Poème-France.com

Poeme : Un Marin PerduUn Marin Perdu

J’étais un de ces marins perdus, un corsaire au long court,
Sur le voilier de ma solitude je traversais silencieux les mers. .
J’étais sans port, je n’avais pas d’attaches, de recours,
Quelques îlots, l’une ou l’autre falaises comme seuls repères.

Au nord de mes sentiments, la peine gonflait mes voiles,
J’étais offert aux embruns qui coulaient sur mes joues.
Les banquises de l’incertitudes au loin découpaient le ciel,
Déjà je mettais le cap aux glaces je m’éloignais de tout

Debout, Achab guettant son destin, je m’enfonçais,
Lorsque dans les brumes de ces mers de désespérance,
Une main s’est tendue, des mots, qu’espérer je n’osais,
J’ai jeté l’ancre ici, remettant mon départ en errance.

Elle était la, n’attendant rien, ne demandant plus rien,
J’étais arrivé la, avec tant à lui offrir, et tout à recevoir.
Des mots lancés dans l’espace, récoltés par ces mains,
Ces vers comme un phare ont ramenés en moi l’espoir.

Ondoyantes et mouvantes sont les lumières de son ame,
Sur cette photo, femme merveilleuse, femme amoureuse,
J’ai lu tant de promesses, tant de passion qui désarment,
Je n’ai pu retenir mon cœur, a ces moues si songeuses.

Reflet d’un soleil plus cléments dans l’iris noisette se perd,
Et revenant en pluie, symphonie de couleur, qui me touche.
Ce regard, cette interrogation muette, sont mes repaires,
Les signaux qui me désarment et qui en moi font mouches.

Tendre est son amour, qui vient à moi en vagues douces,
De son soleil de midi, elle m’envoie les rayons réconfortants.
Dans les reflets de ces cheveux dansent des flammes rousses,
Qui incendient mon cœur d’un feu chaque jour grandissant.

Tu es la mer en moi, celle qui à effacée les anciens tourments,
Je suis allé sur les quais regarder ce vaisseau de tristesse.
Ca navire qui fut durant toutes ces années mon seul confident,
J’ai coupé les amarres et l’ai regardé s’éloigner dans le silence.

J’ai trouvé mon île de rêve, la, cachée dans son écrin d’azur,
Toi, qui dans cette aube nouvelle à ouvert mon horizon.
Je serais le capitaine d’un seul navire, celui de notre futur,
Je mènerais ce voilier dans cet atoll ce lieu ou nous vivrons.

Mon amour le voilier de notre couple est à quais en ce jour,
Ces voiles sont des poèmes offerts aux reflets de ton cœur.
Nous allons embarquer et lier nos deux destins pour toujours,
Viens ma tendre douceur, ce navire porte le nom de bonheur.
Domgabillo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒetεz- œ̃ də sε maʁɛ̃ pεʁdys, œ̃ kɔʁsεʁə o lɔ̃ kuʁ,
syʁ lə vwalje də ma sɔlitydə ʒə tʁavεʁsε silɑ̃sjø lε mεʁ.
ʒetε sɑ̃ pɔʁ, ʒə navε pa dataʃə, də ʁəkuʁ,
kεlkz- ilo, lynə u lotʁə falεzə kɔmə səl ʁəpεʁə.

o nɔʁ də mε sɑ̃timɑ̃, la pεnə ɡɔ̃flε mε vwalə,
ʒetεz- ɔfεʁ oz- ɑ̃bʁœ̃ ki kulε syʁ mε ʒu.
lε bɑ̃kizə də lɛ̃sεʁtitydəz- o lwɛ̃ dekupε lə sjεl,
deʒa ʒə mεtε lə kap o ɡlasə ʒə melwaɲε də tu

dəbu, aʃab ɡεtɑ̃ sɔ̃ dεstɛ̃, ʒə mɑ̃fɔ̃sε,
lɔʁskə dɑ̃ lε bʁymə də sε mεʁ də dezεspeʁɑ̃sə,
ynə mɛ̃ sε tɑ̃dɥ, dε mo, kεspeʁe ʒə nozε,
ʒε ʒəte lɑ̃kʁə isi, ʁəmεtɑ̃ mɔ̃ depaʁ ɑ̃n- eʁɑ̃sə.

