Poeme-France : Lecture Écrit Destin

Poeme : Not Hard For A Bird

Poème Destin
Publié le 01/09/2005 00:04

L'écrit contient 181 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Darkvid

Not Hard For A Bird

I was tired in my bed
I stretched to look out of the door
There was a big guy
Offering me blue birds
He said the chances double
When you have one of them
I never knew where he came from
But i took these precious birds

So i went in the direction
Where i could listen to them
Away from cars and sounds
And they said : I am tired in your hands
Like it was’nt funny, like it was not interesting
To be with a guy like me
To be right here with me

It’s not enough to breath and eat
We must drink our love
And eat our feelings
And its good like hell

These birds they are protecting me
From the others, from the events
But not from myself
Not from what we can think when we are alone
When we don’t pray
When we are afraid, of being us
Of being something we know we must be
It’s hard
But not for a bird
Why should it be hard for eaach of us
 • Pieds Hyphénique: Not Hard For A Bird

  i=was=ti=red=in=my=bed 7
  i=stret=ched=to=look=out=of=the=door 9
  the=re=was=a=big=guy 6
  of=fe=ring=me=blue=birds 6
  he=said=the=chan=ces=double 6
  when=you=haveo=ne=of=them 6
  i=ne=ver=k=new=w=he=re=he=came=from 11
  but=i=took=the=se=pre=cious=birds 8

  so=i=went=in=the=di=rec=tion 8
  whe=re=i=could=listen=to=them 7
  away=from=cars=and=sounds 5
  and=they=said=i=am=ti=red=in=your=hands 10
  like=it=wasn=t=fun=ny=li=ke=it=was=not=in=te=res=ting 15
  to=be=wi=th=a=guy=like=me 8
  to=be=right=he=re=wi=th=me 8

  its=not=e=nough=to=brea=th=and=eat 9
  we=must=drink=our=lo=ve 6
  and=eat=our=fee=ling=s 6
  and=its=good=li=ke=hell 6

  the=se=birds=they=are=pro=tec=ting=me 9
  from=theo=thers=from=the=e=vents 7
  but=not=from=my=self 5
  not=from=w=hat=we=can=think=w=hen=weare=a=lone 12
  when=we=dont=pray 4
  when=weare=a=fraid=of=being=us 7
  of=being=some=thing=we=k=now=we=must=be 10
  its=hard 2
  but=not=for=a=bird 5
  why=should=it=be=hard=for=eaa=ch=of=us 10
 • Phonétique : Not Hard For A Bird

  i was tiʁεd ɛ̃ mi bεd
  i stʁεtʃεd to luk u ɔf tə duʁ
  təʁə was a biɡ ɡi
  ɔfəʁiŋ mə blɥ biʁd
  ə sε tə ʃɑ̃sə dublə
  wɛ̃ iu-avə ɔnə ɔf tεm
  i nəve knεw wəʁə ə kamə fʁɔm
  byt i tuk təzə pʁəsjus biʁd

  so i wɑ̃ ɛ̃ tə diʁεksjɔ̃
  wəʁə i kuld listɛ̃ to tεm
  awε fʁɔm kaʁz- ɑ̃d sund
  ɑ̃d te sε : i am tiʁεd ɛ̃ iuʁ-ɑ̃
  likə it wasεn te fœ̃ni, likə it was no ɛ̃təʁεstiŋ
  to bə wit a ɡi likə mə
  to bə ʁajt əʁə wit mə

  itεs no ɑ̃nuɡ to bʁəat ɑ̃d əa
  wə myst dʁɛ̃k uʁ lɔvə
  ɑ̃d əa uʁ filiŋ
  ɑ̃d its ɡud likə εll

  təzə biʁd te aʁə pʁɔtεktiŋ mə
  fʁɔm tə ɔtœʁ, fʁɔm tə əvɑ̃
  byt no fʁɔm mizεlf
  no fʁɔm wa wə kɑ̃ tɛ̃k wɛ̃ wə aʁə alɔnə
  wɛ̃ wə dɔnte pʁε
  wɛ̃ wə aʁə afʁε, ɔf bɛ̃ɡ ys
  ɔf bɛ̃ɡ sɔmεtiŋ wə knɔw wə myst bə
  itεs-aʁ
  byt no fɔʁ a biʁ
  wi ʃuld it bə-aʁ fɔʁ əaak ɔf ys
 • Pieds Phonétique : Not Hard For A Bird

  i=was=ti=ʁεd=ɛ̃=mi=bεd 7
  i=stʁεt=ʃεd=to=luk=u=ɔf=tə=duʁ 9
  tə=ʁə=was=a=biɡ=ɡi 6
  ɔ=fə=ʁiŋ=mə=blɥ=biʁd 6
  ə=sε=tə=ʃɑ̃=sə=dublə 6
  wɛ̃=i=u-avəɔ=nə=ɔf=tεm 7
  inə=ve=knεw=wə=ʁə=ə=ka=mə=fʁɔm 9
  byt=i=tuk=tə=zə=pʁə=sjus=biʁd 8

  so=i=wɑ̃=ɛ̃tə=di=ʁεk=sjɔ̃ 7
  wə=ʁə=i=kuld=lis=tɛ̃=to=tεm 8
  a=wε=fʁɔm=kaʁ=zɑ̃d=sund 6
  ɑ̃d=te=sε=i=am=ti=ʁεd=ɛ̃=i=uʁ-ɑ̃ 11
  likə=it=wa=sεn=te=fœ̃=ni=li=kə=it=was=no=ɛ̃=tə=ʁεs=tiŋ 16
  tobə=wit=a=ɡi=li=kə=mə 7
  tobə=ʁajt=ə=ʁə=wit=mə 6

  i=tεsə=no=ɑ̃=nuɡ=to=bʁəat=ɑ̃d=ə=a 10
  wə=myst=dʁɛ̃k=uʁ=lɔ=və 6
  ɑ̃d=ə=a=uʁ=fi=liŋ 6
  ɑ̃d=its=ɡud=li=kə=εll 6

  tə=zə=biʁd=te=aʁə=pʁɔ=tεk=tiŋ=mə 9
  fʁɔmtəɔ=tœʁ=fʁɔm=tə=ə=vɑ̃ 6
  byt=no=fʁɔm=mi=zεlf 5
  no=fʁɔm=wa=wə=kɑ̃=tɛ̃k=wɛ̃=wəaʁə=alɔnə 9
  wɛ̃=wə=dɔ=nə=te=pʁε 6
  wɛ̃=wəaʁə=a=fʁε=ɔf=bɛ̃ɡ=ys 7
  ɔf=bɛ̃ɡ=sɔ=mε=tiŋ=wə=knɔw=wə=myst=bə 10
  i=tεs-aʁ 3
  byt=no=fɔʁ=a=biʁ 5
  wi=ʃuld=it=bə-aʁ=fɔʁəa=ak=ɔf=ys 9

PostScriptum

un poeme un peut confu, il faut le lire jusqu’au bout !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/09/2005 00:24Cindy Limpens

Un peu confu, maisj ’aime ton poème ! Je trouve qu’il est très réel, bourré de sens comme à ton habitude ! Ces oiseaux, ce cadeau qui t’es offert, qui te protege, sauf contre toi même.. C’est très vrai, personne ne peut nous protéger de nous même, personne ne peut nous empêcher de nous hair, de nous en vouloir, ou de nous aimer(ki sait lol)... On aura beau s’armer d’armure, se cacher ou l’on veut, on ne peut ni se fuir, ni se proteger de nous même. On est la personne qu’on doit le plus redouté en fait. Enfin soit, je repars dans mes longs coms et discussions de folles. J’ai beaucoup aimé ce poème là, au plaisir de te relire... Et merci à toi pour ton com(F)