Poème-France.com

Poeme : You Are RainYou Are Rain

Ive been in warning everyday
Since the alarm went on
And I want it to turn off everyday
But it seems im happy
So why not let it goe
Like the rain you can’t stop
But you hope it will be so
And the touch of a girl
That u cannot reply
It is not the right place
To scream out your feelings
But your home is the world
And you can’t stop thinking
About yourself in attempts
To construct a new day
With happiness and sadness both installed

The rain is falling hard
On the street near of my house
As i take my hand out of the window
And i feel what it is to touch
To smell, to be alive at all
Darkvid

PostScriptum

une journée dans la peau d’un gars simple


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ivə bin ɛ̃ waʁniŋ əvəʁidε
sɛ̃sə tə alaʁm wɑ̃ ɔ̃
ɑ̃d i wɑ̃ it to tyʁn ɔf əvəʁidε
byt it simz- im-api
so wi no lεt it ɡɔ
likə tə ʁɛ̃ iu kante stɔp
byt iu ɔpə it wij bə so
ɑ̃d tə tuk ɔf a ʒiʁl
ta y kano ʁəpli
it is no tə ʁajt plasə
to skʁəam u iuʁ filiŋ
byt iuʁ ɔmə is tə wɔʁld
ɑ̃d iu kante stɔp tɛ̃kiŋ
abu iuʁsεlf ɛ̃ atɑ̃
to kɔ̃stʁykt a nεw dε
wit-apinεsz- ɑ̃d sadnεs bɔt ɛ̃stalεd

tə ʁɛ̃ is faliŋ-aʁ
ɔ̃ tə stʁi nəaʁ ɔf mi uzə
a i takə mi-ɑ̃t- u ɔf tə wɛ̃dɔw
ɑ̃d i fil wa it is to tuk
to smεll, to bə alivə a al