Poème-France.com

Poeme : WcWc

J’ai écrit cette poésie après avoir nettoyé les WC du Quick Vendenheim le 8 avril 2008.
Sois fier de toi, Thésée, car tu n’as pas eu peur
Du Monstre en pénétrant sa sombre demeure.
Jamais tu ne Le vis mais Le sentis, humant ;
L’odeur chaude et âcre de boue et d’excréments.
Garçons et fillettes, vierges et innocents,
Tributs en pâture du roi des indécents,
Je ne peux les sauver, Le trouver et Le battre,
Dans un éclair rouge rendre pur l’albâtre.
J’attends encore celui qui sait manier le glaive,
Ou rendre à Augias la pureté d’Eve.
Les WC-homme puent à me rendre androgyne !
Les handicapés ne sont pas ceux que l’on pense,
Thésée, si tu me permets cette inconvenance,
Je crois que les hommes ont perdu le fil d’Urine.
Crapaud

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ekʁi sεtə pɔezi apʁεz- avwaʁ nεtwaje lε dubləve se dy kik vɑ̃dɑ̃εm lə ɥit avʁil dø milə ɥit.
swa fje də twa, teze, kaʁ ty na pa y pœʁ
dy mɔ̃stʁə ɑ̃ penetʁɑ̃ sa sɔ̃bʁə dəməʁə.
ʒamε ty nə lə vis mε lə sɑ̃ti, ymɑ̃,
lɔdœʁ ʃodə e akʁə də bu e dεkskʁemɑ̃.
ɡaʁsɔ̃z- e fijεtə, vjεʁʒəz- e inɔsɑ̃,
tʁibyz- ɑ̃ patyʁə dy ʁwa dεz- ɛ̃desɑ̃,
ʒə nə pø lε sove, lə tʁuve e lə batʁə,
dɑ̃z- œ̃n- eklεʁ ʁuʒə ʁɑ̃dʁə pyʁ lalbatʁə.
ʒatɑ̃z- ɑ̃kɔʁə səlɥi ki sε manje lə ɡlεvə,
u ʁɑ̃dʁə a oʒja la pyʁəte dəvə.
lε dubləve se ɔmə pɥe a mə ʁɑ̃dʁə ɑ̃dʁɔʒinə !
lεz- ɑ̃dikape nə sɔ̃ pa sø kə lɔ̃ pɑ̃sə,
teze, si ty mə pεʁmε sεtə ɛ̃kɔ̃vənɑ̃sə,
ʒə kʁwa kə lεz- ɔməz- ɔ̃ pεʁdy lə fil dyʁinə.