Poeme : A Leaf

A Leaf

A leaf, a rope was made with leaf
She is not that important
But when she wants to give
She gives hard
Not only those who hate more
Are less abused by thieves
I really stand on another idea
I really lay on another bed
Tell me the links into this mix
On this mess of what world
Care about something u never thought about
Because the time will pass
And you will get opened, and closed
A door that never crack
A part of wood-love, and steel-hate
There is nothing much comming out
Exept a light and a hope
Clean view of mine
A mix of leaf wine
All eyes to that line
Procreate with these drinks
She is not that important
But when she wants to give
She gives hard, never too hard

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Leaf

  a=leaf=a=rope=was=ma=de=wi=th=leaf 10
  she=is=not=that=im=por=tant 7
  but=w=hen=she=wants=to=gi=ve 8
  she=gi=ves=hard 4
  not=on=ly=tho=se=w=ho=ha=te=more 10
  a=re=less=a=bu=sed=by=thieves 8
  i=real=ly=stand=on=a=no=ther=i=dea 10
  i=real=ly=lay=on=a=no=ther=bed 9
  tell=me=the=links=in=to=this=mix 8
  on=this=mess=of=w=hat=world 7
  carea=bout=so=me=thing=u=ne=ver=thought=a=bout 11
  be=cau=se=the=ti=me=will=pass 8
  and=you=will=get=o=pe=ned=and=clo=sed 10
  a=door=that=ne=ver=crack 6
  a=part=of=wood=lo=ve=and=steel=ha=te 10
  the=re=is=no=thing=mu=ch=com=ming=out 10
  exept=a=light=and=a=ho=pe 7
  clean=view=of=mi=ne 5
  a=mix=of=leaf=wi=ne 6
  all=eyes=to=that=li=ne 6
  pro=crea=te=wi=th=the=se=drinks 8
  she=is=not=that=im=por=tant 7
  but=w=hen=she=wants=to=gi=ve 8
  she=gi=ves=hard=ne=ver=too=hard 8
 • Phonétique : A Leaf

  a ləaf, a ʁɔpə was madə wit ləaf
  ʃə is no ta ɛ̃pɔʁtɑ̃
  byt wɛ̃ ʃə wɑ̃ to ʒivə
  ʃə ʒivə-aʁ
  no ɔ̃li tozə wo-atə mɔʁə
  aʁə lεsz- abyzεd bi tjəvə
  i ʁəali stɑ̃d ɔ̃n- anɔtœʁ idəa
  i ʁəali lε ɔ̃n- anɔtœʁ bεd
  tεll mə tə lɛ̃kz- ɛ̃to ti miks
  ɔ̃ ti mεsz- ɔf wa wɔʁld
  kaʁə abu sɔmεtiŋ y nəve tuɡt abu
  bəkozə tə timə wij pas
  ɑ̃d iu wij ʒεt ɔpənεd, ɑ̃d klozεd
  a duʁ ta nəve kʁak
  a paʁ ɔf wud lɔvə, ɑ̃d stil-atə
  təʁə is nɔtiŋ myk kɔmiŋ u
  εɡzεpt a liɡt ɑ̃d a ɔpə
  kləɑ̃ vjεw ɔf minə
  a miks ɔf ləaf winə
  al εj to ta linə
  pʁɔkʁəatə wit təzə dʁɛ̃k
  ʃə is no ta ɛ̃pɔʁtɑ̃
  byt wɛ̃ ʃə wɑ̃ to ʒivə
  ʃə ʒivə-aʁ, nəve tu-aʁ
 • Syllabes Phonétique : A Leaf

  aləaf=a=ʁɔ=pə=was=ma=də=wit=lə=af 10
  ʃə=is=no=ta=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 7
  byt=wɛ̃=ʃə=wɑ̃=to=ʒi=və 7
  ʃə=ʒi=və-aʁ 4
  no=ɔ̃=li=tozə=wo-a=tə=mɔʁə 8
  aʁə=lεs=za=by=zεd=bi=tjə=və 8
  iʁəa=li=stɑ̃d=ɔ̃=na=nɔ=tœʁ=i=də=a 10
  iʁəa=li=lε=ɔ̃=na=nɔ=tœʁ=bεd 8
  tεll=mə=tə=lɛ̃k=zɛ̃=to=ti=miks 8
  ɔ̃=ti=mεs=zɔf=wa=wɔʁld 6
  kaʁəa=bu=sɔ=mε=tiŋ=y=nə=ve=tuɡt=a=bu 11
  bə=ko=zə=tə=ti=mə=wij=pas 8
  ɑ̃d=i=u=wij=ʒεt=ɔpə=nεd=ɑ̃d=klo=zεd 10
  a=duʁ=ta=nə=ve=kʁak 6
  a=paʁ=ɔf=wud=lɔvə=ɑ̃d=stil-atə 8
  təʁə=is=nɔ=tiŋ=myk=kɔ=miŋ=u 8
  εɡ=zεpt=a=liɡt=ɑ̃d=a=ɔ=pə 8
  klə=ɑ̃=vjεw=ɔf=mi=nə 6
  a=miks=ɔf=lə=af=wi=nə 7
  al=εj=to=ta=li=nə 6
  pʁɔ=kʁə=a=tə=wit=tə=zə=dʁɛ̃k 8
  ʃə=is=no=ta=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 7
  byt=wɛ̃=ʃə=wɑ̃=to=ʒi=və 7
  ʃə=ʒi=və-aʁ=nə=ve=tu-aʁ 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/08/2005 18:20Rose_Noire

beau poème.
j’aime beaucoup
-xx-

Auteur de Poésie
30/08/2005 23:20Lancu, Cooloost

très imagé comme je les aime.
Continue d’écrire en anglais, je suis heureux de t’avoir découvert au fil des mes flaneries lectures.

Poème Âge
Publié le 27/08/2005 06:37

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Darkvid

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs