Poème-France.com

Poeme : Roi De PoussiereRoi De Poussiere

Si je voudrais voler comme le plus grand oiseau
Je n’aurais qu’a embarquer dans le plus grand des avions
Les memes ailes et la meme tete

Je prends le premier vole vers les cieux
Je subis l’agonie du patient qui fuis
La mort et la haine de son corps punis
Par le roi et la reine des lois
Mais les lois s’en iraient avec les rois

La poussiere n’a plus de refuge
Le soleil éclaire une terre nue
Et puis l’érosion qui gruge
Une vie qui continue

Les cheveux des femmes
Et les gemmes des cavernes
La peau lisse et les yeux brillants
L’océan vert d’une plage blanche

La poussiere n’a plus de refuge
Le soleil éclaire une terre nue
Et puis l’érosion qui gruge
Une vie qui continue

Une roche polie par l’eau verte
Les gemmes des bagues des grands rois
La peau et les yeux de la reine
L’océan d’un vert infini comme une page blanche

La poussière n’a plus de refuge
Le soleil s’est marié avec la lune
Pour ne pas etre seul
À regarder les hommes et les femmes
Les reines et les rois
Qui sont deja dans l’eau
Comme des roches trop vieilles
Se polissant avec les courants
Darkvid

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒə vudʁε vɔle kɔmə lə plys ɡʁɑ̃t- wazo
ʒə noʁε ka ɑ̃baʁke dɑ̃ lə plys ɡʁɑ̃ dεz- avjɔ̃
lε məməz- εləz- e la məmə tətə

ʒə pʁɑ̃ lə pʁəmje vɔlə vεʁ lε sjø
ʒə sybi laɡɔni dy pasjɑ̃ ki fɥi
la mɔʁ e la-εnə də sɔ̃ kɔʁ pyni
paʁ lə ʁwa e la ʁεnə dε lwa
mε lε lwa sɑ̃n- iʁε avεk lε ʁwa

la pusjəʁə na plys də ʁəfyʒə
lə sɔlεj eklεʁə ynə teʁə nɥ
e pɥi leʁozjɔ̃ ki ɡʁyʒə
ynə vi ki kɔ̃tinɥ

lε ʃəvø dε famə
e lε ʒamə dε kavεʁnə
la po lisə e lεz- iø bʁijɑ̃
lɔseɑ̃ vεʁ dynə plaʒə blɑ̃ʃə

la pusjəʁə na plys də ʁəfyʒə
lə sɔlεj eklεʁə ynə teʁə nɥ
e pɥi leʁozjɔ̃ ki ɡʁyʒə
ynə vi ki kɔ̃tinɥ

ynə ʁoʃə pɔli paʁ lo vεʁtə
lε ʒamə dε baɡ dε ɡʁɑ̃ ʁwa
la po e lεz- iø də la ʁεnə
lɔseɑ̃ dœ̃ vεʁ ɛ̃fini kɔmə ynə paʒə blɑ̃ʃə

la pusjεʁə na plys də ʁəfyʒə
lə sɔlεj sε maʁje avεk la lynə
puʁ nə pa εtʁə səl
a ʁəɡaʁde lεz- ɔməz- e lε famə
lε ʁεnəz- e lε ʁwa
ki sɔ̃ dəʒa dɑ̃ lo
kɔmə dε ʁoʃə tʁo vjεjə
sə pɔlisɑ̃ avεk lε kuʁɑ̃