Poeme : Under The Weight Of Your Clothes

Under The Weight Of Your Clothes

Under the weight of your clothes
You are a star without light
Keep a smile
Keep a hand
Keep a hope
I’ll keep a bright fire next to you
We know that what we love is not light

The kind of things we like to share
Are sleeping under a grey morning
With clouds and rain
The kind of things we like to share
Just need to be seen
To be saved

Take a walk and you will see
That what you like is just to be here
With your brothers
With the sky
Without dark
Another day is gonna come
Another night is gonna come
But they are all the same
Just a bit is different
It’s the way we act
The way we speak
The way we see the way

Under the weight of your stress
You are a moving star
That never keep an eye on anything
Keep an eye on your smile
Keep an eye on your hand
Keep your eyes on what you can call your hope
And after, i’ll keep a bright fire next to you
Hot and sweet, without talking, just look
What we like is not light
It’s beauty under this light

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Under The Weight Of Your Clothes

  un=der=the=weight=of=your=clo=thes 8
  you=a=re=a=star=wi=thout=light 8
  ke=ep=a=s=mi=le 6
  ke=ep=a=hand 4
  ke=ep=a=ho=pe 5
  il=l=keep=a=bright=fire=next=to=you 9
  we=k=now=that=w=hat=we=love=is=not=light 11

  the=kind=of=things=we=like=to=share 8
  are=s=lee=ping=un=der=a=grey=mor=ning 10
  wi=th=clouds=and=rain 5
  the=kind=of=things=we=like=to=share 8
  just=ne=ed=to=be=seen 6
  to=be=sa=ved 4

  ta=ke=a=walk=and=you=will=see 8
  that=w=hat=you=like=is=just=to=be=here 10
  wi=th=your=bro=thers 5
  wi=th=the=s=ky 5
  wi=thout=dark 3
  ano=ther=day=is=gon=na=co=me 8
  ano=ther=night=is=gon=na=co=me 8
  but=they=a=re=all=the=sa=me 8
  just=a=bit=is=dif=ferent 6
  its=the=way=we=act 5
  the=way=we=s=peak 5
  the=way=we=see=the=way 6

  un=der=the=weight=of=your=stress 7
  you=a=re=a=mo=ving=star 7
  that=ne=ver=keep=an=eyeon=a=ny=thing 9
  keep=an=eye=on=your=s=mi=le 8
  ke=ep=an=eye=on=your=hand 7
  keep=your=eyes=on=w=hat=you=can=call=your=hope 11
  and=af=ter=il=l=keep=a=bright=fire=next=to=you 12
  hot=and=s=weet=wi=thout=tal=king=just=look 10
  what=we=li=ke=is=not=light 7
  its=beau=ty=un=der=this=light 7
 • Phonétique : Under The Weight Of Your Clothes

  œ̃de tə wεɡt ɔf iuʁ klɔtə
  iu aʁə a staʁ witu liɡt
  kip a smilə
  kip a-ɑ̃
  kip a ɔpə
  iεl εl kip a bʁajt fiʁə nεkst to iu
  wə knɔw ta wa wə lɔvə is no liɡt

  tə kɛ̃d ɔf tiŋ wə likə to ʃaʁə
  aʁə slipiŋ œ̃de a ɡʁe mɔʁniŋ
  wit kludz- ɑ̃d ʁɛ̃
  tə kɛ̃d ɔf tiŋ wə likə to ʃaʁə
  ʒyst nid to bə sin
  to bə savεd

  takə a walk ɑ̃d iu wij si
  ta wa iu likə is ʒyst to bə əʁə
  wit iuʁ bʁɔtœʁ
  wit tə ski
  witu daʁk
  anɔtœʁ dε is ɡɔna kɔmə
  anɔtœʁ niɡt is ɡɔna kɔmə
  byt te aʁə al tə samə
  ʒyst a bit is difəʁe
  itεs tə wε wə akt
  tə wε wə spəak
  tə wε wə si tə wε

  œ̃de tə wεɡt ɔf iuʁ stʁεs
  iu aʁə a mɔviŋ staʁ
  ta nəve kip ɑ̃ εj ɔ̃n- anitiŋ
  kip ɑ̃ εj ɔ̃n- iuʁ smilə
  kip ɑ̃ εj ɔ̃n- iuʁ-ɑ̃
  kip iuʁ εjz- ɔ̃ wa iu kɑ̃ kal iuʁ ɔpə
  ɑ̃d afte, iεl εl kip a bʁajt fiʁə nεkst to iu
  o ɑ̃d swi, witu talkiŋ, ʒyst luk
  wa wə likə is no liɡt
  itεs boti œ̃de ti liɡt
 • Syllabes Phonétique : Under The Weight Of Your Clothes

  œ̃=de=tə=wεɡt=ɔf=i=uʁ=klɔtə 8
  i=u=aʁə=a=staʁ=wi=tu=liɡt 8
  kip=a=smi=lə 4
  kip=a-ɑ̃ 3
  kip=a=ɔ=pə 4
  i=εl=εl=kip=a=bʁajt=fiʁə=nεkst=to=i=u 11
  wə=knɔw=ta=wa=wə=lɔvə=is=no=liɡt 9

  tə=kɛ̃d=ɔf=tiŋ=wə=likə=to=ʃaʁə 8
  aʁə=sli=piŋ=œ̃=de=a=ɡʁe=mɔʁ=niŋ 9
  wit=klud=zɑ̃d=ʁɛ̃ 4
  tə=kɛ̃d=ɔf=tiŋ=wə=likə=to=ʃaʁə 8
  ʒyst=nid=to=bə=sin 5
  to=bə=sa=vεd 4

  takə=a=walk=ɑ̃d=i=u=wij=si 8
  ta=wa=i=u=likə=is=ʒyst=to=bə=ə=ʁə 11
  wit=i=uʁ=bʁɔ=tœ=ʁə 6
  wit=tə=ski 3
  wi=tu=daʁk 3
  a=nɔ=tœʁ=dε=is=ɡɔ=na=kɔmə 8
  a=nɔ=tœʁ=niɡt=is=ɡɔ=na=kɔmə 8
  byt=te=a=ʁə=al=tə=sa=mə 8
  ʒyst=a=bit=is=di=fə=ʁe 7
  i=tε=sə=tə=wε=wə=akt 7
  tə=wε=wə=spə=ak 5
  tə=wε=wə=si=tə=wε 6

  œ̃=de=tə=wεɡt=ɔf=i=uʁ=stʁεsə 8
  i=u=a=ʁə=a=mɔ=viŋ=staʁ 8
  tanə=ve=kip=ɑ̃=εj=ɔ̃=na=ni=tiŋ 9
  kip=ɑ̃=εj=ɔ̃=ni=uʁ=smi=lə 8
  kip=ɑ̃=εj=ɔ̃=ni=uʁ-ɑ̃ 7
  kip=i=uʁ=εj=zɔ̃=wa=i=u=kɑ̃=kal=i=uʁ=ɔpə 13
  ɑ̃d=af=te=i=εl=εl=kip=a=bʁajt=fiʁə=nεkst=to=i=u 14
  o=ɑ̃d=swi=wi=tu=tal=kiŋ=ʒyst=luk 9
  wa=wə=li=kə=is=no=liɡt 7
  i=tεsə=bo=ti=œ̃=de=ti=liɡt 8

PostScriptum

en anglais cette fois, sa parle un peu de ma vision de ce monde un peu confu…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/08/2005 23:50Cindy Limpens

Je ne sais pas si j’ai bien compris le texte, je suis pas experteen anglaismais je trouve ton poeme tres beau(d’apres ce ke j’ai compris), on y lit de l’espoir... (F) J’espere ne pas me tromper...

Auteur de Poésie
30/08/2005 23:39Lancu, Cooloost

un monde aveuglant de lumières falsifiées, a blinding world with fake lights.

Poème Vie
Publié le 15/08/2005 23:39

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Darkvid

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs