vite, les flammes jaillirent tel en enfer
Elles ont cramé ce démon à la peau claire
Qui pensait être plus à condamné que Lucifer.
Les larmes de l’homme qui croyait son épée avoir perdu
L’eau de cristal de cette âme brûlée à vif, qui se tue
Pour une épée de mélancolie que naître il n’aura pas vu.
Cindy Limpens

PostScriptum

J’entame une suite en 7 poèmes… Je n’ai que les 4 premiers pr l’instant. Ils sont inspirés d’Apollinaire (&quot ; Alcools&quot ; ) , Merci à Tit Ange (F) {} : ) C’est grace to ique je les écrit ; ) … Merci à ceux qui me liront


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i. laʁmə

ɛ̃tʁo :

« lεse mwa vu kɔ̃te listwaʁə dε sεt epe
ki ɔ̃ ʃakynə lœʁ tɑ̃ maʁke
sε sεt aʁmə, sε sεt epe də la melɑ̃kɔli
sɔ̃t- œ̃ miʁwaʁ də nɔtʁə vi, də la vi,
ʃakynə a y sɔ̃ pʁɔpʁə fɔʁʒəʁɔ̃
ki lɥi a dɔne sɔ̃ nɔ̃… »

asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

la pʁəmjεʁə epe sapεllə « laʁməs »
də lwɛ̃ la plys fʁaʒilə dεz- aʁmə
fεtə də kʁistal, εllə a dy ʃaʁmə
bjɛ̃ plys tʁɑ̃ʃɑ̃tə kynə lamə
εllə detʁɥi də nɔ̃bʁøzəz- amə
osi dusə e dεstʁyktʁisə kynə famə

o mwajɛ̃ aʒə, εllə a ete fɔʁʒe paʁ « zjø bləʁwaʁyn »
a pεnə y tεllə ʁəfʁwadi, kεllə lɥi eʃapa dε mɛ̃,
tɔ̃ba dɑ̃ lə lak də kʁistal, bjɛ̃ tʁo lwɛ̃
puʁ kil la ʁatʁapə. il la ʃεʁʃa, ɑ̃ vɛ̃.
lə dyʁ fɔʁʒəʁɔ̃ fula də nɔ̃bʁø ʃəmɛ̃
sɑ̃ ʒamε la ʁətʁuve, pɑ̃sɑ̃ kεllə netε plys ʁjɛ̃.

sə ʒɑ̃til tʁavajœʁ sə nwaja dɑ̃ sε plœʁ,
kʁwajɑ̃ avwaʁ vy dispaʁεtʁə sɔ̃n- epe dy bɔnœʁ
il a tʁavεʁse də nɔ̃bʁøzə fɔʁε, tεl œ̃ ʃasœʁ.
səpɑ̃dɑ̃, nə tʁuvɑ̃ plys sɔ̃n- epe tɑ̃ εme
e, ɑ̃vəlɔpe də ʁəmɔʁd puʁ lavwaʁ lεse seʃape
il desida də pyniʁ sɔ̃ pεʃe, diʁεksjɔ̃ lə byʃe.

kɔ̃dɥi syʁ lə byʃe, su lε kʁi də sε kɔ̃patʁjɔtə
ki tʁuvε sɔ̃n- ide bjɛ̃ plys kə sɔtə,
tu vεtəmɑ̃ lɥi fy ɑ̃ləve ʒyska sε bɔtə.
lə fɔʁʒəʁɔ̃, ny kɔmə œ̃ vεʁ, sə lεsa fεʁə,
əkutɑ̃ dynə suʁdə ɔʁεjə lε dεʁnjεʁə pʁjεʁə
kɔ̃tinɥɑ̃ a pləʁe sa ʃεʁə epe, sa ʃεʁə.

lə fø pʁi vitə, lε flamə ʒajiʁe tεl ɑ̃n- ɑ̃fe
εlləz- ɔ̃ kʁame sə demɔ̃ a la po klεʁə
ki pɑ̃sε εtʁə plysz- a kɔ̃damne kə lysife.
lε laʁmə- də lɔmə ki kʁwajε sɔ̃n- epe avwaʁ pεʁdy
lo də kʁistal də sεtə amə bʁyle a vif, ki sə tɥ
puʁ ynə epe də melɑ̃kɔli kə nεtʁə il noʁa pa vy.