Poème-France.com

Poeme : Je T’AimeJe T’Aime

Je t’aime tu es l’oxygène nécessaire de ma vie,
Loin de toi je n’attends encore que toi.
Je t’aime tu es la source de toutes mes envies,
Tu es l’autel ou je célèbre ma foi.

Je t’aime et chaque fois que tu me quittes
Mon cœur sombre et meurt dans la peine
Je t’aime, et pourtant chaque soir je ressuscite
Quand à nouveaux nos deux mains s’étreignent.

Je t’aime, petite muse si chère à mon cœur,
Chaque jour ton absence pèse un peu plus sur moi.
Chaque jour je prie et j’appelle ce grand bonheur
Celui de me retrouver enfin enlacé uni à toi.
Domgabillo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə ty ε lɔksiʒεnə nesesεʁə də ma vi,
lwɛ̃ də twa ʒə natɑ̃z- ɑ̃kɔʁə kə twa.
ʒə tεmə ty ε la suʁsə də tutə mεz- ɑ̃vi,
ty ε lotεl u ʒə selεbʁə ma fwa.

ʒə tεmə e ʃakə fwa kə ty mə kitə
mɔ̃ kœʁ sɔ̃bʁə e məʁ dɑ̃ la pεnə
ʒə tεmə, e puʁtɑ̃ ʃakə swaʁ ʒə ʁesysitə
kɑ̃t- a nuvo no dø mɛ̃ setʁεɲe.

ʒə tεmə, pətitə myzə si ʃεʁə a mɔ̃ kœʁ,
ʃakə ʒuʁ tɔ̃n- absɑ̃sə pεzə œ̃ pø plys syʁ mwa.
ʃakə ʒuʁ ʒə pʁi e ʒapεllə sə ɡʁɑ̃ bɔnœʁ
səlɥi də mə ʁətʁuve ɑ̃fɛ̃ ɑ̃lase yni a twa.