εllə etε la, natɑ̃dɑ̃ ʁjɛ̃, nə dəmɑ̃dɑ̃ plys ʁjɛ̃,
ʒetεz- aʁive la, avεk tɑ̃ a lɥi ɔfʁiʁ, e tut- a ʁəsəvwaʁ.
dε mo lɑ̃se dɑ̃ lεspasə, ʁekɔlte paʁ sε mɛ̃,
sε vεʁ kɔmə œ̃ faʁə ɔ̃ ʁamənez- ɑ̃ mwa lεspwaʁ.

ɔ̃dwajɑ̃təz- e muvɑ̃tə sɔ̃ lε lymjεʁə də sɔ̃n- amə,
syʁ sεtə fɔto, famə mεʁvεjøzə, famə amuʁøzə,
ʒε ly tɑ̃ də pʁɔmesə, tɑ̃ də pasjɔ̃ ki dezaʁme,
ʒə nε py ʁətəniʁ mɔ̃ kœʁ, a sε mu si sɔ̃ʒøzə.

ʁəflε dœ̃ sɔlεj plys klemɑ̃ dɑ̃ liʁi nwazεtə sə pεʁ,
e ʁəvənɑ̃ ɑ̃ plɥi, sɛ̃fɔni də kulœʁ, ki mə tuʃə.
sə ʁəɡaʁ, sεtə ɛ̃teʁɔɡasjɔ̃ mɥεtə, sɔ̃ mε ʁəpεʁə,
lε siɲo ki mə dezaʁme e ki ɑ̃ mwa fɔ̃ muʃə.

tɑ̃dʁə ε sɔ̃n- amuʁ, ki vjɛ̃ a mwa ɑ̃ vaɡ dusə,
də sɔ̃ sɔlεj də midi, εllə mɑ̃vwa lε ʁεjɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁtɑ̃.
dɑ̃ lε ʁəflε də sε ʃəvø dɑ̃se dε flamə ʁusə,
ki ɛ̃sɑ̃dje mɔ̃ kœʁ dœ̃ fø ʃakə ʒuʁ ɡʁɑ̃disɑ̃.

ty ε la mεʁ ɑ̃ mwa, sεllə ki a efase lεz- ɑ̃sjɛ̃ tuʁmɑ̃,
ʒə sɥiz- ale syʁ lε kε ʁəɡaʁde sə vεso də tʁistεsə.
ka naviʁə ki fy dyʁɑ̃ tutə sεz- ane mɔ̃ səl kɔ̃fide,
ʒε kupe lεz- amaʁəz- e lε ʁəɡaʁde selwaɲe dɑ̃ lə silɑ̃sə.

ʒε tʁuve mɔ̃n- ilə də ʁεvə, la, kaʃe dɑ̃ sɔ̃n- ekʁɛ̃ dazyʁ,
twa, ki dɑ̃ sεtə obə nuvεllə a uvεʁ mɔ̃n- ɔʁizɔ̃.
ʒə səʁε lə kapitεnə dœ̃ səl naviʁə, səlɥi də nɔtʁə fytyʁ,
ʒə mεnəʁε sə vwalje dɑ̃ sεt atɔl sə ljø u nu vivʁɔ̃.

mɔ̃n- amuʁ lə vwalje də nɔtʁə kuplə εt- a kεz- ɑ̃ sə ʒuʁ,
sε vwalə sɔ̃ dε pɔεməz- ɔfεʁz- o ʁəflε də tɔ̃ kœʁ.
nuz- alɔ̃z- ɑ̃baʁke e lje no dø dεstɛ̃ puʁ tuʒuʁ,
vjɛ̃ ma tɑ̃dʁə dusœʁ, sə naviʁə pɔʁtə lə nɔ̃ də bɔnœʁ.