Poeme : Un Départ Insupportable

Un Départ Insupportable

Je te connais depuis pas beaucoup de temps, mais avec toi c’est pas comme avec d’autre ! ! !
Je le jour on a appris a bein se connître, était le jour oû tu m’a annoncer ton depart pour l’année suivante ! lorsque ta bouche c’est refermer ayant fini de m’exspliquer, j’était ruiner ! ! !
Je t’aimais énormement, cette journée lâ restera à jamais dans mon cœur, la journée de ta rencontre, on est rester ensemble a se caliner alors qu’a côté on avait nos ami que l’on a dorait ! !
Ce jour-lâ tu as choisir de rester avec moi, un choix que j’appreci et dont je te remercie ! ! !
Grâce a ça maintenent on s’adore ! ! le 1 aout ton depart il nous reste que environ deux semaine, j’ai peur de la vie sans toi, vrement tres peur ! ! tu ne sera plus à mes coter pour me soutenri, pour m’aider a surmonter les épreuves de la vie ! !
Un soir on se regardait et tu voyait en mes yeux de la mélancolie, tu m’as demender à quois je penser et je t’es répondu que j’avais peur que tu m’oubli ! ! ! tu m’as dit que tu ne pourrais jamais m’oubliais et que le week-end quand tu rentrerai bein tu veindrai a mes coter ! !
Malgres ça, j’ai peur ! ! ne plus t’avoir, lâ, sousou la main, quand j’en ai besoin ;
De marcher ds un souterrain sombre sans personne a mes coté pour me guider ;
Ce vide qui m’exaspere, j’ai besoin de toi, je ne pe me passer de toi ! !
Tu es ma drogue, ma seul envie de vivre c’est toi ! ! !
Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai ! ! ! !
Ne m’oublie pas, pense a moi ! ! ! !
Je t’aime ! ! ! ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Départ Insupportable

  je=te=con=nais=de=puis=pas=beau=coup=de=temps=mais=a=vec=toi=cest=pas=com=me=a=vec=dau=tre 23
  je=le=jour=on=a=ap=pris=a=bein=se=con=nître=é=tait=le=jour=oû=tu=ma=an=non=cer=ton=de=part=pour=lan=née=sui=van=te=lors=que=ta=bou=che=cest=re=fer=mer=ay=ant=fi=ni=de=mexs=pli=quer=jé=tait=rui=ner 52
  je=tai=mais=é=norme=ment=cet=te=jour=née=lâ=res=te=ra=à=ja=mais=dans=mon=cœur=la=jour=née=de=ta=ren=con=tre=on=est=res=ter=en=sem=blea=se=ca=li=ner=a=lors=qua=cô=té=on=a=vait=nos=a=mi=que=lon=a=do=rait 55
  ce=jour=lâ=tu=as=choi=sir=de=res=ter=a=vec=moi=un=choix=que=jap=pre=ci=et=dont=je=te=re=mer=cie 26
  grâ=cea=ça=mainte=nent=on=sa=do=re=le=un=aout=ton=de=part=il=nous=res=te=que=en=vi=ron=deux=se=mai=ne=jai=peur=de=la=vie=sans=toi=vre=ment=tres=peur=tu=ne=se=ra=plus=à=mes=co=ter=pour=me=sou=ten=ri=pour=mai=der=a=sur=mon=ter=les=é=preu=ves=de=la=vie 66
  un=soir=on=se=re=gar=dait=et=tu=vo=yait=en=mes=yeux=de=la=mé=lan=co=lie=tu=mas=de=men=der=à=quois=je=pen=ser=et=je=tes=ré=pon=du=que=ja=vais=peur=que=tu=mou=bli=tu=mas=dit=que=tu=ne=pour=rais=ja=mais=mou=bliais=et=que=le=week=end=quand=tu=rentre=rai=bein=tu=vein=drai=a=mes=co=ter 73
  mal=gres=ça=jai=peur=ne=plus=ta=voir=lâ=sou=sou=la=main=quand=jen=ai=be=soin 19
  de=mar=cher=d=s=un=sou=ter=rain=som=bre=sans=per=son=ne=a=mes=co=té=pour=me=gui=der 23
  ce=vi=de=qui=mexas=pe=re=jai=be=soin=de=toi=je=ne=pe=me=pas=ser=de=toi 20
  tu=es=ma=dro=gue=ma=seul=en=vie=de=vi=vre=cest=toi 14
  je=tai=mais=je=tai=me=et=je=tai=me=rai 11
  ne=mou=blie=pas=pen=se=a=moi 8
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Un Départ Insupportable

