Poème-France.com

Poeme : Folie Ou Amour ?Folie Ou Amour ?

L’amour est synonyme de vie,
Mais est-il synonyme de bonheur ?
Car d’amour, j’ai pleuré des heures,
Et tu n’étais pas là pour entendre mes cris.

Tu me manques, terriblement, atrocement.
Si seulement j’avais su, faire la part des choses,
Et voir ce que j’avais de plus important
Toi. Mais tu as voulu cette pause.

« Pause », petit mot pour grands effets.
Je n’avais pas vu dans le miroir ce reflet.
Tout m’est tombé dessus violement,
Lorsque je t’ai vu dans ce lit avec ton amant.

Je voulais me réparer, me reconstruire,
Mais pour cela, j’ai besoin de toi,
Je sais que je me trompe encore une fois,
En revenant vers toi, je risque le pire.

Tans pis, je prefère souffrir,
Que d’être loin de toi.
Au pire, je n’aurais plus qu’à mourir,
Pour te faire souffrir une seule fois…
Cughjo

PostScriptum

Souffrir en silence, c’est rester digne…
Ne jamais donner une impression de pitié…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lamuʁ ε sɛ̃ɔnimə də vi,
mεz- εt- il sɛ̃ɔnimə də bɔnœʁ ?
kaʁ damuʁ, ʒε pləʁe dεz- œʁ,
e ty netε pa la puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə mε kʁi.

ty mə mɑ̃k, teʁibləmɑ̃, atʁɔsəmɑ̃.
si sələmɑ̃ ʒavε sy, fεʁə la paʁ dε ʃozə,
e vwaʁ sə kə ʒavε də plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃
twa. mε ty a vuly sεtə pozə.

« pozə », pəti mo puʁ ɡʁɑ̃z- efε.
ʒə navε pa vy dɑ̃ lə miʁwaʁ sə ʁəflε.
tu mε tɔ̃be dəsy vjɔləmɑ̃,
lɔʁskə ʒə tε vy dɑ̃ sə li avεk tɔ̃n- amɑ̃.

ʒə vulε mə ʁepaʁe, mə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə,
mε puʁ səla, ʒε bəzwɛ̃ də twa,
ʒə sε kə ʒə mə tʁɔ̃pə ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
ɑ̃ ʁəvənɑ̃ vεʁ twa, ʒə ʁiskə lə piʁə.

tɑ̃ pi, ʒə pʁəfεʁə sufʁiʁ,
kə dεtʁə lwɛ̃ də twa.
o piʁə, ʒə noʁε plys ka muʁiʁ,
puʁ tə fεʁə sufʁiʁ ynə sələ fwa…