Poeme : Wc

Wc

J’ai écrit cette poésie après avoir nettoyé les WC du Quick Vendenheim le 8 avril 2008.
Sois fier de toi, Thésée, car tu n’as pas eu peur
Du Monstre en pénétrant sa sombre demeure.
Jamais tu ne Le vis mais Le sentis, humant ;
L’odeur chaude et âcre de boue et d’excréments.
Garçons et fillettes, vierges et innocents,
Tributs en pâture du roi des indécents,
Je ne peux les sauver, Le trouver et Le battre,
Dans un éclair rouge rendre pur l’albâtre.
J’attends encore celui qui sait manier le glaive,
Ou rendre à Augias la pureté d’Eve.
Les WC-homme puent à me rendre androgyne !
Les handicapés ne sont pas ceux que l’on pense,
Thésée, si tu me permets cette inconvenance,
Je crois que les hommes ont perdu le fil d’Urine.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Wc

  jai=é=crit=cette=poé=siea=près=a=voir=net=toyé=les=w=c=du=qui=ck=ven=den=heim=le=hu=it=a=vril=deux=mille=hu=it 29
  sois=fier=de=toi=thé=sée=car=tu=nas=pas=eu=peur 12
  du=mons=tre=en=pé=né=trant=sa=som=bre=de=meure 12
  ja=mais=tu=ne=le=vis=mais=le=sen=tis=hu=mant 12
  lo=deur=chau=de=et=â=cre=de=boue=et=dex=créments 12
  gar=çons=et=fillet=tes=vi=er=ges=et=in=no=cents 12
  tri=buts=en=pâ=tu=re=du=roi=des=in=dé=cents 12
  je=ne=peux=les=sau=ver=le=trou=ver=et=le=bat=tre 13
  dans=un=é=clair=rou=ge=ren=dre=pur=lal=bâtre 11
  jat=tends=en=core=ce=lui=qui=sait=ma=nier=le=glaive 12
  ou=ren=dre=à=au=gi=as=la=pu=re=té=deve 12
  les=w=c=homme=puent=à=me=ren=drean=dro=gy=ne 12
  les=han=di=ca=pés=ne=sont=pas=ceux=que=lon=pense 12
  thé=sée=si=tu=me=permets=cet=te=in=con=ve=nance 12
  je=crois=que=les=hommes=ont=per=du=le=fil=du=rine 12
 • Phonétique : Wc

  ʒε ekʁi sεtə pɔezi apʁεz- avwaʁ nεtwaje lε dubləve se dy kik vɑ̃dɑ̃εm lə ɥit avʁil dø milə ɥit.
  swa fje də twa, teze, kaʁ ty na pa y pœʁ
  dy mɔ̃stʁə ɑ̃ penetʁɑ̃ sa sɔ̃bʁə dəməʁə.
  ʒamε ty nə lə vis mε lə sɑ̃ti, ymɑ̃,
  lɔdœʁ ʃodə e akʁə də bu e dεkskʁemɑ̃.
  ɡaʁsɔ̃z- e fijεtə, vjεʁʒəz- e inɔsɑ̃,
  tʁibyz- ɑ̃ patyʁə dy ʁwa dεz- ɛ̃desɑ̃,
  ʒə nə pø lε sove, lə tʁuve e lə batʁə,
  dɑ̃z- œ̃n- eklεʁ ʁuʒə ʁɑ̃dʁə pyʁ lalbatʁə.
  ʒatɑ̃z- ɑ̃kɔʁə səlɥi ki sε manje lə ɡlεvə,
  u ʁɑ̃dʁə a oʒja la pyʁəte dəvə.
  lε dubləve se ɔmə pɥe a mə ʁɑ̃dʁə ɑ̃dʁɔʒinə !
  lεz- ɑ̃dikape nə sɔ̃ pa sø kə lɔ̃ pɑ̃sə,
  teze, si ty mə pεʁmε sεtə ɛ̃kɔ̃vənɑ̃sə,
  ʒə kʁwa kə lεz- ɔməz- ɔ̃ pεʁdy lə fil dyʁinə.
 • Syllabes Phonétique : Wc

  ʒε=e=kʁi=sεtə=pɔ=e=zi=a=pʁε=za=vwaʁ=nε=twa=je=lε=du=blə=ve=se=dy=kik=vɑ̃=dɑ̃=εm=lə=ɥ=it=a=vʁil=dø=mi=lə=ɥ=it 34
  swa=fje=də=twa=te=ze=kaʁ=ty=na=pa=y=pœʁ 12
  dy=mɔ̃s=tʁə=ɑ̃=pe=ne=tʁɑ̃=sa=sɔ̃bʁə=də=mə=ʁə 12
  ʒa=mε=ty=nə=lə=vis=mε=lə=sɑ̃=ti=y=mɑ̃ 12
  lɔ=dœʁ=ʃo=də=e=akʁə=də=bu=e=dεk=skʁe=mɑ̃ 12
  ɡaʁ=sɔ̃=ze=fi=jε=tə=vjεʁ=ʒə=ze=i=nɔ=sɑ̃ 12
  tʁi=by=zɑ̃=pa=ty=ʁə=dy=ʁwa=dε=zɛ̃=de=sɑ̃ 12
  ʒə=nə=pø=lε=so=ve=lə=tʁu=ve=e=lə=batʁə 12
  dɑ̃=zœ̃=ne=klεʁ=ʁu=ʒə=ʁɑ̃=dʁə=pyʁ=lal=ba=tʁə 12
  ʒa=tɑ̃=zɑ̃=kɔʁə=səl=ɥi=ki=sε=ma=nje=lə=ɡlεvə 12
  u=ʁɑ̃=dʁə=a=o=ʒja=la=py=ʁə=te=də=və 12
  lε=dublə=ve=se=ɔ=mə=pɥe=a=mə=ʁɑ̃=dʁəɑ̃=dʁɔ=ʒinə 13
  lε=zɑ̃=di=ka=pe=nə=sɔ̃=pa=sø=kə=lɔ̃=pɑ̃sə 12
  te=ze=si=tymə=pεʁ=mε=sε=tə=ɛ̃=kɔ̃=və=nɑ̃sə 12
  ʒə=kʁwakə=lε=zɔ=mə=zɔ̃=pεʁ=dy=lə=fil=dy=ʁinə 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2011 15:25Petite Muse

vrailent sympa ton texte, bon courge à toi pour la prochaine corvée des lavages de wc de quick, on sent ta répugnance dans ton texte

Poème Scandale
Publié le 20/05/2011 18:53

L'écrit contient 139 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Crapaud

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs