Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Seul En Salle

Poème Solitude
Publié le 26/04/2011 20:26

L'écrit contient 318 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sextine.

Poete : Crapaud

Seul En Salle

Il est un mal profond pire qu’une brûlure
Au grill : un beau grand blond en formation-caisse
Qui déjà tape les ketchup/mayo sans stress.
Mes pleurs brûlent mes mains comm’ l’huile de friture
Des maxis sorties trop tôt. Ce gars sent l’arnaque !
Trois buns ronds, deux patties, laitue… C’est un Big Mac !

Pour toi, je transgressais les plus grands interdits,
Je fis un retour-salle un samedi midi.
Moi, ton cheezy d’amour, ta bouchée généreuse,
Fondante et chaude quand tu étais malheureuse.
Te serrer dans mes bras, être ton bun toaster,
Et j’eusse été le roi, un client à cinq heures.

Tu fais passer ton novice du froid au chaud,
En l’initiant aux plus appropriés des mots
Et des gestes. Je suis condamné à la salle
Où l’on salit les tables et remplit les poubelles,
Sans savoir le drame de l’homme à la tracel,
Sans se méfier de la proche bacchanale.

La directrice est là, lui dit « c’est bien, c’est bien,
Continue comme ça ! ». En te prenant la main,
Et croisant ton regard, met-il les serviettes,
Pendant qu’à genoux, je récure la cuvette ?
Menu Top dans la main, les enfants lui sourient,
Perdu dans les boules, j’éponge leur vomi.

J’ouvre une poubelle et déchire le sac
De nos feu rendez-vous bafrés par ce cosaque !
Je traine mon linceul qui trace son cortège
Dans la poussière du carrelage beige.
Au bout du long couloir, il est déchiqueté
Par les dents d’acier d’un monstre sans pitié.

Il n’y a plus de salade dans les frigos,
La nuit est venue, je fais face à mon ego :
Chevalier servant, je vois sur la terrasse,
Que se dégonfle et choit, mon château sans audace.
J’ai des sueurs froides et seul dans le noir, je crie,
Comme un « Cœur Caramel » dans la légumerie.
 • Pieds Hyphénique: Seul En Salle

  il=est=un=mal=pro=fond=pi=re=quu=ne=brû=lure 12
  au=grill=un=beau=grand=blond=en=for=ma=ti=on=caisse 12
  qui=dé=jà=tape=les=ket=chup=s=la=sh=mayo=sans=stress 13
  mes=pleurs=brû=lent=mes=mains=comml=hui=le=de=fri=ture 12
  des=maxis=sor=ties=trop=tôt=ce=gars=sent=lar=na=que 12
  trois=buns=ronds=deux=pat=ties=lai=tue=cest=un=big=mac 12

  pour=toi=je=trans=gres=sais=les=plus=grands=in=ter=dits 12
  je=fis=un=re=tour=sal=le=un=same=di=mi=di 12
  moi=ton=chee=zy=da=mour=ta=bou=chée=gé=né=reuse 12
  fon=dante=et=chau=de=quand=tu=é=tais=mal=heu=reuse 12
  te=ser=rer=dans=mes=bras=ê=tre=ton=bun=toas=ter 12
  et=jeus=se=é=té=le=roi=un=client=à=cinq=heures 12

  tu=fais=pas=ser=ton=no=vi=ce=du=froid=au=chaud 12
  en=li=ni=tiant=aux=plus=ap=pro=pri=és=des=mots 12
  et=des=gestes=je=suis=con=dam=né=à=la=sa=lle 12
  où=lon=sa=lit=les=tables=et=rem=plit=les=pou=bel=les 13
  sans=sa=voir=le=drame=de=lhom=me=à=la=tra=cel 12
  sans=se=mé=fier=de=la=pro=che=bac=cha=na=le 12

  la=di=rec=trice=est=là=lui=dit=cest=bien=cest=bien 12
  conti=nue=com=me=ça=en=te=pre=nant=la=main 11
  et=croi=sant=ton=re=gard=met=til=les=ser=viet=tes 12
  pen=dant=quà=ge=noux=je=ré=cu=re=la=cu=vette 12
  me=nu=top=dans=la=main=les=en=fants=lui=sou=rient 12
  per=du=dans=les=bou=les=jé=pon=ge=leur=vo=mi 12

  jouvre=u=ne=pou=bel=le=et=dé=chi=re=le=sac 12
  de=nos=feu=ren=dez=vous=ba=frés=par=ce=co=sa=que 13
  je=trai=ne=mon=lin=ceul=qui=tra=ce=son=cor=tège 12
  dans=la=pous=siè=re=du=car=re=la=ge=bei=ge 12
  au=bout=du=long=cou=loir=il=est=dé=chi=que=té 12
  par=les=dents=da=cier=dun=mons=tre=sans=pi=ti=é 12