  ʒə tə kɔnε dəpɥi pa boku də tɑ̃, mεz- avεk twa sε pa kɔmə avεk dotʁə ! ! !
  ʒə lə ʒuʁ ɔ̃n- a apʁiz- a bɛ̃ sə kɔnitʁə, etε lə ʒuʁ u ty ma anɔ̃se tɔ̃ dəpaʁ puʁ lane sɥivɑ̃tə ! lɔʁskə ta buʃə sε ʁəfεʁme εjɑ̃ fini də mεksplike, ʒetε ʁɥine ! ! !
  ʒə tεmεz- enɔʁməmɑ̃, sεtə ʒuʁne la ʁεstəʁa a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, la ʒuʁne də ta ʁɑ̃kɔ̃tʁə, ɔ̃n- ε ʁεste ɑ̃sɑ̃blə a sə kaline alɔʁ ka kote ɔ̃n- avε noz- ami kə lɔ̃n- a dɔʁε ! !
  sə ʒuʁ la ty a ʃwaziʁ də ʁεste avεk mwa, œ̃ ʃwa kə ʒapʁəsi e dɔ̃ ʒə tə ʁəmεʁsi ! ! !
  ɡʁasə a sa mɛ̃təne ɔ̃ sadɔʁə ! ! lə œ̃n- au tɔ̃ dəpaʁ il nu ʁεstə kə ɑ̃viʁɔ̃ dø səmεnə, ʒε pœʁ də la vi sɑ̃ twa, vʁəmɑ̃ tʁə- pœʁ ! ! ty nə səʁa plysz- a mε kɔte puʁ mə sutɑ̃ʁi, puʁ mεde a syʁmɔ̃te lεz- epʁəvə də la vi ! !
  œ̃ swaʁ ɔ̃ sə ʁəɡaʁdε e ty vwajε ɑ̃ mεz- iø də la melɑ̃kɔli, ty ma dəmɑ̃de a kwa ʒə pɑ̃se e ʒə tε ʁepɔ̃dy kə ʒavε pœʁ kə ty mubli ! ! ! ty ma di kə ty nə puʁʁε ʒamε mubljεz- e kə lə wik εnd kɑ̃ ty ʁɑ̃tʁəʁε bɛ̃ ty vɛ̃dʁε a mε kɔte ! !
  malɡʁə- sa, ʒε pœʁ ! ! nə plys tavwaʁ, la, suzu la mɛ̃, kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃,
  də maʁʃe de εs œ̃ suteʁɛ̃ sɔ̃bʁə sɑ̃ pεʁsɔnə a mε kɔte puʁ mə ɡide,
  sə vidə ki mεɡzaspəʁə, ʒε bəzwɛ̃ də twa, ʒə nə pə mə pase də twa ! !
  ty ε ma dʁɔɡ, ma səl ɑ̃vi də vivʁə sε twa ! ! !
  ʒə tεmε, ʒə tεmə e ʒə tεməʁε ! ! !
  nə mubli pa, pɑ̃sə a mwa ! ! !
  ʒə tεmə ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Un Départ Insupportable

  ʒə=tə=kɔ=nε=dəp=ɥi=pa=bo=ku=də=tɑ̃=mε=za=vεk=twa=sε=pa=kɔ=mə=a=vεk=do=tʁə 23
  ʒə=lə=ʒuʁ=ɔ̃=na=a=pʁi=za=bɛ̃sə=kɔ=ni=tʁə=e=tε=lə=ʒuʁ=u=ty=ma=a=nɔ̃=se=tɔ̃=də=paʁ=puʁ=la=ne=sɥi=vɑ̃=tə=lɔʁ=skə=ta=bu=ʃə=sε=ʁə=fεʁ=me=ε=jɑ̃=fi=ni=də=mεk=spli=ke=ʒe=tε=ʁɥi=ne 52
  ʒə=tε=mε=ze=nɔʁmə=mɑ̃=sε=tə=ʒuʁ=ne=la=ʁεs=tə=ʁa=a=ʒa=mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=la=ʒuʁ=ne=də=ta=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ɔ̃=nε=ʁεs=te=ɑ̃=sɑ̃=bləa=sə=ka=li=ne=a=lɔʁ=ka=ko=te=ɔ̃=na=vε=no=za=mi=kə=lɔ̃=na=dɔ=ʁε 55
  sə=ʒuʁ=la=ty=a=ʃwa=ziʁ=də=ʁεs=te=a=vεk=mwa=œ̃=ʃwa=kə=ʒa=pʁə=si=e=dɔ̃=ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si 26
  ɡʁasəa=sa=mɛ̃=tə=ne=ɔ̃=sa=dɔ=ʁə=lə=œ̃=na=u=tɔ̃=də=paʁ=il=nu=ʁεs=tə=kə=ɑ̃=vi=ʁɔ̃=dø=sə=mε=nə=ʒε=pœʁ=də=la=vi=sɑ̃=twa=vʁə=mɑ̃=tʁə=pœʁ=ty=nə=sə=ʁa=plys=za=mε=kɔ=te=puʁ=mə=su=tɑ̃=ʁi=puʁ=mε=de=a=syʁ=mɔ̃=te=lε=ze=pʁə=və=də=la=vi 67
  œ̃=swaʁ=ɔ̃sə=ʁə=ɡaʁ=dε=e=ty=vwa=jε=ɑ̃=mε=ziø=də=la=me=lɑ̃=kɔ=li=ty=ma=də=mɑ̃=de=a=kwa=ʒə=pɑ̃=se=e=ʒə=tε=ʁe=pɔ̃=dy=kə=ʒa=vε=pœʁ=kə=ty=mu=bli=ty=ma=di=kə=ty=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=mu=bljε=ze=kə=lə=wik=εnd=kɑ̃=ty=ʁɑ̃=tʁə=ʁε=bɛ̃=ty=vɛ̃=dʁε=a=mε=kɔ=te 73
  mal=ɡʁə=sa=ʒε=pœ=ʁə=nə=plys=ta=vwaʁ=la=su=zu=la=mɛ̃=kɑ̃=ʒɑ̃=nε=bə=zwɛ̃ 20
  də=maʁ=ʃe=de=ε=sə=œ̃=su=te=ʁɛ̃=sɔ̃=bʁə=sɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=a=mε=kɔ=te=puʁ=mə=ɡi=de 24
  sə=vi=də=ki=mεɡ=zas=pə=ʁə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa=ʒə=nə=pə=mə=pa=se=də=twa 21
  ty=ε=ma=dʁɔɡ=ma=səl=ɑ̃=vi=də=vi=vʁə=sε=twa 13
  ʒə=tε=mε=ʒə=tε=mə=e=ʒə=tε=mə=ʁε 11
  nə=mu=bli=pa=pɑ̃=sə=a=mwa 8
  ʒə=tε=mə 3

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/04/2006 23:50Max73

ton poême ma vraiment touché je sui presque dans la meme situation de ce poême mais moi je ne tente rien pour la retenir. ton poême est superbe continue et n’oublie jamais les moment que tu a eu avec elle.