Poème-France.com

Poeme : Ton Ange A RaisonTon Ange A Raison

Ton ange a raison

Tu voulais tenter l’aventure
En levant très haut les mains
Tu pensais savoir ton futur
Et croyais aux lendemains
Mais tu as remi ton armure
Dans les mains du malin
Qui se trouvait sur ton chemin

Tu voulais rompre cette impasse
Dans laquelle tu te trouvais
Trop sûr de toi dans la préface
Les pages suivante t’abandonnaient
Mais tu as voulu faire confiance
Au rêve bleu enlassé
D’un conte et d’une chance

Tu sais que ton ange a raison
L’amour c’est l’inconnu
Quand on délivre passion
Ce peut être perdu
Ton diable te donnait raison
Car il se croyait malin

Toi qui ne cherchais plus l’amour
C’est par erreur que tu es tombé
Ton cœur attendait le bon jour
Mais ton navire a chaviré
Il ne te restait que la tour
Le phare où échouaient
Tes longs soupirs à ton retour

Tu sais que ton ange a raison
L’amour c’est l’inconnu
Quand on délivre passion
Ce peut être perdu
Ton diable te donnait raison
Car il se croyait malin

(Djedje Khiter octobre 2003)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɔ̃n- ɑ̃ʒə a ʁεzɔ̃

ty vulε tɑ̃te lavɑ̃tyʁə
ɑ̃ ləvɑ̃ tʁε-o lε mɛ̃
ty pɑ̃sε savwaʁ tɔ̃ fytyʁ
e kʁwajεz- o lɑ̃dəmɛ̃
mε ty a ʁəmi tɔ̃n- aʁmyʁə
dɑ̃ lε mɛ̃ dy malɛ̃
ki sə tʁuvε syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃

ty vulε ʁɔ̃pʁə sεtə ɛ̃pasə
dɑ̃ lakεllə ty tə tʁuvε
tʁo syʁ də twa dɑ̃ la pʁefasə
lε paʒə sɥivɑ̃tə tabɑ̃dɔnε
mε ty a vuly fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
o ʁεvə blø ɑ̃lase
dœ̃ kɔ̃tə e dynə ʃɑ̃sə

ty sε kə tɔ̃n- ɑ̃ʒə a ʁεzɔ̃
lamuʁ sε lɛ̃kɔny
kɑ̃t- ɔ̃ delivʁə pasjɔ̃
sə pø εtʁə pεʁdy
tɔ̃ djablə tə dɔnε ʁεzɔ̃
kaʁ il sə kʁwajε malɛ̃

twa ki nə ʃεʁʃε plys lamuʁ
sε paʁ eʁœʁ kə ty ε tɔ̃be
tɔ̃ kœʁ atɑ̃dε lə bɔ̃ ʒuʁ
mε tɔ̃ naviʁə a ʃaviʁe
il nə tə ʁεstε kə la tuʁ
lə faʁə u eʃuε
tε lɔ̃ɡ supiʁz- a tɔ̃ ʁətuʁ

ty sε kə tɔ̃n- ɑ̃ʒə a ʁεzɔ̃
lamuʁ sε lɛ̃kɔny
kɑ̃t- ɔ̃ delivʁə pasjɔ̃
sə pø εtʁə pεʁdy
tɔ̃ djablə tə dɔnε ʁεzɔ̃
kaʁ il sə kʁwajε malɛ̃

(dʒεdʒə kite ɔktɔbʁə dø milə tʁwas)