Poème-France.com

Poeme : Un Départ Insupportable



Un Départ Insupportable

Je te connais depuis pas beaucoup de temps, mais avec toi c’est pas comme avec d’autre ! ! !
Je le jour on a appris a bein se connître, était le jour oû tu m’a annoncer ton depart pour l’année suivante ! lorsque ta bouche c’est refermer ayant fini de m’exspliquer, j’était ruiner ! ! !
Je t’aimais énormement, cette journée lâ restera à jamais dans mon cœur, la journée de ta rencontre, on est rester ensemble a se caliner alors qu’a côté on avait nos ami que l’on a dorait ! !
Ce jour-lâ tu as choisir de rester avec moi, un choix que j’appreci et dont je te remercie ! ! !
Grâce a ça maintenent on s’adore ! ! le 1 aout ton depart il nous reste que environ deux semaine, j’ai peur de la vie sans toi, vrement tres peur ! ! tu ne sera plus à mes coter pour me soutenri, pour m’aider a surmonter les épreuves de la vie ! !
Un soir on se regardait et tu voyait en mes yeux de la mélancolie, tu m’as demender à quois je penser et je t’es répondu que j’avais peur que tu m’oubli ! ! ! tu m’as dit que tu ne pourrais jamais m’oubliais et que le week-end quand tu rentrerai bein tu veindrai a mes coter ! !
Malgres ça, j’ai peur ! ! ne plus t’avoir, lâ, sousou la main, quand j’en ai besoin ;
De marcher ds un souterrain sombre sans personne a mes coté pour me guider ;
Ce vide qui m’exaspere, j’ai besoin de toi, je ne pe me passer de toi ! !
Tu es ma drogue, ma seul envie de vivre c’est toi ! ! !
Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai ! ! ! !
Ne m’oublie pas, pense a moi ! ! ! !
Je t’aime ! ! ! ! ! !
Coktail De Fruit

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə kɔnε dəpɥi pa boku də tɑ̃, mεz- avεk twa sε pa kɔmə avεk dotʁə ! ! !
ʒə lə ʒuʁ ɔ̃n- a apʁiz- a bɛ̃ sə kɔnitʁə, etε lə ʒuʁ u ty ma anɔ̃se tɔ̃ dəpaʁ puʁ lane sɥivɑ̃tə ! lɔʁskə ta buʃə sε ʁəfεʁme εjɑ̃ fini də mεksplike, ʒetε ʁɥine ! ! !
ʒə tεmεz- enɔʁməmɑ̃, sεtə ʒuʁne la ʁεstəʁa a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, la ʒuʁne də ta ʁɑ̃kɔ̃tʁə, ɔ̃n- ε ʁεste ɑ̃sɑ̃blə a sə kaline alɔʁ ka kote ɔ̃n- avε noz- ami kə lɔ̃n- a dɔʁε ! !
sə ʒuʁ la ty a ʃwaziʁ də ʁεste avεk mwa, œ̃ ʃwa kə ʒapʁəsi e dɔ̃ ʒə tə ʁəmεʁsi ! ! !
ɡʁasə a sa mɛ̃təne ɔ̃ sadɔʁə ! ! lə œ̃n- au tɔ̃ dəpaʁ il nu ʁεstə kə ɑ̃viʁɔ̃ dø səmεnə, ʒε pœʁ də la vi sɑ̃ twa, vʁəmɑ̃ tʁə- pœʁ ! ! ty nə səʁa plysz- a mε kɔte puʁ mə sutɑ̃ʁi, puʁ mεde a syʁmɔ̃te lεz- epʁəvə də la vi ! !
œ̃ swaʁ ɔ̃ sə ʁəɡaʁdε e ty vwajε ɑ̃ mεz- iø də la melɑ̃kɔli, ty ma dəmɑ̃de a kwa ʒə pɑ̃se e ʒə tε ʁepɔ̃dy kə ʒavε pœʁ kə ty mubli ! ! ! ty ma di kə ty nə puʁʁε ʒamε mubljεz- e kə lə wik εnd kɑ̃ ty ʁɑ̃tʁəʁε bɛ̃ ty vɛ̃dʁε a mε kɔte ! !
malɡʁə- sa, ʒε pœʁ ! ! nə plys tavwaʁ, la, suzu la mɛ̃, kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃,
də maʁʃe de εs œ̃ suteʁɛ̃ sɔ̃bʁə sɑ̃ pεʁsɔnə a mε kɔte puʁ mə ɡide,
sə vidə ki mεɡzaspəʁə, ʒε bəzwɛ̃ də twa, ʒə nə pə mə pase də twa ! !
ty ε ma dʁɔɡ, ma səl ɑ̃vi də vivʁə sε twa ! ! !
ʒə tεmε, ʒə tεmə e ʒə tεməʁε ! ! !
nə mubli pa, pɑ̃sə a mwa ! ! !
ʒə tεmə ! ! !