Poème-France.com

Poeme : Dirty BarDirty Bar

Every night you come, I’m crying…
I can’t stop ’cause I left my heart in a dirty bar…
When I met you, it will never be the same thing…
You were dancin’ and I was sure I was mad…
It will never be the same thing, I think I’m goin’ to love…

Every morning you left me, I’m blooding…
Perhaps I will die but that’s not a problem…
I stopped livin’ a dark night in a dirty bar…
If I hated myself, if I hit myself, I was dying…
It will never be the same thing, I think I’m goin’ to love…

Every day I spend, I’m falling…
Because when you kissed me, in this dirty bar…
I believed that I could be lovin’… No matter if I’m sinking…
I was just a toy in your hands, but I’ll die for you…
It will never be the same thing, I think I’m goin’ to love…

Why did you play with me again ?
Now, I see my blood on the floor, in the dirty bar…
I was waiting for you and my heart falls down a last time…
Probably I could love you in paradise…
But you have already forgotten my little heart, he’s cryin’ a last time…
Cughjo

PostScriptum

Voilà une petite chanson que j’ai écris, il ne me reste plus qu’à composer la musique : /


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

əvəʁi niɡt iu kɔmə, iεm kʁiiŋ…
i kante stɔpkozə i lεft mi əaʁ ɛ̃ a diʁti baʁ…
wɛ̃ i mεt iu, it wij nəve bə tə samə tiŋ…
iu wəʁə dɑ̃sinɑ̃d i was syʁə i was mad…
it wij nəve bə tə samə tiŋ, i tɛ̃k iεm ɡwanto lɔvə…

əvəʁi mɔʁniŋ iu lεft mə, iεm bludiŋ…
pεʁapz- i wij di byt tatεs no a pʁɔblεm…
i stɔpεd livina daʁk niɡt ɛ̃ a diʁti baʁ…
if i-atεd mizεlf, if i it mizεlf, i was diiŋ…
it wij nəve bə tə samə tiŋ, i tɛ̃k iεm ɡwanto lɔvə…

əvəʁi dε i spɑ̃, iεm faliŋ…
bəkozə wɛ̃ iu kisεd mə, ɛ̃ ti diʁti baʁ…
i bəljəvεd ta i kuld bə lɔvin… no mate if iεm sɛ̃kiŋ…
i was ʒyst a twa ɛ̃ iuʁ-ɑ̃, byt iεl εl di fɔʁ iu…
it wij nəve bə tə samə tiŋ, i tɛ̃k iεm ɡwanto lɔvə…

wi did iu plε wit mə aɡɛ̃ ?
nɔw, i si mi blud ɔ̃ tə fluʁ, ɛ̃ tə diʁti baʁ…
i was wεtiŋ fɔʁ iu ɑ̃d mi əaʁ fal dɔwn a last timə…
pʁɔbabli i kuld lɔvə iu ɛ̃ paʁadizə…
byt iu-avə alʁəadi fɔʁɡɔtɛ̃ mi litlə əaʁ, əεs kʁiina last timə…