Poeme-France : Lecture Écrit Âge

Poeme : A Leaf

Poème Âge
Publié le 27/08/2005 06:37

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Darkvid

A Leaf

A leaf, a rope was made with leaf
She is not that important
But when she wants to give
She gives hard
Not only those who hate more
Are less abused by thieves
I really stand on another idea
I really lay on another bed
Tell me the links into this mix
On this mess of what world
Care about something u never thought about
Because the time will pass
And you will get opened, and closed
A door that never crack
A part of wood-love, and steel-hate
There is nothing much comming out
Exept a light and a hope
Clean view of mine
A mix of leaf wine
All eyes to that line
Procreate with these drinks
She is not that important
But when she wants to give
She gives hard, never too hard
 • Pieds Hyphénique: A Leaf

  a=leaf=a=rope=was=ma=de=wi=th=leaf 10
  she=is=not=that=im=por=tant 7
  but=w=hen=she=wants=to=gi=ve 8
  she=gi=ves=hard 4
  not=on=ly=tho=se=w=ho=ha=te=more 10
  a=re=less=a=bu=sed=by=thieves 8
  i=real=ly=stand=on=a=no=ther=i=dea 10
  i=real=ly=lay=on=a=no=ther=bed 9
  tell=me=the=links=in=to=this=mix 8
  on=this=mess=of=w=hat=world 7
  carea=bout=so=me=thing=u=ne=ver=thought=a=bout 11
  be=cau=se=the=ti=me=will=pass 8
  and=you=will=get=o=pe=ned=and=clo=sed 10
  a=door=that=ne=ver=crack 6
  a=part=of=wood=lo=ve=and=steel=ha=te 10
  the=re=is=no=thing=mu=ch=com=ming=out 10
  exept=a=light=and=a=ho=pe 7
  clean=view=of=mi=ne 5
  a=mix=of=leaf=wi=ne 6
  all=eyes=to=that=li=ne 6
  pro=crea=te=wi=th=the=se=drinks 8
  she=is=not=that=im=por=tant 7
  but=w=hen=she=wants=to=gi=ve 8
  she=gi=ves=hard=ne=ver=too=hard 8
 • Phonétique : A Leaf

  a ləaf, a ʁɔpə was madə wit ləaf
  ʃə is no ta ɛ̃pɔʁtɑ̃
  byt wɛ̃ ʃə wɑ̃ to ʒivə
  ʃə ʒivə-aʁ
  no ɔ̃li tozə wo-atə mɔʁə
  aʁə lεsz- abyzεd bi tjəvə
  i ʁəali stɑ̃d ɔ̃n- anɔtœʁ idəa
  i ʁəali lε ɔ̃n- anɔtœʁ bεd
  tεll mə tə lɛ̃kz- ɛ̃to ti miks
  ɔ̃ ti mεsz- ɔf wa wɔʁld
  kaʁə abu sɔmεtiŋ y nəve tuɡt abu
  bəkozə tə timə wij pas
  ɑ̃d iu wij ʒεt ɔpənεd, ɑ̃d klozεd
  a duʁ ta nəve kʁak
  a paʁ ɔf wud lɔvə, ɑ̃d stil-atə
  təʁə is nɔtiŋ myk kɔmiŋ u
  εɡzεpt a liɡt ɑ̃d a ɔpə
  kləɑ̃ vjεw ɔf minə
  a miks ɔf ləaf winə
  al εj to ta linə
  pʁɔkʁəatə wit təzə dʁɛ̃k
  ʃə is no ta ɛ̃pɔʁtɑ̃
  byt wɛ̃ ʃə wɑ̃ to ʒivə
  ʃə ʒivə-aʁ, nəve tu-aʁ
 • Pieds Phonétique : A Leaf

  aləaf=a=ʁɔ=pə=was=ma=də=wit=lə=af 10
  ʃə=is=no=ta=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 7
  byt=wɛ̃=ʃə=wɑ̃=to=ʒi=və 7
  ʃə=ʒi=və-aʁ 4
  no=ɔ̃=li=tozə=wo-a=tə=mɔʁə 8
  aʁə=lεs=za=by=zεd=bi=tjə=və 8
  iʁəa=li=stɑ̃d=ɔ̃=na=nɔ=tœʁ=i=də=a 10
  iʁəa=li=lε=ɔ̃=na=nɔ=tœʁ=bεd 8
  tεll=mə=tə=lɛ̃k=zɛ̃=to=ti=miks 8
  ɔ̃=ti=mεs=zɔf=wa=wɔʁld 6
  kaʁəa=bu=sɔ=mε=tiŋ=y=nə=ve=tuɡt=a=bu 11
  bə=ko=zə=tə=ti=mə=wij=pas 8
  ɑ̃d=i=u=wij=ʒεt=ɔpə=nεd=ɑ̃d=klo=zεd 10
  a=duʁ=ta=nə=ve=kʁak 6
  a=paʁ=ɔf=wud=lɔvə=ɑ̃d=stil-atə 8
  təʁə=is=nɔ=tiŋ=myk=kɔ=miŋ=u 8
  εɡ=zεpt=a=liɡt=ɑ̃d=a=ɔ=pə 8
  klə=ɑ̃=vjεw=ɔf=mi=nə 6
  a=miks=ɔf=lə=af=wi=nə 7
  al=εj=to=ta=li=nə 6
  pʁɔ=kʁə=a=tə=wit=tə=zə=dʁɛ̃k 8
  ʃə=is=no=ta=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 7
  byt=wɛ̃=ʃə=wɑ̃=to=ʒi=və 7
  ʃə=ʒi=və-aʁ=nə=ve=tu-aʁ 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/08/2005 18:20Rose_Noire

beau poème.
j’aime beaucoup
-xx-

Auteur de Poésie
30/08/2005 23:20Lancu, Cooloost

très imagé comme je les aime.
Continue d’écrire en anglais, je suis heureux de t’avoir découvert au fil des mes flaneries lectures.