  il=ny=a=plus=de=sa=la=de=dans=les=fri=gos 12
  la=nuit=est=ve=nue=je=fais=face=à=mon=e=go 12
  che=va=lier=ser=vant=je=vois=sur=la=ter=ras=se 12
  que=se=dé=gonfle=et=choit=mon=châ=teau=sans=au=dace 12
  jai=des=sueurs=froi=des=et=seul=dans=le=noir=je=crie 12
  comme=un=cœur=ca=ra=mel=dans=la=lé=gu=me=rie 12
 • Phonétique : Seul En Salle

  il εt- œ̃ mal pʁɔfɔ̃ piʁə kynə bʁylyʁə
  o ɡʁij : œ̃ bo ɡʁɑ̃ blɔ̃t- ɑ̃ fɔʁmasjɔ̃ kεsə
  ki deʒa tapə lε kεtʃyp slaʃ mεjo sɑ̃ stʁεs.
  mε plœʁ bʁyle mε mɛ̃ kɔmlɥilə də fʁityʁə
  dε maksi sɔʁti tʁo to. sə ɡaʁ sɑ̃ laʁnakə !
  tʁwa bœ̃ ʁɔ̃, dø pati, lεtɥ… sεt- œ̃ biɡ mak !

  puʁ twa, ʒə tʁɑ̃zɡʁesε lε plys ɡʁɑ̃z- ɛ̃tεʁdi,
  ʒə fi œ̃ ʁətuʁ salə œ̃ samədi midi.
  mwa, tɔ̃ ʃizi damuʁ, ta buʃe ʒeneʁøzə,
  fɔ̃dɑ̃tə e ʃodə kɑ̃ ty etε maləʁøzə.
  tə seʁe dɑ̃ mε bʁa, εtʁə tɔ̃ bœ̃ tɔaste,
  e ʒøsə ete lə ʁwa, œ̃ kljɑ̃ a sɛ̃k œʁ.

  ty fε pase tɔ̃ nɔvisə dy fʁwa o ʃo,
  ɑ̃ linisjɑ̃ o plysz- apʁɔpʁje dε mo
  e dε ʒεstə. ʒə sɥi kɔ̃damne a la salə
  u lɔ̃ sali lε tabləz- e ʁɑ̃pli lε pubεllə,
  sɑ̃ savwaʁ lə dʁamə də lɔmə a la tʁasεl,
  sɑ̃ sə mefje də la pʁoʃə bakanalə.

  la diʁεktʁisə ε la, lɥi dit « sε bjɛ̃, sε bjɛ̃,
  kɔ̃tinɥ kɔmə sa ! ». ɑ̃ tə pʁənɑ̃ la mɛ̃,
  e kʁwazɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ, mεt til lε sεʁvjεtə,
  pɑ̃dɑ̃ ka ʒənu, ʒə ʁekyʁə la kyvεtə ?
  məny tɔp dɑ̃ la mɛ̃, lεz- ɑ̃fɑ̃ lɥi suʁje,
  pεʁdy dɑ̃ lε bulə, ʒepɔ̃ʒə lœʁ vɔmi.

  ʒuvʁə ynə pubεllə e deʃiʁə lə sak
  də no fø ʁɑ̃de vu bafʁe paʁ sə kozakə !
  ʒə tʁεnə mɔ̃ lɛ̃səl ki tʁasə sɔ̃ kɔʁtεʒə
  dɑ̃ la pusjεʁə dy kaʁəlaʒə bεʒə.
  o bu dy lɔ̃ kulwaʁ, il ε deʃikəte
  paʁ lε dɑ̃ dasje dœ̃ mɔ̃stʁə sɑ̃ pitje.

  il ni a plys də saladə dɑ̃ lε fʁiɡo,
  la nɥi ε vənɥ, ʒə fε fasə a mɔ̃n- əɡo :
  ʃəvalje sεʁvɑ̃, ʒə vwa syʁ la teʁasə,
  kə sə deɡɔ̃flə e ʃwa, mɔ̃ ʃato sɑ̃z- odasə.
  ʒε dε sɥœʁ fʁwadəz- e səl dɑ̃ lə nwaʁ, ʒə kʁi,
  kɔmə yn « kœʁ kaʁaməl » dɑ̃ la leɡyməʁi.
 • Pieds Phonétique : Seul En Salle

  il=ε=tœ̃=mal=pʁɔ=fɔ̃=pi=ʁə=ky=nə=bʁy=lyʁə 12
  o=ɡʁij=œ̃=bo=ɡʁɑ̃=blɔ̃=tɑ̃=fɔʁ=ma=sjɔ̃=kε=sə 12
  ki=de=ʒa=tapə=lε=kεt=ʃyp=slaʃ=mε=jo=sɑ̃=stʁεs 12
  mε=plœʁ=bʁy=le=mε=mɛ̃=kɔm=lɥi=lə=də=fʁi=tyʁə 12
  dε=mak=si=sɔʁ=ti=tʁo=to=sə=ɡaʁ=sɑ̃=laʁ=nakə 12
  tʁwa=bœ̃=ʁɔ̃=dø=pa=ti=lε=tɥ=sε=tœ̃=biɡ=mak 12

  puʁ=twa=ʒə=tʁɑ̃z=ɡʁe=sε=lε=plys=ɡʁɑ̃=zɛ̃=tεʁ=di 12
  ʒə=fi=œ̃=ʁə=tuʁ=salə=œ̃=sa=mə=di=mi=di 12
  mwa=tɔ̃=ʃi=zi=da=muʁ=ta=bu=ʃe=ʒe=ne=ʁøzə 12
  fɔ̃=dɑ̃tə=e=ʃo=də=kɑ̃=ty=e=tε=ma=lə=ʁøzə 12
  tə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa=εtʁə=tɔ̃=bœ̃=tɔ=as=te 12
  e=ʒø=sə=e=te=lə=ʁwa=œ̃=kljɑ̃=a=sɛ̃k=œʁ 12

  ty=fε=pa=se=tɔ̃=nɔ=vi=sə=dy=fʁwa=o=ʃo 12
  ɑ̃=li=ni=sj=ɑ̃=o=plys=za=pʁɔ=pʁje=dε=mo 12
  e=dε=ʒεs=tə=ʒə=sɥi=kɔ̃=dan=a=la=sa=lə 12
  u=lɔ̃=sa=li=lε=tablə=ze=ʁɑ̃=pli=lε=pu=bεllə 12
  sɑ̃=sa=vwaʁlə=dʁa=mə=də=lɔ=mə=a=la=tʁa=sεl 12
  sɑ̃=sə=me=fje=də=la=pʁo=ʃə=ba=ka=na=lə 12

  la=di=ʁεk=tʁisə=ε=la=lɥi=dit=sε=bjɛ̃=sε=bjɛ̃ 12
  kɔ̃=tinɥ=kɔ=mə=sa=ɑ̃=tə=pʁə=nɑ̃=la=mɛ̃ 11
  e=kʁwa=zɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=mεt=til=lε=sεʁ=vjε=tə 12
  pɑ̃=dɑ̃=ka=ʒə=nu=ʒə=ʁe=ky=ʁə=la=ky=vεtə 12
  mə=ny=tɔp=dɑ̃=la=mɛ̃=lε=zɑ̃=fɑ̃=lɥi=su=ʁje 12
  pεʁ=dy=dɑ̃=lε=bu=lə=ʒe=pɔ̃=ʒə=lœʁ=vɔ=mi 12

  ʒuvʁə=y=nə=pu=bεl=lə=e=de=ʃi=ʁə=lə=sak 12
  də=no=fø=ʁɑ̃=de=vu=ba=fʁe=paʁ=sə=ko=zakə 12
  ʒə=tʁε=nə=mɔ̃=lɛ̃=səl=ki=tʁa=sə=sɔ̃=kɔʁ=tεʒə 12
  dɑ̃=la=pu=sjε=ʁə=dy=ka=ʁə=la=ʒə=bε=ʒə 12
  o=bu=dy=lɔ̃=ku=lwaʁ=il=ε=de=ʃi=kə=te 12
  paʁ=lε=dɑ̃=da=sje=dœ̃=mɔ̃s=tʁə=sɑ̃=pi=tj=e 12

  il=ni=a=plys=də=sa=la=də=dɑ̃=lε=fʁi=ɡo 12
  la=nɥi=ε=vənɥ=ʒə=fε=fa=sə=a=mɔ̃=nə=ɡo 12
  ʃə=va=lje=sεʁ=vɑ̃=ʒə=vwa=syʁ=la=te=ʁa=sə 12
  kə=sə=de=ɡɔ̃flə=e=ʃwa=mɔ̃=ʃa=to=sɑ̃=zo=dasə 12
  ʒε=dε=sɥœʁ=fʁwa=də=ze=səl=dɑ̃=lə=nwaʁ=ʒə=kʁi 12
  kɔmə=yn=kœʁ=ka=ʁa=məl=dɑ̃=la=le=ɡy=mə=ʁi 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.