Poème-France.com

Poeme : Tant De Choses À Te DireTant De Choses À Te Dire

Il y a tant de choses que je voulais te dire,
Des mots importants, que mes gestes cachaient.
Longtemps, je me suis dis que tout ça, tu le savais,
Mais finalement, tu es partie dans un dernier sourire.

Il y a des anges que l’ont prie, que l’on éspere,
Et moi, je te pleure et t’implore.
Porter ton cerceuil a été une epreuve pire que la mort,
Maintenant, tu es au loin, tu as quitté la Terre.

Depuis ce moment, j’ai un peu grandi.
Dans ma tête et dans mon cœur.
Je suis devenu adulte quand tu es parti,
Et, même si je pleure, je n’ai plus peur.

Il y a tant de choses que je voulais te dire,
Que tu étais un grand ami, que tu me faisais rire,
Que tu étais trop gentil, trop bien pour mourir…
A présent, tu me manques, et ce n’est pas le pire…

Car ce n’est pas moi qui est perdu un ami,
Mais bien toute une communauté.
J’ai vu à ton enterrement plus de monde que dans ma vie.
Qu’ils te connaissent ou pas, tu vas leur manquer…

Flo, mon ami, mon frère
Chaque jour une pensée s’envole vers toi,
Pendant qu’une larme tombe par terre.
Et je pleure, je pleure encore une fois…
Cughjo

PostScriptum

Alors celui là ça faisait un moment que je souhaitais l’écrire, et maintenant que j’ai fait mon deuil, je pense en etre capable…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a tɑ̃ də ʃozə kə ʒə vulε tə diʁə,
dε moz- ɛ̃pɔʁtɑ̃, kə mε ʒεstə kaʃε.
lɔ̃tɑ̃, ʒə mə sɥi di kə tu sa, ty lə savε,
mε finaləmɑ̃, ty ε paʁti dɑ̃z- œ̃ dεʁnje suʁiʁə.

il i a dεz- ɑ̃ʒə kə lɔ̃ pʁi, kə lɔ̃n- espəʁə,
e mwa, ʒə tə plœʁə e tɛ̃plɔʁə.
pɔʁte tɔ̃ sεʁsəj a ete ynə εpʁəvə piʁə kə la mɔʁ,
mɛ̃tənɑ̃, ty ε o lwɛ̃, ty a kite la teʁə.

dəpɥi sə mɔmɑ̃, ʒε œ̃ pø ɡʁɑ̃di.
dɑ̃ ma tεtə e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
ʒə sɥi dəvəny adyltə kɑ̃ ty ε paʁti,
e, mεmə si ʒə plœʁə, ʒə nε plys pœʁ.

il i a tɑ̃ də ʃozə kə ʒə vulε tə diʁə,
kə ty etεz- œ̃ ɡʁɑ̃t- ami, kə ty mə fəzε ʁiʁə,
kə ty etε tʁo ʒɑ̃til, tʁo bjɛ̃ puʁ muʁiʁ…
a pʁezɑ̃, ty mə mɑ̃k, e sə nε pa lə piʁə…

kaʁ sə nε pa mwa ki ε pεʁdy œ̃n- ami,
mε bjɛ̃ tutə ynə kɔmynote.
ʒε vy a tɔ̃n- ɑ̃tεʁəmɑ̃ plys də mɔ̃də kə dɑ̃ ma vi.
kil tə kɔnεse u pa, ty va lœʁ mɑ̃ke…

flo, mɔ̃n- ami, mɔ̃ fʁεʁə
ʃakə ʒuʁ ynə pɑ̃se sɑ̃vɔlə vεʁ twa,
pɑ̃dɑ̃ kynə laʁmə tɔ̃bə paʁ teʁə.
e ʒə plœʁə, ʒə plœʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa…