Poème-France.com

Poeme : Au Pied De Ta Dernière Demeure…Au Pied De Ta Dernière Demeure…

Au pied de ta dernière demeure,
J’étale ma misère, ma solitude
Ou seul les souvenirs te rappels à la vie
Et, cette inscription sur une dalle de pierre,
Porte ton nom en signe d’hommage.

Même la nature semble endeuillée,
L’automne m’enveloppe de ses ailes,
Participe à ma tristesse, ma peine
En recouvrant de ses feuilles ton tombeau,
Comme pour te réchauffer de son manteau.

Mes yeux sont voilés, aveuglés
Comment pourrait-il en être autrement
N’étant qu’une rivière de larme
Ou chaque perle s’échouant à terre
Viennent abreuver les fleurs mortuaires,
Déposées en signe d’adieu
Dont les pétales reposent déjà
Sur le berceau de ton âme
Et, porté par le souffle du vent
Léger, s’envole au ciel, horizon lointain
Signifiant par là, ta nouvelle patrie.
De Profundis

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o pje də ta dεʁnjεʁə dəməʁə,
ʒetalə ma mizεʁə, ma sɔlitydə
u səl lε suvəniʁ tə ʁapεlz- a la vi
e, sεtə ɛ̃skʁipsjɔ̃ syʁ ynə dalə də pjeʁə,
pɔʁtə tɔ̃ nɔ̃ ɑ̃ siɲə dɔmaʒə.

mεmə la natyʁə sɑ̃blə ɑ̃dœje,
lotɔmnə mɑ̃vəlɔpə də sεz- εlə,
paʁtisipə a ma tʁistεsə, ma pεnə
ɑ̃ ʁəkuvʁɑ̃ də sε fœjə tɔ̃ tɔ̃bo,
kɔmə puʁ tə ʁeʃofe də sɔ̃ mɑ̃to.

mεz- iø sɔ̃ vwale, avøɡle
kɔmɑ̃ puʁʁε til ɑ̃n- εtʁə otʁəmɑ̃
netɑ̃ kynə ʁivjεʁə də laʁmə
u ʃakə pεʁlə seʃuɑ̃ a teʁə
vjεne abʁəve lε flœʁ mɔʁtɥεʁə,
depozez- ɑ̃ siɲə dadjø
dɔ̃ lε petalə ʁəpoze deʒa
syʁ lə bεʁso də tɔ̃n- amə
e, pɔʁte paʁ lə suflə dy vɑ̃
leʒe, sɑ̃vɔlə o sjεl, ɔʁizɔ̃ lwɛ̃tɛ̃
siɲifjɑ̃ paʁ la, ta nuvεllə patʁi.